دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة حقوق عمومی دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

اداره و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تأثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اروپا، از مدت‌ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توأم با آینده‌نگری و احتیاط است. مقامات مسئول دریافتند بی‌توجهی و غفلت می‌تواند بحران‌های مشروعیت و کارامدی را به صندوق‌ها تسری دهد؛ ازاین‌رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به‌صورت پایه‌ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیة اروپا در بستر نظریة دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه‌یافتگی و وضعیت صندوق‌ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیة اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه‌های صندوق‌های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Legal Analysis of the Pension Fund System in the European Union

نویسندگان [English]

 • Aidin Bagheri 1
 • Mohamadreza Mojtehedi 2

1 Ph.D. Student in public law Department of the public law, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, islamic azad University, Tehran, Iran

2 Department of the public law, Faculty of Law and Social Science, University tabriz, Iran

چکیده [English]

The management and status of pension funds have always been a major concern in modern societies. In terms of functions, these funds have a multifaceted impact. The deterioration of pension funds can have serious effects on society and the economy. The situation of pension funds in Europe has long been under scrutiny, and legal studies in this area are conducted with foresight and caution. Officials realized that neglect of the pension funds could engulf these funds in a crisis of legitimacy and efficiency. Therefore, they implemented continuous reforms according to the requirements of each country. In this paper, an attempt has been made to examine the evolution of the concept of social support in European countries in the context of the welfare state. However, it should be borne in mind that the level of development of the funds is not the same among European countries. Also, the role of the European Union in implementing reforms in the pension programs of member states is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pension funds
 • social security
 • European countries
 • social protection
 • welfare state
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. بوینبرگ، لانس و دیگران (1396)، آیندۀ طرح‌های بازنشستگی چندلایه، ترجمۀ رضا غزال، تهران: مؤسسۀ پژوهشی تأمین اجتماعی.
 2. پلاگ، نیلز؛ کویست، یان (1379)، تأمین اجتماعی در اروپا: توسعه یا تعطیل؟. ترجمۀ هرمز همایون‌پور، تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 3. پیترز، دنی (1388)، تأمین اجتماعی، مقدمه‌ای بر اصول اساسی، ترجمۀ فراز فیروزمندی و سمیره احمدی، تهران: شهر دانش.
 4. جولیانو بونولی؛ ویک جورج پیترتیلر، گوبی (1380)، دولت رفاه در اروپا (به‌سوی تدوین نظریه‌ای در باب کاهش نقش دولت در خدمات رفاهی)، ترجمۀ هرمز همایون‌پور، تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 5. کرباسیان، مهدی (1384)، تأمین اجتماعی و بازنشستگی در ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 6. صالحی، جانعلی محمود (1388)، حقوق بیمه، تهران: پژوهشکدۀ بیمۀ مرکزی ایران.
 7. ماینونی دینتینیانو، بئاتریس (1380)، بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی، ترجمۀ ایرج علی‌آبادی، تهران: موسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 8. مجتهدی، محمدرضا (1391)، حقوق تأمین اجتماعی، تبریز: آیدین.
 9. مکنزی، جورج ا. (1396)، افول بازنشستگی سنتی، ترجمۀ سید وحید میره بیگی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی تأمین اجتماعی.
 10. موسالم، آلبرتو آر؛ پالاسیوس، رابرت (1395)، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، ترجمۀ محمدرضا فرهادی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی تأمین اجتماعی.
 11. نعیمی، عمران؛ پرتو، حمیدرضا (1394). حقوق تأمین اجتماعی؛ با تأکید بر حوزۀ بیمه‌ای، تهران: سمت.
 12. -------------- (1388). تحولات نظام‌های بازنشستگی در جهان (مجموعه مقالات ج۲). تهران: سازمان بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی.

 

ب) مقالات

 1. حیدری شیخ طبقی، پروین (1389)، «مبانی نظام چندلایۀ تأمین اجتماعی»، مجلۀ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 273و274، ص 265-250.
 2. سارفاتی، هِدوا (1385)، «گفت‌وگوی اجتماعی: راهی گشوده بالقوه درخور سیاست‌های ناظر بر پیری در کشورهای اتحادیۀ اروپا»، ترجمۀ هرمز همایون‌پور، فصلنامۀ تأمین اجتماعی، ش 24، ص 148-115.
 3. مدرسی عالم، زهره (1390)، «نگاهی به روش‌های اصلاح نظام بازنشستگی و چارچوب کلی اصلاح آن در کشور»، ماهنامۀ بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، ش 12، ص 130-123.
 4. مشهدی رجبی، مونا (1395)، «شاخص حمایت از سالمندی در دنیا چگونه محاسبه می‌شود»، ویژه‌نامۀ هفته‌نامۀ تجارت فردا دنیای اقتصاد، ش 25، ص 87-84.

 

ج) گزارش‌ها

 1. احمدی، سید محمدرضا؛ دهنوی، جلال (1395)، «مروری بر وضعیت شاخص‌های تأمین اجتماعی در جهان و آموخته‌های آن برای نظام تأمین اجتماعی کشور»، گزارش پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی، ص 8-2.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Book
 3. Bonoli, Giuliano &Toshimitsu, Shinkawa (2005),“Aging and pension reform around the world”.Edward Elgar publishing.,london.
 4. Davis, E. Philip (2000),“ Pension Funds, Financial Intermediation and the New Financial Fandscape”, Finanzmärkte im Umbruch, Berlin.
 5. Georg carol. (2011), “pensions reform issues”, princton university press.
 6. keith p. ambachtsheer (2007),“Pension revolution”,john wiley& sons inc. new jersi.

 

 1. B) Articles
 2. Asghar Zaidi & Aaron George Grech & Michael Fuchs.(2006):“Pension Policy in EU25 and its Possible Impact on Elderly Poverty”, Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics,pp.1-37.
 3. Bernhard Ebbinghaus (2014), “The Privatization and Marketization of Pensions in Europe: A Double Transformation Facing the Crisis”, German Policy Studies, special issue, pp.1-14.
 4. Gordon L. Clark,(2000), “Pension systems: a comparative perspective”, WPG Working Paper, No.1, pp.1-27.
 5. Karen M. Anderson & Michael Kaeding (2008), “Pension systems in the European Union: Variable patterns of influence in Italy, the Netherlands and Belgium”, university Leiden law faculty, pp.1-22.
 6. Karel Lannoo,]and others [(2014), “Pension Schemes”, Policy department: economic and scientific policy European Parliament, pp.1-74.
 7. Kortleve, N.,]and others] (2011), “European supervision of pension funds: purpose, scope and design, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement,(Netherlands)” Tilburg University,pp.11-52 .
 8. Markus Haverland (2007),“When the Welfare State Meets the Regulatory State: EU Occupational Pension Policy”, Journal of European Public Policy,Vol14,No 6,pp.1-21.
 9. Gilbert Mennis (2016), “Making State Pension Investments More Transparentll”, pp.1-11.
 10. Paul Schoukens (2016), “ EU social security law: The hidden ‘social’ model”, Tilburg University, pp.1-56.
 11. Werner Eichhorsyi ]and others[.(2011), “Pension systems in the EU–contingent liabilities and assets in the public and private sector, IZA Research Report, No.42, pp.15-139.