دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران

چکیده

اصول کلی حقوقی مستند به جزء «ج» بند 1 مادة 38 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان یکی از منابع حقوقی قابل ‌اعمال بر دعاوی بین‌المللی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به‌شمار می‌آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوة اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق‌نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوة عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت‌ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام‌های عمدة حقوقی به‌عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین‌الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت‌ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین‌الملل، قابل ‌اعمال است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Right of Free Access to Employment Information Under the Employment Regulations of the Intelligence Ministry

نویسندگان [English]

 • Ghafur Ghahramani 1
 • Mohamad Sharif Shahi 2
 • Seyed Mohammadsadegh Ahmadi 2

1 Ph.D. Student in Public Law, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasghan), Isfahan, Iran

2 Assistant Prof in Department of Public Law, Faculty of Human Science, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasghan), Isfahan, Iran

چکیده [English]

Having an efficient system of administration is considered a priority in every country. Planning to achieve such a system in any society brings about various experiences. Several measures have been taken in Iran as it is emphasized in the constitution; however, achieving the desired perfection is influenced by several factors including the degree of free access to the employment facts and instruments. Furthermore, one group of the administrative instruments closely associated with the right of citizenship is the facts and instruments concerned with employment. For this purpose, the present study investigates the status of the right of having free access to employment instrument and facts using an analytical-descriptive methodology. The findings of the study in investigating the confidentiality system of rights in Iran indicated that instruments and facts concerned with employment is not included in “the law of publicizing and free access to facts”. But the requirements of the characteristics of this ministry in the field of security, Keeps employment instruments and information confidential and out of the reach of the public. Nevertheless, should be considered at the level of necessity and minimum in confidentiality to consider the rules of free access rights for beneficiaries in the rules of free access to facts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • administrative documents
 • employment rights
 • free access to information
 • employment regulations of intelligence ministry
 1. فارسی

الف)کتاب‌ها

 1. اردبیلی، محمدعلی (1392)، حقوق جزای عمومی، چ سی‌ویکم، تهران: میزان.
 2. امامی، محمد؛ استوار سنگری، کورش (1396)، حقوق اداری، تهران: میزان.
 3. امینی، کاظم و همکاران (1394)، مدیریت اسناد در نظام سلامت، تهران: تندیس.
 4. انصاری، باقر (1397)، آزادی دسترسی به اطلاعات، چ اول، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
 5. انصاری، ولی‌الله (1378)، کلیات حقوق اداری، ج 3، تهران: میزان.
 6. دیوید بیتهام و کوپن بویل (1393)، دموکراسی چیست؟ آشنایی با دموکراسی، ترجمة شهرام نقش تبریزی، تهران: ققنوس.
 7. طباطبایی مؤتمنی (1384)، حقوق اداری، چ یازدهم، تهران: سمت.
 8. میرمحمد صادقی، حسین (1392)، حقوق کیفری اختصاصی 1 (جرائم علیه اشخاص)، چ دوازدهم، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. خانی والیزاده، سعید (1399)، «دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری در حمایت از حقوق شهروندان در حقوق فرانسه»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورة 50، ش 3، ص 985-967.
 2. دهقانی، حسین (1378)، «در جست‌وجوی رویکردی نوین به مدیریت دولتی»، نشریة مدیرساز، سال دوم، ش 3 و 2، ص 53-41.
 3. زندیه، حسین؛ سالاری، حسین (1394)، «شفافیت اسنادی و حق دسترسی به آزادی اطلاعات»، فصلنامة گنجینة اسناد، سال بیست‌وسوم، ص 15-3.
 4. عطریان، فرامرز (1396)، «اصل امنیت حقوقی و مداخلة دولت در عرصة اقتصاد»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورة 47، ش 2، ص 301-281.
 5. محسنی، وجیهه و همکاران (1398)، «تحلیل حقوقی نسبت‌سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، سال بیست‌ویکم، ش 62، ص 17-3.
 6. مرتضوی، مهدی و همکاران (1391)، «ارزیابی و اولویت‌بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری»، نشریة پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورة 16، ش 1، ص 159-140.
 7. میرمحمدی، سید محمد؛ حسن‌پور، اکبر (1390). « نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش‌ها»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، ش 8، ص 19-2.
 8. یزدان‌پناه، زین‌العابدین؛ بیات کمیتکی، مهناز (1399)، «نقش سواد رسانه‌ای در تحقق گفتمان حقوق شهروندی»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورة 50، ش 3، ص 937-921.

 

ج) پایان‌نامه‌ها

 1. قلی‌پور، رحمت‌الله (1383)، نقش دولت در حکمرانی خوب؛ تحلیل و امکان‌سنجی در ایران، رسالة دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

 

د) قوانین و آیین‌نامه‌ها

 1. آیین‌نامة اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13/10/1388 هیأت وزیران.
 2. آیین‌نامة قانون استخدامی کشوری مصوب 1325.
 3. آیین‌نامة قانون استخدامی کشوری مصوب 22/07/1346 و اصلاحات سال 1354.
 4. آیین‌نامة طرز نگهداری اسناد سری و محرمانة دولتی و طبقه‌بندی و نحوة مشخص کردن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 01/10/1354.
 5. شیوه‌نامة انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهندة خدمات عمومی، مصوب 29/07/1397 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
 6. شیوه‌نامة تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی، مصوب 29/07/1397 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
 7. شیوه‌نامة دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری، مصوب 29/07/1397 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
 8. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 9. قانون استخدام کشوری مصوب 22/09/1301.
 10. قانون استخدام کشوری مصوب 31/03/1345.
 11. قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 25/04/1374.
 12. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/05/88 .
 13. قانون انتشار اسناد طبقه‌بندی شده وزارت امور خارجه 28/11/1363.
 14. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382.
 15. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 18/07/1386 و اصلاحات بعدی.
 16. قانون مجازات اسلامی؛ کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و اصلاحات بعدی.
 17. قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 و اصلاحات بعدی.
 18. قانون مجازات انتشار افشای اسناد و محرمانه و سری دولتی 29/11/1353.
 19. قانون مطبوعات مصوب30/1/79.
 20. منشور حقوق شهروندی آذرماه 1395.

 

ه) آرای دادگاه‌ها

 1. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمارة هـ/90/925 مورخ 21/2/1393
  تاریخ دادنامه: 10/7/1391 شمارة دادنامه: 478 کلاسة پرونده: 90/925.
 2. رأی شمارة ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامة شمارة ۵۹۷۴۰ – ۱۳۹۵/۱۱/۲، شمارة پرونده: ۹۷/۸۴۷
 3. رأی شمارة 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامة شمارة ۴۷۹۹۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شمارة پرونده: ۹۶/۱۸۴۴
 4. رأی شمارة 89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامة شمارة ۹۸۶۷۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۶ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شمارة پرونده؛ ۹۶/۱۰۹۱
 5. رای شمارة 90 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامة شمارة ۱۵۴۲۹۸۵ - ۱۳۹۶/۹/۹ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شمارة پروندة ۹۶/۹۷۵

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Amiri, Amin Pashaye (2015), Freedom of Information and National Security: A Study of Judicial Review under U.S. Law, Herbert Utz Verlag.

 

 1. B) Articles
 2. Banisar, David (2006), "freedom of Around the World 2006: A Golbal Survey of Access to Government Information Law", Privacy International, pp.6.
 3. Birkinshaw, P. (2010), "Index. In Freedom of Information". The Law, the Practice and the Ideal (Law in Context, pp. 502-527), Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Calling of an International Conference on Freedom of Information (Resolutions Adopted by the General Assembly During First Session, No. 59, Retri July 22, 2012, from, http//daceess-adds- ny- Un. Orgl. Seen:7/04/2018.
 5. Council of Europe Convention on Access to Official Documents, No. 205, Ret may 3 2014, from: http:// www. conventions, coe.int/treaty/commun/cherchsig.asp?Nt= 2058cm=8Df= 3/05/2014d=ENG. Seen:7/ 04/2018.
 6. Reeves, Richard (2002), President Nixon : alone in the White House (1st Touchstone ed. 2002. ed.). New York: Simon & Schuster