دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حقوق بومیان حقوقی است که با در نظر گرفتن شرایط خاص مردمان بومی استانداردهایی را به‌منظور بقا و حفاظت از زمین و قلمرو، زبان، مذهب و سایر عناصر میراث فرهنگی که بخشی از هویت مردمان بومی را تشکیل می‌دهد، تعیین می‌کند. سؤال این است که طرح‌های توسعه‌ای ناشی از سرمایه‌گذاری حقوق بومیان را با خطر مواجه می‌کند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است کدام‌یک از حقوق را و مبنای آن در حقوق بین‌الملل چیست و راهکار ایجاد تعادل بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه‌گذاران چیست. در این مقاله با بررسی کنوانسیون شمارة 169 مردمان بومی و قبیله‌ای سازمان بین‌المللی کار و اعلامیة 2007 سازمان ملل متحد دربارة حقوق مردمان بومی بیان خواهیم کرد که طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری که بر مردمان بومی تأثیر بگذارد، باید با مشورت آنان و با رعایت حقوق شناخته‌شدة مندرج در این دو سند بین‌المللی باشد و نیز راهکارهایی به‌منظور ایجاد تعادل بین این حقوق و حقوق سرمایه‌گذاران ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Developmental Investments on the Rights of Indigenous Peoples

نویسندگان [English]

 • Ahmad Momenirad 1
 • Sasan Yousefi 2

1 Associate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 .D. Student in Public International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Indigenous rights are a set of rights that take the indigenous peoples particular situation into consideration and define certain standards to preserve their lives, territories, languages, religions, and other cultural heritage, all of which constitute their identity. The present paper raises the question whether investment in development plans and projects threatens the rights of indigenous peoples or not? If so, which rights are threatened by them, and what are the bases for such claims in international law? Furthermore, what is the solution for balancing the rights of the indigenous people and the rights of the investor? This study, by examining the 1989 ILO Convention No. 169 (Indigenous and Tribal Peoples Convention) and the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, seeks to propose that development and investment programs affecting the indigenous peoples must be implemented after consulting with them and in accordance with the rights specified in legal instruments. The study will also propose ways to balance the rights of the indigenous peoples and the rights of the investors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • indigenous rights
 • investment
 • investors' rights
 • indigenous and tribal peoples convention
 • United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. رضائی‌پور، فاطمه (1392)، بومیان و جوامع محلی در اسناد بین‌المللی، چ اول، تهران: مجد.
 2. مافی، همایون (1397)، مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل، چ ششم، تهران: مجد.

 

ب) مقالات

 1. رنجبریان، امیرحسین؛ سعیدی، محمد (2016)، «صیانت از میراث فرهنگی غیرمادی مردمان بومی: در جست‌وجوی مناسب‌ترین راهکار حقوقی». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، ش 46، دورۀ4، ص 928-907.
 2. محمدزاده لاجوردی، مهسا؛ جلالی، محمود؛ راعی، مسعود (2019)، « تکلیف بر مشورت بومیان در حقوق بین‌الملل با تکیه بر مطالعات موردی»، فصلنامة پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، ش 39، دورة 10، ص 108-87.
 3. نوری، جعفر؛ تیموری، زهره (2018). « نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمین­ها و دارایی‌های فرهنگی»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، ش 48، دورة 2، ص 317-301.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Dale, Brigt., Bay-Larsen, Ingrid., Skorstad, Berit (Eds.). (2018), The Will to Drill-Mining in Arctic Communites, Springer International Publishing.
 4. Di Blase, A., & Vadi, V. (Eds.). (2020), The Inherent Rights of Indigenous Peoples in International Law, Vol. 3, Roma TrE-Press.

 

 1. B) Articles
 2. Gilbert, Jérémie; Lennox, Corinne (2019), "Towards new development paradigms: the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as a tool to support self-determined development", The International Journal of Human Rights, Vol.23, No.1-2, pp.104-124.
 3. Lenzerini, Federico (2014), " Foreign Investment in the Energy Sector and Indigenous Peoples", in: Brabandere, E. De & Gazzini, T. (eds.), Rights. In Foreign Investment in the Energy Sector, Brill Nijhoff, pp. 192-215
 4. Levine, Judith (2017). "The interaction of international investment arbitration and the rights of indigenous peoples. is a peer-review online journal publishing about various aspects of international arbitration with a special focus on investment arbitration. ", Vol.14, No.1, pp. 106-128.
 5. Madariaga Cuneo, annual Meeting of the American Association of Law Libraries (2020), "ILO Convention 169 in the inter-American human rights system: consultation and consent", The International Journal of Human Rights, Vol.24, No.2-3, pp.257-264.
 6. Perkins, Steven C (2002), "Researching Indigenous Peoples' Rights Under International Law", pp. 1-34.
 7. Tauli-Corpuz, V. L. (2016), "Mandate of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples. Letter to the Australian Government", Vol.29, pp. 1-20.
 8. Wilson, Emma (2019), "What is Benefit Sharing? Respecting Indigenous rights and addressing inequities in Arctic resource projects. Resources", Vol.8, No.2, 74, pp. 1-23

 

 1. C) Documents
 2. Indigenous and tribal peoples convention 1989
 3. International Covenant on Civil and Political Rights 1966
 4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
 5. The Universal Declaration of Human Rights 1948.
 6. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples2007

 

 1. D) Cases
 2. ICJ, Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, 2019