دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق بین‏الملل، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‏آباد، ایران و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‏آباد، ایران

چکیده

امروزه با پدیده‏ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فرایندی چندجانبه و چندبعدی که بر تمامی ابعاد زندگی ما تأثیر می‏گذارد. این پدیده در سال‌های اخیر آنچنان سرعتی دارد که به ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است و افزون‌بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد فرهنگی داشته است. تنوع فرهنگی به‌عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بین‏الملل در عصر جهانی شدن با چالش‏های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته با ادعای توسعة جهانی فرهنگ‏های برآمده از دموکراسی‏های خود درصدد تحمیل فرهنگشان به سایر کشورها هستند. درحالی‌که کشورهای در حال توسعه با رد این ادعا، رویکرد دولت‏های مزبور را تهدیدی برای تنوع فرهنگی خود و جهان محسوب می‌کنند. بنابراین این پرسش مطرح می‏شود که چه ارتباطی میان تنوع فرهنگی و پدیدة جهانی شدن وجود دارد. آیا جهانی شدن در حال فرسایش تنوع فرهنگی است یا در راستای حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه یونسکو و تصویب قواعد الزام‌آور توسط آنها و با امکاناتی که جهانی شدن با خود به‌همراه دارد، می‌توان از آن در جهت ارتقای تنوع فرهنگی استفاده کرد؟ سازمان یونسکو به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی تنوع فرهنگی در سرتاسر جهان، اعلامیة جهانی تنوع فرهنگی را در سال 2001، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی غیرمادی در سال 2003 و کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی را در 20 اکتبر 2005 به‌منظور حمایت از فرهنگ، میراث فرهنگی ناملموس و تنوع مظاهر فرهنگی گوناگون تصویب کرده است. از نظر این تحقیق، آنچه تنوع فرهنگی را تهدید می‏کند، نه اصل فرایند جهانی شدن که شیوة برخورد دولت‌ها با آن است. ازاین‌رو تلاش‏های سازمان بین‏المللی یونسکو در جهت کنترل و ایجاد قوانین حمایتی از کشورهای در حال توسعه می‏تواند آثار ناخوشایند جهانی شدن را کنترل کند و از امکانات و فناوری‏های این پدیده به‌منظور تقویت فرهنگ‏های کشورهای در حال توسعه استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protecting Cultural Diversity in the Age of Globalization

نویسندگان [English]

 • Setareh Sharifan 1
 • Abdollahi Mohsen 2
 • Masood Raei 3

1 Ph.D. in International law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Associate Prof., Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran & Associate Prof., Shahid Beheshty University, Tehran, Iran

3 Associate Prof., Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Cultural diversity is an important topic in international law and the international society. Considering the importance of cultural diversity in the era of globalization, this topic has become more noticeable in the international field. As protecting cultural diversity is a self-evident value and some developed countries are attempting to impose their own cultures on others, we need to examine what is cultural diversity and what is its relationship to the process of globalization in international law. This research is based on the theory that there is protection of cultural diversity in international law. In fact, what is threatening the cultural diversity of the world is not the process of globalization but the way governments treat it. The present research is divided into two sections. In the first section the general concept of cultural diversity will be described. After presenting a comprehensive description of cultural diversity, we will examine its evolution as well as its aims and basic elements. The second chapter examines the challenges of cultural diversity in the age of globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cultural diversity
 • globalization
 • international law
 • cultural policies and actions
 • cultural goods
 • cultural industries
 1. فارسی

الف) کتاب‏ها

 1. امیر ارجمند، اردشیر؛ رابینسون، ماری (1386)، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، ج 1، قسمت اول، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 2. بلیک، ژانت (1395)، درآمدی بر حقوق فرهنگی و تنوع فرهنگی در سیاستگذاری و حقوق بین‌الملل، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

 

ب) مقالات

 1. بیگ‌زاده، ابراهیم (1384)، «تأملی بر تنوع فرهنگی در حقوق بین‌الملل»، سالنامة ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، تهران: گنج دانش، ش 1.
 2. ------------- (1386)، «نگرشی بر کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی»، فصلنامة سیاست خارجی، سال بیست‌ویکم، ش 4.
 3. فلسفی، هدایت‌الله (1381-1380)، «حق صلح و منزلت انسانی؛ تأملاتی در مفاهیم قاعدة حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت»، مجلة حقوقی، ش 27-26.
 4. گروس اسپیل، هکتور (1382)، «جهان‌شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی»، ترجمة ابراهیم بیگ‌زاده، مجلة تحقیقات حقوقی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 38.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Smiers, Joost (2003), Arts Under Pressure :Promoting Cultural Diversity in the Age of Globalization, Published by Zed Books.

 

 1. B) Articles
 2. Beat Graber,Christoph (2006), "The new UNESCO Convention on Cultural Diversity : A Counterbalance to the WTO?", Journal of International Economic Law (JIEL), Vol.9 No.3.
 3. Benhamou, Francoie & Peltier, Stephanie (2005), " How can we assess cultural diversity ? ", Brussels, Evidence from the French Publishing Industry Francoise Benhamou & Stephanie Peltier conference in honour of Victor Ginsburgu.
 4. Francioni, Francesco(2004), "Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity", Francioni Type.
 5. Hahn, Michael (2006) , "A Clash Cultures? The UNESCO Diversity Convention and International Trade Law", Journal of International Economic Law (JIEL),Vol. 9, No.3.
 6. Imai, Kunihiko (2006), "Culture, Civilization, or Economy? Test of the Clash of Civilizations Thesis", International Journal on World Peace.
 7. Khachaturian, Alex, "The New Cultural Diversity Convention and Its Implications on the WTO International Trade Regime : A Critical Comparative Analysis", Texas International Law Journal, Vol.42:191.
 8. Mattelart, Armand (2005), "Cultural Diversity Belongs to Us All ", Le Monde Diplomatique.
 9. Neil, Garry (2006), "Assessing the Effectiveness of UNESCO s New Convention on Cultural Diversity", Global Media and Communication [ 1742 7665 2:2 ],Vol. 2, No.2.
 10. Rothkop, David (1997), "In Praise of Cultural Imperialism? Effects of Globalization on Culture", Globalization Policy Forum.
 11. Throsby, David (2004), "Cultural Diversity, Sweetness and Light? Cultural Diversity in the Contemporary Global Economy", British Council.

 

 1. C) Documents
 2. The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, UNESCO, 1972.
 3. The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage,UNESCO,2003.
 4. The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions,UNESCO <Paris,20 October 2005.
 5. International Network for Cultural Diversity (INCD),Canadian Conference of the Art, draft of January 2003,Ottawa,Canada.
 6. Islamic Declaration on Cultural Diversity, adopted by the 4 th Islamic Conference of Culture Ministers,Algiers,December 2004.
 7. United Nations Covenant on Civil and Political Rights (CCPR)
 8. Universal Declaration on Cultural Diversity,, Adopted by the 31st Session of the General Conference of UNESCO,Paris,2 November 2001.