دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد مدعو دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

معاهدات و قراردادهای سرمایه‌گذاری دو سند حقوقی متفاوت به‌منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی‌اند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیة سرمایه‌گذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به ‌بیان‌ دیگر به‌دلیل گستردگی دامنۀ معیارهای چگونگی رفتار با سرمایه‌گذاران به‌خصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب می‌شود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حل‌وفصل اختلاف‌های مندرج در قرارداد و معاهدۀ سرمایه‌گذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسئلة تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقالۀ حاضر مروری بر شرایطی است که به ‌موجب آن دیوان‌های داوری معاهدات سرمایه‌گذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه‌گذاری را دارند. بدین‌منظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدام‌یک از روش‌های تفسیری مضیق یا موسع مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parallel Contractual and Treaty Claims in Foreign Investment Disputes

نویسندگان [English]

 • Leila Razavi Toussi 1
 • Seyed Jamal Seyfi 2
 • Mohden Mohebi 3

1 PhD in International Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Public International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

International investment treaties and contracts are two different legal instruments aimed at encouraging and supporting foreign investment.  The coexistence and simultaneous governance of the two is possible in the case of a single investment. However, under international investment law, coexistence between these two instruments has created major problems. Indeed, due to the broadness of investor treatment standards, especially the fair and equitable treatment standard, sometimes contractual breaches are seen as breach of the broader treaty standards. As such, due to the difference between dispute settlement clauses in investment contracts and inter-state investment treaties and the applicability of each clause, there will always be the possibility of conflict of jurisdiction between the authorities concerned. This article explores the circumstances under which investment treaty arbitration will be competent to adjudicate claims arising out of breach of an investment contract. In addition,  ICSID arbitral jurisprudence is analyzed on the basis of restrictive and/or extensive interpretation of dispute settlements clauses in both investment contracts and investment treaties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • treaty claims
 • contract claims
 • fork in the road clause
 • umbrella clause
 • dispute settlement clause
 • ICSID
 • arbitral tribunals
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. پیران، حسین (13۹۴)، مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، چ دوم، تهران: گنج دانش.
 2. زمانی، سید قاسم؛ حسیبی، به‌آذین (۱۳۹۸)، اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، چ چهارم، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

ب) مقالات

 1. پیران، حسین (1388)، «شرط فراگیر در معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری»، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش ۴۰، صص 259-288.
 2. حبیب‌زاده،توکل؛ غلامی، عفیفه (۱۳۹۵)، «قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه‌ای دولت میزبان»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، ش ۵۱، صص 81-109.
 3. زمانی، سید قاسم؛ شیرعلیزاده، ابوالفضل (۱۳۹۸)، «اصول و رویة تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی»، مجلة حقوقی دادگستری، ش ۱۰۵، صص 111-136.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Cremades, Bernardo M. & Cairns, David J. A. )2004(, “Contract and Treaty Claims and Choice of Forum in Foreign Investment Disputes”, in: Horn, Norbert (ed.), “Arbitration Foreign Investment Disputes”,
 4. Douglas, Zachary (2009), The International Law of Investment Claims, Cambridge University Press.
 5. Sir Robert Jennings & Sir Arthur Watts (1996), Oppenheim’s International Law, Ninth Ed., Vol.1.
 6. Wehland, Hanno (2013), “The Coordination of Multiple Proceedings in Investment Treaty Arbitration”, Oxford University Press.

 

 1. B) Articles
 2. Arato, Julian )2016), “The Logic of Contract in the World of Investment Treaties", William & Mary Law Review, Vol. 58, No. 2, pp. 351-417.
 3. Cuniberti, Gilles )2006), "Parallel Litigation and Foreign Investment Dispute Settlement", ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 21, pp.1-48.
 4. Crawford, James (2007(,"Treaty and Contract in Investment Arbitration", The 22nd Freshfields Lectures on International Arbitration, pp. 1-22.
 5. Demirkol, Berk (2018),Non-treaty Claims in Investment Treaty Arbitration”,Leiden Journal of International Law, Vol.31, No.1, pp.59-91.
 6. Dias Simoes, Fernando (2017(, "UNCITRAL’s Work on Concurrent Proceedings in Investment Arbitration: Overcoming the ‘Treaty/Contract Claims’ Gap", in Muruga Ramaswamy and João Ribeiro (eds.)"Harmonising Trade Law to Enable Private Sector Regional Development, UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific", New Zealand Association for Comparative Law, pp. 59-80.
 7. Franck, Susan )2009(, Development and Outcomes of Investment Treaty Arbitration”, Harvard International Law Journal, Vol. 50, Issue 2, pp. 435-489.
 8. Schreuer, Christoph (2005),, “Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction over Contract Claims, The Vivendi I Case Considered, in International Investment Law and Arbitration: Leading Cases from the ICSID, NAFTA, Bilateral Treaties and Customary International Law”, Todd Weiler (ed.), pp. 281-300.
 9. Shany, Yuval (2005(, Contract Claims V. Treaty Claims: Mapping Conflicts between ICSID Decisions on Multi-Sourced Investment Claims”, American Journal of International Law, Vol. 99, No. 4, pp. 835-851.
 10. Stanimir A., Alexandrov )2010(, Breach of Treaty Claims and Breach of Contract Claims: Is It Still Unknown Territory? in Yannaca-Small Katia (ed.),” Arbitration under International Investment Agreements: A Guide to the Key Issues”, Oxford University Press, New York, pp. 323-350.
 11. Walde, Thomas )2005),Umbrella Clause in Investment Arbitration”, The Journal of World Investment & Trade, Vol. 6, No. 183, pp. 183-236.

 

 1. C) Documents
 2. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States - International Centre for Settlement of Investment Disputes (1965).
 3. Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).

 

 1. D) Cases
 2. CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina ICSID Case No. ARB/01/8, Decision of the Tribunal on objections to on jurisdiction (17 July 2003).
 3. Compañiá de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic ICSID Case No. ARB/97/3, Award (21 November 2001).
 4. Compañía de Aguas del Aconquija S.A and Vivendi Universal v. the Argentine Republic ICSID Case No. ARB/97/3, Decision on Annulment (2002).
 5. Noble Ventures, Inc. v. Romania, ICSID Case No. ARB/01/11, Award (12 October 2005).
 6. Phillips Petroleum Company Iran v. Islamic Republic of Iran, Iran -United States Claims Tribunals Award No.425-39-2, The Hague (29 June 1989).
 7. SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of Philippines ICSID Case No. ARB/02/6, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction (29 January 2004).
 8. SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan ICSID Case No. ARB/01/13, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction (August 6, 2003).
 9. Salini Costruttori S.p.A and Italstrade S.p.A.v.Kingdom of Morocco ICSID Case No. ARB/00/4, Decision on Jurisdiction (23 July 2001).
 10. Sothern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt ICSID Case No. ARB/84.3), Award on the merits (May 20,1992),3 ICSID Reports189 (1995).