دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه آزاداسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه آزاداسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

شادی، معیاری برای سنجش سطح توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار می‌آید؛ بدین‌گونه که مسیر تحقق شادی انسان‌ از رهگذر توسعه است. بر این اساس، دور افتادن از پیگیری شادی سبب شده است که سازمان ملل متحد اهداف توسعة پایدار را به‌عنوان نقشة راه و الگویی جامع و برنامة عملیاتی برای تحقق حق بر شادی در چهار مقولة توسعة اجتماعی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی پایدار مقرر کند. بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها نیز باید به‌گونه‌ای تصویب شود که زمینه اجتماعی و اقتصادی درک شادی را برای مردم فراهم سازد. براساس این اهمیت و ضرورت، فهم معنای حق بر شادی در پرتو اهداف توسعه پایدار، ماهیت حقوقی این حق از منظر مبانی حقوقی و اسناد و نیز نسبت میان حق بر شادی و اهداف توسعة پایدار، ایده و مسئلة اصلی این مقاله را شکل می‌دهد. این نگاشته، مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای به این بررسی می‌پردازد. نتیجه آنکه، رویکرد اثباتی توسعة پایدار می‌تواند رهگذر مطمئنی برای حق بر شادی فراهم آورد که اقتضائات و لوازم متعددی نیز در حوزة توسعة اجتماعی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی پایدار در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Right to Happiness in light of Sustainable Development Goals

نویسندگان [English]

 • Mohammad Lorinejad 1
 • Pooneh Tabibzadeh 2

1 Ph.D.Student in Public Law, Faculty of Law. Islamic Azad University Rafsanjan Branch, Rafsanjan, Iran.

2 Assistant Prof, Department of Public Law, Faculty of Law. Islamic Azad University Rafsanjan Branch, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

Happiness is considered a measure of countries' development level, in the sense that the realization of human happiness passes through development. Accordingly, being kept away from the pursuit of happiness has prompted the UN to set sustainable development goals as a comprehensive roadmap and an action plan for realizing the right to happiness within four categories namely social, economic, social health and lifestyle development. In so doing, states' planning and development policies should be framed in such a way that the social and economic ground is laid for people to realize happiness. With such importance and necessity, understanding the meaning of the right to happiness in the light of sustainable development goals, the legal nature of this right in respect of legal foundations and documents as well as the relation between right to happiness and sustainable development goals constitutes the main idea and problem of this article. This article investigates this subject matter on the basis of a descriptive-analytical method and library studies. The result would be that the positive sustainable development approach can be a reliable avenue toward the right to happiness, which is subject to many requirements and instruments in the scope of social, economic, social health and lifestyle development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sustainable development
 • right to happiness
 • social development
 • social health
 • sustainable lifestyle
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. ا.پ. تیرل وال (1378)، رشد و توسعه، ترجمة منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینی، چ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 2. سلیگمن، مارتین (1399)، شادمانی درونی، ترجمة مصطفی تبریزی، رامین کریمی، تهران: دانژه.

 

ب) مقالات

 1. اسلامی، رضا؛ لاهیجی، مهشید (1394)، «چالش‌های توسعۀ اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر»؛ با تأکید بر حق بر آموزش، حق بر بهداشت و رفع فقر، فصلنامة تحقیقات حقوقی، ش 74، ص 244-211.
 2. جاوید، محمدجواد؛ نیک‌نژاد، سامان (1397)، «حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران»، مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دورۀ 48، ش 1، ص 64-45.
 3. هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا (1389)، «بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن مطالعة موردی در استان مرکزی» ، فصلنامة برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، سال دوم، ش 3، ص 72-31.

 

ج) پایان‌نامه‌ها

 1. امینی رارانی، مصطفی (1389)، «بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و سلامت اجتماعی در ایران»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی.
 2. روحانی اصفهانی، کامران (1388)، «تبیین جایگاه حق برخورداری از سطح مناسب زندگی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و مطالعة موردی آن در نظام حقوقی ایران»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. رجبی، اعظم (1392)، «تأثیر تحریم اقتصادی بر برنامه‌های اجتماعی مردم (مطالعه شهر تهران)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
 4. نیک‌نژاد، سامان (1391)، «مبانی شادکامی در حقوق طبیعی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 

 

د) روزنامه

 1. اسلامی، رضا؛ مصاحبه با روزنامة همشهری، شادی کردن حفظ کرامت انسانی است، تاریخ مراجعه 1/5/1399

 

ه) سایت

 1. فاضلی، نعمت‌اله (1393)، «شادی به‌مثابة دال مرکزی گفتمان توسعه»، آنلاین در سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/7634

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Booth, Philip (2012), …. and the pursuit of happiness, The institute of economic affairs.london.
 4. Barran, Baroness Diana (2020), The psychology of loneliness: why it matters and what we can. Connections in older age available at https: //www.campaign to end loneliness.org
 5. Diestlow, kevin (2021), The Republic of Happiness: James Wilson, Political Thought, And The American Revolution, The college of William and mary ( Williamsburg).
 6. Darnton, Andrew (2004), Driving public Behaviors for sustainable lifestyles. Report search, from collection europearchieve.org.
 7. Fatheuer ,Thomas (2011), Buen vivir. A brief introduction to latin American new concept s for the good life and the rights of nature, publish: Heinrich boll foundation.
 8. Jurkovic, Ivan (2018 ), The right to life and human dignity 70th Anniversary of the universal of the universal declaration of human right .geneva.
 9. Murray, Charles (2013), In Pursuit: of happiness and Good Government, online library of liberty. Available https:// oll.libertyfund.org/ titles/ in­­_ pursuit_of_ happiness.
 10. Martelos , Frank & Greve, Bent (2020), The Nordic Exceptionalism: What Explains why the Nordic countries are constantly among the happiest in the world. World happiness report.
 11. Mill, John stuart (1977), Chapters on socialism in collected works, Vol.5 ( Toronto and Buffalo: university of Toronto press.
 12. Mill , John .Staurt (2001), Utilitarianism. oxford: oxford university press. 11. Monsieur De Vattel, (1844), The Law of Nations: or Principle of The law of Nature Applied to the conduct and Affairs. Published by Philadelphia.
 13. Schwart , Howard ( 2009), Jefferson, Natural Rights, and The Declaration of Independence: The problem of History in the vision of America.
 14. Sachs, Jeffrey (2019), Global Happiness and Well_being (policy report 2019), Global council for happiness and well being. dubia.
 15. Sacks. Jaffery(2018) , Global Happiness policy report2018: Good Governance in the 21st century , Global happiness council.

15.Stiglitz, joseph; sen, Amartya & fitoussi, jean (2008), Report by the commission on the Measurement of Economic performance and social progress, Available at www.stiglits_sen_fitoussi.fr.

 1. Kymlicka, will (2002), contemporary political philosophy, New York: oxford. University press.
 2. wiking, Meik ( 2014), The Happy Danes Exploring the reasons behind the high levels of happiness in Denmark, The happiness research institute.
 3. Wangdi, Kesang (2015), Sustainable Happiness and Sustainable Development. International forum on the occasion of UN International day of happiness, At: Rangsit university Thailand.

 

 1. B) Articles
 2. Abdelaty, Hanna (2018), "The relationship between Happiness and Economic Development in Ksa ": study of Jazan Region, pp.78_88.
 3. Antonescu, Madalina Virginia (2014), "The right to happiness" . International conference European culture of Human Rights.Bucharest, pp.1-15.
 4. Antonescu, Madalina Virgini (2016), "Clothing from subsistence Rights to the category of comfort and well_being rights". Logos universality mentality education novelty. Section: social science, Available online http:// lumenjournals.com/ social_ science, pp.7-17.
 5. Bayertz , Kurt (1996 ), "Human dignity: philosophical origin and scientific erosion of an idea (translated into English by kirkby sl)", san city of life and human dignity , Dordrecht ; Kluwer academic publishers, pp. 73-90.
 6. Brown, kirk & kasser Timer (2005), "Are psychological and ecological well_being compatible? The role of values mindfulness and lifestyle", Social Indicators Research.74, pp.349-368.
 7. Brulde, Bengt (2007), "Happiness Theories of the Good life ", journal of Happiness studies, pp.15-49.
 8. Conklin, Carli N (2015), "The origins of the pursuit of happiness ", Washington university jurisprudence review, Vol.7, Issue 2, pp.195-260
 9. Diener, Edward; Scollon, Christie Napa; lucase, Richard (2003),"The evolving concept of subjective well_being: The multifaceted nature of happiness", Advances in cell Aging and Gerontology, pp.67-100.
 10. Dorine Van Norren (2017), "Gross national happiness, Ubuntu, and Buen vivir and sustainable development goals", publish: The new environment and the human image, pp.431-458.
 11. Frank, Bierman (2015), casey steven, Integrating "the governance into the sustainable development goals", policy Brief.pp.1-4.
 12. Groding, joseph (1997)," Rediscovering the state constitutional Right to Happiness and safety", Hasting constitutional law quaterlynr, pp.1-34
 13. jeon, Miruh & shin, Minhyung (2014), "An analysis of factors influencing individually and socially oriented happiness: The case of seoul", The Korean ,journal of policy studies, Vol.29, No.2, pp.43-69.
 14. Stance Luca, veenhoven Ruut (2015), "Consumption and happiness": an introduction, International Review of Economics, pp.91-99.
 15. Sachs, Jeffrey (2016), "Happiness and sustainable Development: Concepts And Evidence", World Happiness Report2016, pp.57-65.
 16. Kondo, Lais and Morilas Luciana Roman (2018), "The Right to the Pursuit of Happiness and the Right to Access Medical Treatment", Peace Human Rights Governance, Vol.2, pp.119-133.
 17. Marinica, Elena (2017), "The Right to happiness ,Or The right to pursuit happiness" , law study valahia university, Vol xxix, pp. 49-56.
 18. Veenhoven, Ruut (1998)," Two_ state Trait Discussion on Happiness", Social Indicator Research, pp.211-225.

36.Veenhoven, Ruut (2015)." Hope and Happiness", The worldbook of Hope publishing, Belgium,pp.204-207.

 1. Will, Wilkinson (2007), "In Pursuit Of Happiness Research. Is It Reliable? What Does Imply for policy" policy Analysis, April, No. 590, pp.1-44.
 2. Curle, Adam (2007), " Happiness As a right", The International journal of Human Rights. Published online, pp.77-83.

 

 1. C) Websites
 2. Adam Thierer.2018.online available at: https://www.mercatus.org/ bridge/ commentary/right _pursue _happiness _earn)
 3. Bringing some happiness. Available at https:// www.unwomen.org/ en/new/2013/3/ women-ushering-happiness-and-change
 4. Economic Security strengthens tolerance and happiness as well as growth and development https ://www.ilo.org/ about_ the_ ilo/newsroom/ news/wcms_ 005218/lang_en/index.htmwww.ilo.int/global/about_the_ilo/newsroom/news/wcms (Economic Security strengthens tolerance and happiness as well as growth and development

 

 1. D) International Documents
 2. The Millennium Development Goals Report 2015. at https:// www.un.org/ millennium goals/2015-MDG

43.The Haitian Declaration of Independence( January 1.1804)

44.The Venezuela Declaration of Independence ( july 5.1811)

45.The Declaration of Independence of Democratic Republic of Vietnam( September

 1. The Declaration of Independence of Liberia( july 16 .1847)

The right to happiness and sustainable development; From theoretical foundations to the practice of countries

 1. E) CASES
 2. Loving v. Virginia.388.us.1. Supreme court of united states.june12.1967

Billiard Hall case . 92 heonma80 ( Korean constitutional court. May 13.1993)

 1. Meyer.v. state of Nebraska/ legal information Institute .web .Dec 2015.avalaible at www.law.cornell.edu/ supremecourt/text /262/390.