دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

حکومت در اندیشۀ حامیان حقوق طبیعی، هرچند ضروری و طبیعی بوده، لکن تحدید حاکمیت و قدرت این حکومت، امری اساسی است. در مطالعات حقوق عمومی اقتدار با قدرت خام یا زور خالص، تفاوت دارد و نهاد اقتدار با مشروعیت پیوندی اساسی خورده است. مبنای چنین مشروعیتی ارشادات اولیة حقوق طبیعی است که زور خالص را در شرایطی با اعطای مشروعیت، به اقتدار تبدیل می‌کند.  اقتدار، جنسی از قدرت دارد که مشروعیت بدان ضمیمه شده و نام قدرت مشروع را به خود گرفته است. نمونۀ عالی این اقتدار در داخل قلمرو دولت تحت عنوان حاکمیت است که ابزاری در دست حکومت است. حاکمیتی که نه به‌عنوان یک نهاد مطلق، بلکه به‌عنوان یک نهاد نسبی علی‌رغم صفاتی چون مستمر و دائمی بودن، توسط قوانین طبیعی به‌عنوان نهاد مطلق، مقید و محدود شده است. برونداد این مقاله بیانگر تأیید نسبیت در حاکمیت و اطلاق در قوانین طبیعی، در نتیجه تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی مطلق است؛ حاکمیتی که با قید قوانین طبیعی، ضامن صیانت از حقوق طبیعی از راهگذار عدالت طبیعی است، چراکه عدالت طبیعی بر پایة حقوق طبیعی بوده و مانع طغیان اعمال حاکمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From the legitimacy of power to limitation of sovereignty; A pattern based on natural laws

نویسندگان [English]

 • Yaser Mokarrami Ghartavol 1
 • Mohammadjavad Javid 2
 • Fatemeh Movahhedi Pashabeyg 3

1 Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, university of Tehran, Tehran, Iran

2 Prof , Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, university of Tehran, Tehran, Iran

3 MA. in Public Law, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Allame, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Government has been natural and necessary in natural rights advocate” s idea, following this grand approach, it is essential to the restriction of the sovereignty and power of this government. In public law studies, authority differs from crude or pure power, and the institution of authority is fundamentally linked to Legitimacy .The basis of such legitimacy is the early guidance of natural Rights that transforms pure force into authority under conditions of legitimacy. Authority has a nature of power that is attached to legitimacy and is called legitimate power. A great example of this authority within the realm of state is sovereignty, which is a tool in the hands of the government. A sovereignty that is bound, not as an absolute entity, but as a relative entity, despite its inherent and permanent characteristics, by natural rules as an absolute entity. The output of this article confirms the relativism of sovereignty and absoluteness to natural rules, thereby limiting sovereignty to absolute natural laws.

کلیدواژه‌ها [English]

 • absoluteness
 • limitation of sovereignty
 • natural Rights
 • Natural justice
 • Power
 • natural rules
 • Legitimacy
 • relativism
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. اشتراوس، لئو (1375)، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: نقش جهان.
 2. آجرلو،اسماعیل و طاهری،دانیال (1395)، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
 3. جاوید، محمدجواد (1388)، نظریۀ نسبیت در حقوق شهروندی: تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی، تهران: گرایش.
 4. دوورژه، موریس (1358)، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: جاویدان.
 5. راش، مایکل (1387)، جامعه و سیاست، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: سمت.
 6. شجاعی زند، علیرضا (1376)، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین بررسی جامعه‌شناسی مناسبات دین و دولت در ایران اسلامی، تهران: تبیان.
 7. عالم، عبدالرحمن (1391)، بنیادهای علم سیاست، چ بیست‌وچهارم، تهران: نی.
 8. فتاحی زفرقندی، علی (1392)، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم حاکمیت، تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
 9. فرونده، ژولین (1383)، جامعه‌شناسی ماکس وبر، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: توتیا.
 10. قوام، عبدالعلی (1390)، سیاست‌شناسی؛ مبانی علم سیاست، چ دوم، تهران: سمت.
 11. لیدمان، سون اریک (1379)، تاریخ عقاید سیاسی از افلاطون تا هابرماس، ترجمۀ سعید مقدم، چ اول، تهران: دانش ایران.
 12. موحد، محمدعلی (1381) در هوای حق و عدالت؛ از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران: کارنامه.

 

ب) مقالات

 1. جاوید, محمدجواد (1390)، «عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی »، مطالعات حقوق خصوصی، ش 4، ص 81-61.
 2. ---------------- (1393)، «بازخوانی بنیان‌های فلسفی نظریۀ نسبیت در حقوق شهروندی»، حقوق اسلامی، ش 42، ص 95-65.
 3. ----------------- (1391)، «فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام»، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، ش 25، صص 32-7.
 4. ---------------- (1392)، «نظریۀ نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر»، دوفصلنامۀ حقوق بشر، ش1، ص 84-59.
 5. طالبی، محمدحسین (1390)، «نقد و بررسی آموزۀ قانون طبیعی از آغاز مسیحیت تا پایان قرون میانه»، حکومت اسلامی، ش 1، ص 88-62.
 6. مرتضوی، سید خدایار (1381)، «فلسفۀ سیاسی توماس آکویناس و امکان؛ نظریۀ تحدید قدرت»، نامۀ فلسفه، ش 12، ص 98-63.

مکرمی قرطاول، یاسر؛ جاوید، محمدجواد (1395)، «ملاحظاتِ حقوق عمومی در مکتبِ تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، ش 3، ص 678-649.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Bentham, Jermy (1983), Anarchical Fallacies, in Collected Works of Jermey Benthan, 2, Oxford: Oxford University Press. Vol.
 4. Bodin, J., & Franklin, J. H. (1992), On sovereignty: Four chapters from the Six Books of the Commonwealth. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Collin, P. H. (2004), Dictionary of politics and government. London: Bloomsbury.
 6. Garner, B. A. (2009), Blacks Law Dictionary, 9th. St. Paul, MN: West Pub.
 7. Gilson, E., Maurer, A. A., & Shook, L. K. (2002), Thomism the philosophy of Thomas Aquinas. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
 8. Gordon, S. (2002), Controlling the state: Constitutionalism from ancient Athens to today. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 9. Grimm, D., & Cooper, B. (2015), Sovereignty: The origin and future of a political and legal concept. New York: Columbia University Press.
 10. Kalmo, H., & Skinner, Q. (2011), Sovereignty in fragments the past, present and future of a contested concept. Cambridge: Cambridge University Press.
 11. Lewis, B. (2003), The political language of Islam. Chicago: University of Chicago Press.
 12. Martin, E. A. (2003), A dictionary of law (Fifth Ed.). Oxford: Oxford University Press.
 13. Morgenthau, H. J. (1948), Politics among nations: The struggle for power and peace. New York: A.A. Knopf.
 14. Pusterla, E. R. (2015)و The Credibility of Sovereignty - The Political Fiction of a Concept. Cham: Springer International Publishing.
 15. Robertson, D. P. (2002), Dictionary of Modern Politics. London: Taylor and Francis.
 16. Rye, D. (2014), Political parties and the concept of power: A theoretical framework. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 17. Scruton, R. (1982), A dictionary of political thought. London: MACMILLAN PRESS Reference Books.
 18. Wild, S.E.(2006), Webster’s new world law dictionary. Hoboken, NJ: Wiley.
 19. Kreeft, P. (2009), The philosophy of Thomas Aquinas. Prince Frederick, MD: Recorded Books.

 

 1. B) Article
 2. Bartelson, J. (2006), “The Concept of Sovereignty Revisited”. European Journal of International Law, Vol.17, No.2, pp. 463-474.