دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اندیشه حمایت از منافع عمومی با درج مقررات خاص در قراردادهای خصوصی یا معاهدات بین المللی در برخی نظام های حقوقی پذیرفته شده است. مقررات راجع به صدور مجوز در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع این دعاوی به داوری از این قسم است. رویه داوری بین المللی چهل سال اخیر حاکی است که به جز در موارد تصریح به رعایت اصل 139 در قرارداد، مراجع داوری اعتنائی به محدودیتهای اصل 139 ننموده اند. اشارات صریح یا ضمنی به لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی در ماده واحده اسناد تصویب معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه نوعی اقدام به تحفظ یکجانبه از سوی یکی از طرفین معاهده است. در غیاب تصریح به ضرورت اخذ مجوز اصل 139 در متن معاهده، در معاهدات دو جانبه اصل محترم شمردن تمامیت معاهده مطلقا حاکمیت دارد. این نگرانی وجود دارد که تجربه ناموفق استناد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ایرانی به ایرادهای مبتنی بر اصل 139 در داوری های تجاری بین المللی در آینده در حوزه داوری های سرمایه گذاری نیز تکرار شود. لذا، تاملی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Article 139 of the Constitution of the I.R. of Iran in light of International Arbitral Decisions and Iran’s Reservations to Investment Treaties

نویسنده [English]

  • Seyed Jamal Seifi

Faculty of Law, Shahid Beheshti University,

چکیده [English]

The idea of protecting public interest by incorporating specific provisions in private contracts or in international treaties has been accepted in some legal systems. The provision of Article 139 of the Constitution of the I.R. of Iran concerning settlement or arbitration of public or State property is one such requirement. The international arbitration practice of the last forty years indicates, except in cases where observance of Article 139 is stipulated in the contract, arbitral tribunals have been reluctant to apply its limitations. Explicit or implicit references to necessity of observing Article 139 of the Constitution in the documents of ratification of bilateral investment treaties are a form of unilateral reservation by one party to the treaty. In the absence of stipulation as to the need for obtaining the authorization of Article 139 in the text of the treaty, the principle of respect for the integrity of the bilateral treaty is applicable. Accordingly, it is feared that the unsuccessful experience of invocation by Iranian public law entities of the objections based on Article 139 in previous international commercial arbitration cases would be repeated in the field of investment arbitration in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Article 139 of the Constitution"
  • Ratification of Treaties"
  • International Arbitration"
  • Reservation in Bilateral Treaties"
  • Foreign Investment"
  • , "
  • Article 139 Authorization"