دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشور، موقعیت خاص و ضعیف‌تر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کار، اهمیت و ضرورت مطالعات مربوط به حل‌وفصل دعاوی کار را آشکار می‌سازد. این مقاله رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار را که همان توسل به شیوه‌های حقوقی برای حل‌وفصل این دعاوی است، از منظر مراجع رسیدگی‌کننده و نیز اصول و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه مورد مطالعۀ تطبیقی قرار می‌دهد. در کشور ما، برخلاف دو کشور مورد بررسی که از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند، رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار توسط مراجع اداری و طبق مقررات خاص آیین دادرسی کار صورت می‌گیرد؛ ولی با مطالعات انجام‌گرفته به نظر می‌رسد اصلاح نحوة انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو این مراجع و تعیین قضات حرفه‌ای و متخصص حقوق کار به‌عنوان عضو اصلی و رئیس جلسات این هیأت‌ها و نیز انجام اصلاحاتی در آیین دادرسی کار به‌ویژه در زمینة قائل شدن نقشی فعال برای دادرس و پیش‌بینی لزوم همکاری خوانده در کشف حقیقت موجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Judicial Process of Individual Labor Disputes in Iran, France and the United States

نویسندگان [English]

 • Abbas Karimi 1
 • Fatemeh Rahmati 2

1 prof., Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. in Private Law, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The large number of employers and employees and their substantial participation in the economy and the weak position of employees in the labor-management relationship, demonstrates the importance and necessity of research on individual labor dispute resolution. This paper is a comparative study of the judicial mechanisms for individual labor dispute resolution in Iran, France and The United States. In Iran, unlike the two other countries, administrative authorities resolve labor disputes under special rules. This study will show that the use of a professional judge who is an expert in labor law and familiar with the social, political and economic aspects of labor relations, in addition to representatives of workers and employers who truly represent their respective groups, together with reforming procedural aspects of labor law, especially in terms of discovery of evidence, will significantly improve Iranian labor law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • administrative authorities
 • judicial authorities
 • labor courts
 • labor procedure code
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. اکبری، احسان (1399)، آسیب‌شناسی دادرسی کار در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 2. شمس، عبدالله (1381)، آیین دادرسی مدنی، ج 1، چ سوم، تهران: میزان.
 3. قبادی، حسین (1393)، آیین دادرسی کار، تهران: جنگل.
 4. کاتوزیان، ناصر (1383)، اعتبار امر قضاوت‌شده در دعوای مدنی، تهران: میزان.
 5. کریمی، عباس؛ پرتو، حمیدرضا (1398)، آیین دادرسی مدنی، ج1، تهران: دادگستر.
 6. کریمی، عباس (1396)، ادلۀ اثبات دعوا، تهران: میزان.
 7. محسنی، حسن (مترجم) (1393)، آیین دادرسی مدنی فرانسه، ج1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 8. ------------------ (1394)، آیین دادرسی مدنی فرانسه، ج2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 9. نهرینی، فریدون (1393)، آیین دادرسی مدنی (مراجع قضایی و غیرقضایی و حدود صلاحیت آنها)، ج 1، تهران: میزان.
 10. هداوند، مهدی؛ آقایی طوق، مسلم (1394)، دادگاه‌های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعۀ تطبیقی)، تهران: خرسندی.

 

ب) مقالات

 1. ابدی، سعیدرضا؛ آگاه، وحید (1389)، «نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحدۀ آمریکا»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 13، ش 52، پاییز و زمستان، ص 246-183.
 2. ابدی، سعیدرضا؛ ادریسیان، حامد (1395)، «مطالعه‌ای تطبیقی در ساختار و نظام دادرسی کار ایران و برخی کشورهای اروپایی»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش2، پاییز، ص 403- 385.
 3. السان، مصطفی؛ محمودی نصیبه (1397)، «مطالعۀ تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 9، ش 2، پاییز و زمستان، ص 491-473.
 4. امیری، محسن؛ ویژه، محمدرضا (1393)، «اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه»، مجلۀ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 18، ش 3، پاییز، ص 26-1.
 5. بادینی، حسن؛ داوودی بیرق، حسن (1394)،«مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 18، ش 72، ص 200- 177.
 6. رستمی، ولی؛ اکبری، احسان (1399)، «جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 50، ش 1، ص 98-79.
 7. رستمی چلکاسری، عبادالله؛ بازیار، متین (1395)، «نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل‌وفصل اختلاف»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش 1، بهار و تابستان، ص 123-139.
 8. طهماسبی، علی (1393)، «مطالعۀ تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه برای حقوق ایران»، مجلۀ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 18، ش 3، ص 175- 153.
 9. کاشانی، جواد (1391)، «دعوای گروه: پاسخی به ضرورت ایجاد تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی»، نشریۀ پژوهش حقوق عمومی، ش 37، تابستان، ص 146- 121.
 10. کریمی، عباس؛ پوراستاد، مجید (1385)، «استجواب در دعاوی مدنی»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 74، ش 0، زمستان، ص 347-297.
 11. کریمی، عباس؛ محسنی، حسن (1390)، «اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی»، مجلۀ پژوهشنامۀ حقوقی، دورۀ 2، ش 1، ص 109-93.
 12. کریمی، عباس (1386)، «تبیین منطقی دلیل قضایی»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 37، ش 4، ص 203-191.
 13. محسنی، حسن (1391)، «مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 76، ش 79، ص 123-99.
 14. ------------ (1399)، مزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ 757 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 50، ش 1، ص 188-171.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Ebisui, Ebisui; Cooney, Sean & Fenwick, Colin (2016), Resolving Individual Labor Dispute (A comparative overview), First edition, Geneva ، International Labor Office، ILO
 4. Labor Dispute Systems, Guidelines for improved performance (2013), First edition, International training center, ILO, Geneva.

 

 

 1. B) Articles
 2. Budd, John & Colvin, Alexandre (2008), “Improved metrics for workplace dispute resolution procedure: Efficiency, equity and voice”, Industrial Relation, Vol.47, No. 3, pp. 460-479.
 3. Colvin, Alexandre (2012), “American workplace dispute resolution in the individual rights era”, International Journal of Human Resource Management, Vol.23, No. 3, pp. 459-475.
 4. Epstein, Richard A (1984), “In Defense of the Contract at Will”, 51 The University of Chicago Law Review 974, pp.946-982.
 5. Eugene K. Connors, Brooke Bashore-Smith (1991), “Employment Dispute Resolution in the United States: An Overview”, Canada-United States Law Journal, Vol.12, Issue 2, pp.318- 335.
 6. Fine, Jinc (2007), “A marriage made in heaven? Mismatches and misunderstandings between worker centers and unions”, British Journal of Industrial Relations, Vol.45, No.2, pp.335-360.
 7. Sargos, M. Pierre (2004), “Do we need labor courts?”, Budapest: Twelfth Meeting of European Labor Court Judges.

 

 1. اینترنتی
 2. https://www.inc.com. 2019/10/26
 3. https://www.nlrb.gov. 2019/10/26