دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

همان‌گونه‌که کار، عملی خلاق، مولد و تغییردهنده است، فراغت نیز فعالیت به‌نسبت خودانگیخته و آزادانة فرد در بازآفرینی خود، خودبیانگری و بازیابی خویشتن دانسته می‌شود. مؤلفه‌های متعددی مانند ساعات کاری معقول، زمانی مختص استراحت، مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری، زمینه‌ساز اوقاتی جهت فراغت کارگران از کار و ضامن تندرستی، ایمنی و بهره‌وری آنان خواهد بود. نظام بین‌المللی حقوق بشر به این موضوع عنایت ویژه داشته و استراحت و فراغت را به‌عنوان یک حق، در چندین سند جهانی و منطقه‌ای برای کارگران به رسمیت شناخته است. مقالة حاضر، ضمن تشریح مؤلفه‌های مذکور، الزامات و تعهدات دولت‌ها را در راستای تحقق و تضمین این حق برای کارگران تحلیل می‌کند. حق مذکور، تضمین‌کنندة کرامت انسانی کارگران است و متضمن تعهداتی در خصوص زمان کار و استراحت، مرخصی و تعطیلات با حقوق و حمایت از کارگران با وضعیت خاص است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dimensions of Workers' Right to Rest and Leisure in International Instruments

نویسندگان [English]

 • Amir Maghami 1
 • Nader Mirzadeh Koohshahi 2
 • Maryamsadat Amirshakarami 3

1 Assistant Professor, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3 MSc, University of Shahid Ashrafi Esfahani, Isfahan, Iran

چکیده [English]

As “work” is a creative, productive and transformative act, leisure activities are also an individual’s relatively spontaneous and free activity to self-recreation, self-expression and self-recovery. Several components such as reasonable working time, a specific time for rest, periodic leave, and vacations and holidays will enable workers to leisure from working and as well as  guarantee their health, safety and efficiency. International human rights law focuses on this issue and recognizes rest and leisure as a human right as provided in some universal and regional instruments. Article 24 of universal declaration of human rights and article 7 of International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights are seen as the most important sources for this purpose. This right of the worker and the obligation of states to guarantee this right for workers ensures their human dignity. This paper analyzes the requirements of the right to rest and leisure  and examines the obligations of states to realize and ensure this right for workers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Covenant on Economic
 • Social And Cultural Rights
 • right to rest and leisure
 • working time
 • rest time
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. جلالی فراهانی، مجید (1387)، مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی، چ اول، تهران: دانشگاه تهران.
 2. عراقی، عزت‌الله (1367) حقوق بین‌الملل کار، تهران: دانشگاه تهران.
 3. علویون، سید محمدرضا. (1381)، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللی کار، چ اول، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
 4. قاضی‌مرادی، حسن (1386)، کار و فراغت ایرانیان، چ دوم، تهران: اختران.

 

ب) مقالات

 1. «اطلاع‌رسانی اسناد (مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه): مقاوله‌نامة مربوط به مهاجرت برای اشتغال (تجدیدنظرشده 1949)»، (1389)، تأمین اجتماعی، ش 13، ص 283-318.
 2. پژمان، نوید (1388)، «نگاهی متفاوت به پدیدۀ اوقات فراغت: فراغت، بیکاری نیست»، گزارش شمارۀ 209، ص 63-62.
 3. توحیدی، احمدرضا (1391)، «تحول حقوق زنان و خانواده در اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و حقوق ملی»، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، ش 57، ص 7-52.
 4. سعیدی، علی‌اصغر (1387)، «تحول در مطالعات فراغت، مطالعات جوانان»، مطالعات جوانا»، ش 13، ص 52-31.
 5. قنوات، محمدهادی؛ بهنیا، مسیح (1393)، «تطبیق شرایط کار زنان در ایران با قوانین و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار»، کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی.
 6. مشایخی‌فؤاد، رضا (1346)، «نقش روابط انسانی در سازمان‌های صنعتی و بازرگانی»، بورس، دورة 1، ش 44، ص 162-156.
 7. همتی، مجتبی؛ امیرارجمند، اردشیر (1386)، «بررسی و تحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین‌الملل (حقوق رفاهی) در نظام‌های حقوقی داخلی»، الهیات و حقوق، ش 23، ص 46-27.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Clarke, A. (2001), women’s rights at work. a handbook of employment law, first published, london, pluto press.
 4. Humblet, M. and Hult, L. (2015), “The right to rest for domestic workers– Setting a floor”, ILO’s WORK IN PROGRESS 3, international Labour organization.
 5. Seo, J.W. (2011), Excessive Overtime, Workers and Productivity: Evidence and Implications for Better Work, Better Work Discussion Paper Series: No. 2. International Labour Organization (ILO) and International Finance Corporation (IFC).
 6. Schulze, M. (2009), Understanding the Un Convention on the Rights of Persons with Disabilities a Handbook on the Human Rights of Persons with Disabilities, Handicap International, Professional Publications Unit, Catherine Dixon.

 

 1. B) Articles
 2. Sarantinos, V. (2007), “Flexibility in the workplace: What happens to Commitment?”, Journal of Business and Public Affairs, Vol. 1, No. 2, pp. 9-35.
 3. Shagvaliyeva, S. & Yazdanifard, R. (2014), “Impact of Flexible Working Hours on Work- Life Balance”, American Journal of Industrial and Business Management, Vol. 4, pp. 20-23 .
 4. Richards, D. & Carbonettib, B. (2012), “worth what we decide: a defense of the right to leisure”, The International Journal of Human Rights, Vol. 17, Issue 3, pp. 1-12.

 

 1. C) Documents
 2. African Charter on Human and Peoples' Rights, African Union, (1981).
 3. CEDAW, (2009), General recommendation No. 26 on women migrant workers.
 4. Charter of Fundamental Rights of the European Union, European Union (2000).
 5. Convention (No. 82): Social Policy (Non-Metropolitan Territories), International Labour Organization, (1947).
 6. Convention No 1: Hours of Work (Industry), International Labour Organization, (1919).
 7. Convention No 138: Minimum Age, International Labour Organization, (1973).
 8. Convention No 30: Hours of work (Commerce and offices), International Labour Organization, (1930).
 9. Convention No. 111: Discrimination (Employment and Occupation), International Labour Organization, (1958).
 10. Convention No. 14: Weekly Rest, Intrnational Labour Organization, (1921).
 11. Convention No. 156: Workers with Family Responsibilities, International Labour Organization, (1981).
 12. Convention No. 159: Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons), International Labour Organization, (1983).
 13. Convention No. 188: Work in Fishing, International Labour Organization, (2007)
 14. Convention No.116: on Reduction of Hours of Work Recommendation, International Labour Organization, (1962).
 15. Convention No.97: Migration for Employment Convention (Revised), International Labour Organization, (1949)
 16. Convention, No. 180: Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships, International Labour Organization, (1996).
 17. ECOSOC, (1951), Report to the Economic and Social Council on the seventh session of the Commission
 18. ECOSOC, (1990), General Comment No. 3: On The nature of States parties’ obligations(art. 2, para. 1, of the Covenant).
 19. ECOSOC, (2005), General Comment No. 16: On The equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights (art. 3 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
 20. ECOSOC, (2009), General Comment No. 20 : on Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
 21. ECOSOC, (2016), General Comment No. 23: On the Right to Just and Favourable Conditions of Work (Article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), (2016)
 22. European Social Charter (Revised), Council of Europe, (1996), European Treaty Series - No. 163, (1996)
 23. IMO / ILO Guidelines for the Development of Tables of Seafarers' Shipboard Working Arrangements and Formats of Records of Seafarers Hours of Work and Rest, International Labour Organization, (1996).
 24. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, United Nation. (General Assembly)), (1990)
 25. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nation. (General Assembly), (1966)
 26. International Labour Organization ,(2001), Decent Work for Domestic Workers Convention No. 189 & Recommendation No. 201 (at a glance).
 27. International Labour Organization, (2004), »Information Sheet No . WT-6 (Paid annual leave) «.
 28. International labour organization, (2011), conditins of work and employment programme working time in the twenty-first century, report for discussion at the Tripartite Meeting of Experts on Working-time Arrangements.
 29. Recommendation No .21: concerning the Development of Facilities for the Utilisation of Workers' Spare Time (withdrawn instrument), International Labour Organization, (1924).
 30. Recommendation No 103: Weekly Rest (Commerce and Offices), International Labour Organization, (1957).
 31. Recommendation No 130: Examination of Grievances, International Labour Organization, (1967).
 32. Recommendation No. 162: Older Workers, International Labour Organization, (1980).
 33. Recommendation No. 165: Workers with Family Responsibilities, International Labour Organization, (1981).
 34. Recommendation No. 168: Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Recommendation, International Labour Organization, (1983).
 35. Recommendation No. 99: Vocational Rehabilitation (Disabled) Recommendation, International Labour Organization, (1955) .
 36. Recommendation No.161: The Hours of Work and Rest Periods (Road Transport), International Labour Organization, (1979).
 37. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Organization of the Islamic Conference, (1990)
 38. The Meritime labour Convention, Intrnational Labour Organization , (2006)
 39. Vienna International Plan of Action on Aging, United Nation (Genneral Assembly), (1982).
 40. Weely Rest Convention No. 106, International Labour Organization, (1957).