دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

طبق مادة 3 قانون شهرداری مصوب 1334، شهرداری دارای شخصیت حقوقی است. در تمامی قوانین مربوط به شهرداری از ابتدای قانونگذاری در ایران، رکن انتخابی شهرداری با عناوین مختلفی مانند انجمن بلدیه یا انجمن شهر وجود داشته و به‌عنوان یکی از ارکان داخلی شهرداری بدون شخصیت حقوقی مستقل عمل می‌کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی-تاریخی به این پرسش می‌پردازد که منشأ اصلی تنش ساختاری بین شورای اسلامی شهر و شهرداری در حال حاضر ناشی از چه عواملی است. در قوانین مربوط به شوراها پس از انقلاب، شوراها خود به‌طور مستقل واجد شخصیت حقوقی شدند و از نظر حقوقی، شکافی ساختاری میان رکن اجرایی (شهرداری و دهیاری) با رکن نظارتی (شورای اسلامی شهر و روستا) ایجاد شده که افزون‌بر ناهماهنگی و فقدان انسجام ساختاری، آثار و پیامدهای تنش‌آفرینی از جمله ایجاد سازمان اداری زائد، تنش‌های قضایی، اختلاف‌های مالی و بودجه‌ای و ایجاد مسئولیت قانونی مضاعف را نیز به‌وجود آورده است. به‌نظر می‌رسد راهکار مناسب، بازگشت به الگوی تاریخی شهرداری و حذف شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر و ادغام آن در شخصیت واحد شهرداری باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Duality of legal entity between Municipality and City Council, structural Pathology of local government in Iran

نویسنده [English]

 • Farhang Faghih Larijani

Assistant Prof. Department of Law, Faculty of Law and Political sciences, University of Mazazndaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

According to article 3 of the Municipality Act in Iran, the municipality has a legal entity. From the beginning of Legislation in Iran, in all of the statutes related to the municipality, the elective section of the municipality with different titles like "municipality assembly" have been existed and acted as an internal section of the municipality, without separate legal entity. This essay is going to answer this question that what is the main origin of structural tension between municipality and City Council in the current situation. In the statutes related to councils, after the Islamic Revolution, councils have their legal entity separately and legally, the structural gap between executive section (municipality) and supervisory section (city and rural council) emerged and in addition of lack of structural coherence, it causes tensional consequences like creating unnecessary administrative organ, judicial tensions, financial and budget disputes, and multiple legal responsibilities for local government. It seems the proper solution is returning to the original and historical model of the municipality in Iran and the elimination of the city council's legal entity and merges it into the unit entity of municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • City Council
 • Legal Entity
 • Municipality
 • Structural Pathology
 1. فارسی

الف)کتاب‌‌ها

 1. فقیه لاریجانی، فرهنگ (1392)، حقوق روابط شورا و شهرداری، تهران: مجد.
 2. مقیمی، سید محمد (1382)، ادارة حکومت‌های محلی، تهران: سمت.

 

ب)مقالات

 1. آقایی طوق، مسلم (1396)، «نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران»، فصلنامة دانش حقوق عمومی، ش 18، ص 65-45.
 2. احمد آخوندی، عباس؛ اسدی، ایرج؛ بصیرت، میثم؛ طاهرخانی، حبیب‌اله (1387)، «آسیب‌شناسی مدل ادارة امور شهر در ایران»، پژوهش‌های جغرافیایی، ش 63، ص 156-135.
 3. جلالی، محمد (1394)، «اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسة آن با حقوق ایران»، فصلنامة پژوهش‌های حقوق عمومی، ش 47، ص 98-71.
 4. حبیب‌نژاد، سید احمد (1388)، «بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصل تمرکززدایی»، فصلنامة حقوق اسلامی، سال پنجم، ش20، ص 131-111.
 5. دشتی، علی (1388)، «جایگاه حقوقی و تعاملات قانونی شوراهای اسلامی محلی در نظام حقوقی ایران»، فصلنامة تحقیقات حقوقی، ش 49، ص 553-513.
 6. قاسمی حامد، سید عباس (1380)، «نظارت‌پذیری شورای شهر در چارچوب حقوق شهری»، مجلة تحقیقات حقوقی، 33 و 34، ص 184-149.

9 . مظهری، محمد (1395)، «تأملی بر فرایند انتخابات شهر و روستا در ایران و فرانسه»،  مجلة مطالعات حقوق تطبیقی، دورة 7، ش 2، ص 752-725.

 1. ویسی، هادی (1392)، «بررسی الگوهای دولت محلی و تطبیق آن با شهرهای ایران»، فصلنامة جغرافیا و توسعه، ش 33، ص 158-139.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Faghih Larijani, Farhang (2013), Municipality and City Council Relationship Law, Tehran, Majd publication (In Persian).
 4. Moghimi, Seyed Mohammad (2003), Administration of Local Government. Tehran, Samt Publication (In Persian).
 5. B) Articles
 6. Aghai Toogh, Moslem (2017), “A Comparative Review on Local Decentralization in Iran”, Quarterly Journal of Public Law Knowledge, Vol. 18, pp.45-65 (In Persian).
 7. Ahmad Akhoundi, Abbas; Asadi, Iraj; Basirat, Meisam & Taherkhani, Meisam (2008), “Pathology of Iranian Urban Management Model”, Geographical Research Quarterly, Vol. 63, pp. 135-156 (In Persian).
 8. Dashti, Ali (2009), “Legal Position and relations of Islamic City Councils in Iran’s Legal System”, Legal Research Quarterly, Vol.49, pp.513-553 (In Persian).
 9. Ghasemi Hamed, Seyed Abbas (2007), “Controllability of City Council under the framework of Urban Law” , Legal Research Quarterly, Vol.33 & 34, pp.149-184 (In Persian).
 10. Habibnejad, Seyed Ahmad (2009), “Legal Review on Islamic City Councils Under the Principle of Decentralization”, Islamic Law Quarterly, Vol.20, pp.111-131 (In Persian).
 11. Jalali, Mohammad (2015), “General instructive Principles of Decentralization in France’s Law and Comparative approach to Iran’s Law”, Public Law Research Quarterly, Vol. 47, pp. 71-98 (In Persian).
 12. Mazhari, Mohammad (2016), “A Review on the process of Urban and Rural Elections in Iran and France”, Comparative Law Review, Vol.2, pp.725-752 (In Persian).
 13. Rodriguez, Daniel B. & Shocked, Nadav (2014),"Comparative Local Government Law in Motion: How Different Local Government Law Regimes Affect Global Cities' Bike Share Plans", Fordham Urban Law Journal, Vol.42. pp.123-191.
 14. Rodriguez, Daniel B. and Shocked, Nadav (2014)."Comparative Local Government Law in Motion: How Different Local Government Law Regimes Affect Global Cities' Bike Share Plans", Fordham Urban Law Journal, Vol. 42. pp123-191 (In Persian).
 15. Veisi, Hadi (2013), “An Analysis of Local Government Models and Its Compliance with Iranian Cities”, Geography and Development Iranian Journal, Vol.33, pp.139-158 (In Persian).

 

 1. C) Laws
 2. Municipal Act, Finland, Ministry of Finance, 2015, Unofficial translation, legally binding only in Finnish and Swedish Available At https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2015/en20150410.pdf