دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (استاد بازنشسته، گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدة عربی

چکیده

محاکم کیفری بین‌المللی اختصاصی (یوگسلاوی سابق و رواندا)، در رسیدگی به جرائم ارتکابی بین‌المللی، نسبت به محاکم داخلی سرزمین‌های تحت صلاحیتشان تفوق دارند. ضرورت پایبندی این کشورها به مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی محاکم مذکور از یک طرف و لزوم تقویت سیستم قضایی و قانونی این دو قلمرو بر مبنای راهبرد تکمیلی محاکم بین‌المللی مذکور از طرف دیگر، چهره‌ای محلی و منطقه‌ای به اجرای عدالت انتقالی در این سرزمین‌های گذارکرده از تخاصم می‌دهد. این امر، برنامه‌های منسجم آشتی ملی در جهت ظرفیت‌سازی در رویة این محاکم اختصاصی را نمایان می‌سازد. بر این مبنا، محاکم مذکور با بهره‌گیری از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای داخلی کشورهای یادشده، در قالب برنامه‌های منسجم ظرفیت‌سازی به‌عنوان ابزار ماهیتی فرایند عدالت انتقالی (کارآگاه آموزشی، آموزش نیروهای پلیسی، قضایی و حقوقی کشورهای مذکور و...) گام‌های مهمی در تقویت نظام‌های قضایی و قانونی این کشورها برداشته‌اند. هرچند محاکم بین‌المللی یادشده در این مسیر با چالش‌هایی مانند تعصب قضات و دادستان‌ها و... در این کشورها روبه‌رو بودند، تأثیر برنامه‌های ظرفیت‌سازی در تأمین عناصر و معیارهای اصل حاکمیت قانون در داخل این سرزمین‌ها انکارناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Rule of Law and Capacity-Building in the Practice of Ad -hoc International Criminal Tribunals

نویسندگان [English]

 • Sayyed Mohammad Hashemi 1
 • Vahid Salehi 2

1 Prof. Department of Public Law. Faculty of Law.Islamic Azad University.Branch (south tehran) Retired Prof. Department of Public Law. Faculty of Law.University of Shahid Beheshti. Tehran. Iran

2 Ph.D. in Public Law. Department of Law. Islamic Azad University.United Arab Emirate(UAE) Branch (Dubai)

چکیده [English]

The Ad hoc international criminal tribunals, namely the ICTY and ICTR, take precedence over domestic courts in the territories of states subject to their jurisdiction. The obligation of these states to abide by the statutes and decisions of the ad hoc tribunals on the one hand, and the need to strengthen their judicial and legal systems based on the so-called completion strategy on the other, have given a local face to the administration of justice in these post-conflict territories. It highlights coherent national reconciliation plans for capacity-building in these tribunals. Accordingly, the ad hoc tribunals have implemented capacity-building programs (such as workshops, training of law enforcement forces, etc.) in order to strengthen national legal systems for the realization of transitional justice. However, the tribunals have faced challenges such as prejudiced judges and prosecutors, which have hampered the effectiveness of the capacity-building programs in meeting the criteria for the rule of law within these territories.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the rule of law principle
 • transitional justice
 • ad hoc international criminal tribunals
 • international crimes
 • capacity-building
 1. فارسی

الف) کتاب­ها

 1. پیس کلی، کیت اس (1384)، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمة حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان.
 2. زولر، الیزابت (1389)، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه سید مجتبی واعظی، چ اول، تهران: جنگل.
 3. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری و تطبیقی در چند کشور بزرگ، چ دوم، تهران: سمت.
 4. کیتی چایسا ری، کریانک ساک (1387)، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمة حسین آقایی جنت مکان، چ اول، تهران: دانشور.
 5. مایکل ب، فاستر (1394)، خداوندان اندیشة سیاسی، ترجمة جواد شیخ‌الاسلامی، ج 1، چ نهم، قسمت اول، تهران: امیرکبیر.
 6. میرمحمد صادقی، حسین (1377)، حقوق جزای بین‌الملل، مجموعه مقالات، تهران: میزان.
 7. هاشمی، سید محمد (1392)، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. آلتمن، آندرو (1387)، «حکومت قانون چیست؟»، ترجمة سعید پزشک مرندی، فصلنامة دیدگاه‌های حقوقی، ش 13و14، ص 34-12.
 2. اسلامی، رضا؛ فرومند، لادن (1390)، «تأثیر خصوصی‌سازی بر حکمرانی مطلوب»، نشریة حقوق اساسی، ش 15، ص 38-1.
 3. حاجی‌زاده، محمود؛ نژندی‌منش، هیبت‌الله؛ زارعی، محمدحسین (1396)، «جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، ش 54، ص 197-172.
 4. حاجی‌زاده، محمود؛ نژندی‌منش، هیبت‌الله؛ زارعی، محمدحسین (1398)، «نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین‌المللی قانون»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، ش 2، ص 448-431.
 5. رضوی فرد، بهزاد (1388)، «دورنمای کیفرهای، بین‌المللی در تعامل میان حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل کیفری»، مجموعه مقالات تازه‌های علوم جنائی، تهران: میزان، چاپ نخست، ص 398-329.
 6. زارعی، محمدحسین (1380)، «حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی»، فصلنامة مفید، سال هفتم، ش 26، ص 119-51.
 7. ---------------- (1387)، «حاکمیت قانون و دموکراسی، سازگاری یا تعارض؟»، مجلة تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 48، ص 105-65.
 8. مرکز مالمیری، احمد (1382)، «مفهوم حاکمیت قانون: گزارش دفتر بررسی‌های حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، تهران: پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 9. میرمحمدصادقی، حسین (1377)، «اساسنامة محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا در یک نگاه»، ماهنامة دادرسی، سال سوم، ش 7، ص 20-21.

 

ج) پایان­نامه

 1. رستمی، زینب (1380)، حکومت قانون در روند صلح‌سازی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Carother, Tomas(2006), Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge, Washington D.C, Carnegie Endowment for International Peace.
 4. Dicey. Albert Venn (1972), Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Macmillan, London, published in 1885, 8" edition.
 5. Osiel, M (1997), Mass atrocity, Collective memory and the law, New Brunswick, London, Transaction publisher.
 6. Krygier, Martin (2001), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Published by Black Inc, Vol.20.
 7. M. Cherif Bassiouni (2001). The Statute of the International Criminal Court and Related Instruments: Legislative History, New York, Transnational Publishers.
 8. Pistor, Katharina (1999), The Rule of Law and Legal Institutions in Asian Economice Development,Oxford University,1999.
 9. Title, Ruti (2002), Transitional Justice, Oxford University Press.
 10. Tomanoha, Brian Z (2004), On The Rule of Law; History, Politics, Theory, Cambridge Cambridge University Press.
 11. Thompson, Edward Palmer (1975), Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act, London Allen Lane.

 

 1. B) Articles
 2. B. Ivanisevic & J. Trahan (2004)," Justice at Risk War Crimes Trials in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Serbia and Montenegro", Human Rights,Published, pp. 43-70.
 3. Boed, Roman (2001/2002)," The United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda: Its Establishment, Work and Impact on International Perspectives", Central European Review Criminal Justice, of International Affairs, Vol. 17, pp.59-67.
 4. Barria.L.A, Roper.S.D (2007), "Judicial Capacity Building In Bosnia And Herzegovina:Understanding Legal Reform Beyond The Completion Strategy of ICTY", Human Right,Published Spinger, Rev 9, pp.317-330.
 5. Crocker, david A (2012),"Reckoning With Past Wrongs:A Normative Framework", Published by Cambridge University,CCEIA Journal, Vol.13, pp.43-64.
 6. Brodersen, kei Hanna (2104)," The ICTY`s conditionally Dilemma, on the introduction of influence of the European de Unionis conditionality policy on the international criminal Tribunal for the former Yugoslavia on The Development of Rule of law in Serbian", European journal of criminal law and criminal justice,pp. 220-248.
 7. Czarnato, A(2019)," law as Mnemosyne and as Lethe: quasi-judicial institutions and collective memories", Bloomsbury Publishing, Copyright, pp.115-128.
 8. D.Tolbert and A. Solomon (2006), "United Nations Reform and Supporting the Rule of Law in Post-Conflict Societies", 19 Harvard Human Rights Journal, pp.29-62.
 9. Diamond, Lary &Morlino, Leonard (2004), "The Quality Of Democracy ", No.20-. 21, Center on Democracy, Development and the Rule of Law", Published, By,Stanford Institute on International Studies, pp.2-38.
 10. Dieng, Adama (2011), Capacity Building, Efforts of the ICTR. A Different kind of legacy”, Northwestern Journal of International Human Right,Copyright, Vol. 9, pp.403-422.
 11. Dimitrijevic, V. (2009),"Domestic war crimes trials in Serbia, Bosnia Herzegovina and Croatia; in Batt and Obradovic Wochnik", ed, Published by the EU(paris) Institute For Security Studies, No.6, pp.83-97.

20.Gallimore,T.(2006),"The ICTR Outreach Program:Integrating Justice and Reconciliation",Arusha International Conference Center(Conference Paper), pp.1-8.

 1. Humphrey, Michael (2003)," International intervention, justice and national reconciliation: the role of the ICTY and ICTR in Bosnia and Rwanda", Journal of Human Rights, pp.495-505.
 2. Stromseth, J.E(2006/2007), "Pursuing Accountability for Atrocities After Conflict: What Impact on Building the Rule of Law?", 38 Georgetown, Journal of International Law, pp.1-130.
 3. M. Cherif Bassiouni (1997),"From Versailles to Rwanda in Seventy-five Years: the Need to Establish a Permanent International Criminal Court", HHRJ, Vol. 10, pp.11-62.
 4. M. Cherif Bassiouni (1991), "The Time Has Come for an International Criminal Court", NICLR, Vol.1, pp.1-43.
 5. Nadya sadat Leila (2015),” 10 The contribution of the ictt to the rule of Law”, promoting accountability under international law for gross Human Rights violations in Africa, publish Brill, pp.119-129.
 6. Nicolic, B, S.Zavarko (2003),"War Crime Before Domestic Courts:OSCE Monitoring and empovering of the domestic courts to deal with war crimes", Published by,Rule of Law & Human Rights Department, Belgrad, pp.1-54.
 7. Norma Jelacic, Suzana Szabo, and Slavica Kosca-Vrlazic, eds (2013), "Legacy of the ICTY in the Former Yugoslavia Conference Proceedings Sarajevo, 6 November 2012, Zagreb 8 November" 2012",Transcribing by Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) BiH. ICTY Outreach Programme, pp.1-217.
 8. Owada, Hisashi (2009)," The Rule of Law In The Globalizing World- An Asian Perspective", Washington University Global Studies Law Review, Vol.8, No.2, pp.187-205.
 9. Peskin,V. (2005),"Courting Rwanda.The Promises and Pitfalls of The ICTR Out reach Programme",Journal of International Criminal Justice, Vol.3, No.4, pp.950, 951.

 

 1. C) Cases
 2. Affair Akayesu n' ICTR-96-4 T, procurer c. Jugemeni, 2 September 1998. Para.16.
 3. Prosecutor v. Idiophones Hategekimana, Case No. ICTR-00-55B-R11bis, Decision on 8.Prosecutor's Request for the Referral of the Case of Idle phones Hategekimana to Rwanda .. (Referral Bench), 170 (June 19, 2008 ).
 4. Prosecutor v. Jean-Baptiste Galete, Case No. ICTR-2000-61-R11 bis, Decision on the Prosecutor v. Yussuf Munyakazi, Case No. ICTR-97-36-Rilbis, Decision on the Prosecutor's Request for Referral of Case to the Republic of Rwanda (Referral Bench) 1 65 (May 28, 2008).
 5. Prosecutor v. Gaspard Kanyarukiga, Case No. ICTR-2002-78-R1lbis, Decision on Prosecutor's Request for Referral to the Republic of Rwanda (Referral Bench), 11, 78-80 (June 6, 2008).
 6. Prosecutor v.Karmera,et al.Case No.ICTR-98-44-T,Judgment,169-173,205(Feb.2,2012).
 7. Rutdanda,ICTR,Judgment,337,370(Feb.13,1996).

 

 1. D) Documents
 2. General Assembly, Declaration of the high- level meeting of the General Assembly on the. Rule of law at the national and international levels, 24 Sptember 2012, A/RES/67/1. P.41.
 3. Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organiz Crime. U.N. Office On Drugs And Crime, at 16(Jan2008).
 4. The Rule OF Law and Transitional Justice In Conflict and Post- Conflict Societies, Report of the Security-General,23Aug2004.S/2004/616.
 5. The Rule of Law and Transitionsl Justice In Conflict and Post – Conflict Societies,2004,S/616.
 6. SC.Res.1503,(2003).
 7. فرانسوی
 8. Virginia Saint-James (2004), Trio repressions du jenocide Rwanda is in appended à douter question de droit, questions sur droit, étude offert à claud Lombois Pluim.

 

4.‌ اهم پایگاه‌های اینترنتی

 1. https://www.ictj.org/about/transitional/justice10/04/2020.
 2. http://web.worldbank.org/website/external/news.
 3. https://www.irmct.org/en/detention-irmct.
 4. https://unictr.irmct.org/en/news/Togolese-minister-foreign-affairs-and-regional-integration-visit-tribunal.
 5. https://unictr.irmct.org/en/news/after-kigali-usg-legal-affairs-visits-ictr-headquarters.
 6. http://en.m.wikipedia.org/wiki/capacity-building.
 7. http://www.coastalwiki.org/wiki/The_Capacity_Building_Concept.
 8. https://doi.org/10.1007/s12142-007-0052-0.