دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نظر به اینکه فضای سایبر مفهوم حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها را متحول ساخته، جامعۀ بین‌الملل در مقابل آن و در جهت صیانت از حاکمیت سایبری ملزم به واکنش شده است. ازاین‌رو جامعۀ بین‌المللی در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، صلاحیت رسیدگی قضایی وفق مقررات حاکم بر حقوق کیفری بین‌المللی را در تقابل با نقض حاکمیت سایبری پیش‌بینی کرده و با رعایت ملاحظات حاکمیتی، به اِعمال صلاحیت تکمیلی اکتفا شده است. مذاکرات تالین در گام نخست با تبیین تجاوز سایبری به‌مثابۀ نقضِ صلح و امنیت سایبری بین‌المللی و لزوم توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها (حاکمیت ملی) صلاحیت به رسیدگی را به دیوان کیفری بین‌المللی توسعه و تسری داد. توسعۀ صلاحیت نهاد موصوف منبعث از حقوق بین‌الملل عرفی در راستای سیاست جنایی بین‌المللی (مقابله با بی‌کیفرمانی) به‌منظور حفظ و اعادۀ صلح و امنیت سایبری بین‌المللی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cyber International Law and the Development of the Jurisdiction of the International Criminal Court (Emphasizing the Tallinn talks of 2017)

نویسندگان [English]

 • Alireza Monaghan harcheghan 1
 • Mohammad ali Ardebili 2
 • Ebrahim Beygzadeh 3
 • Mohammad ali Mahdavi sabet 4

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Since the cyberspace has changed the concept of national sovereignty and political independence of states, the international community is obliged to react to it and protect cyber sovereignty. Thus, within the framework of international law, the international community has foreseen the national jurisdiction to prosecute violations of cyber sovereignty in accordance with international criminal law as well as ancillary jurisdiction with due regard to governance considerations. At the first step the Tallinn's talks expanded the jurisdiction of the International Criminal Court by defining cyber-aggression as a violation of international peace and security and the principle of non-interference in the internal affairs of states (national sovereignty). The enhancement of the authority of this institution in accordance with customary international law in line with international criminal policy of countering impunity is done in order to maintain and restore international cyber peace and security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cyber sovereignty
 • cyber competence
 • international criminal policy
 • competency development
 • permanent International Criminal Court
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. آل‌حبیب، اسحاق؛ بیگ‌زاده، ابراهیم (1382)، دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران «بررسی جنایت نسل‌کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی» چ هشتم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 2. آهنی امینه، محمد (1397)، حقوق بین‌الملل مدرن و جنگ سایبری در فضای مجازی، چ اول، تهران: مؤسسة انتشارات جهان جام جم.
 3. امیرپور، مهناز؛ بهرامیان، شفیع (1393)، مبانی کلی نظریه‌های ارتباط جمعی، چ دوم، تهران: جامعه‌شناسان.
 4. ترنس دی، میت؛ ریچارد سی، مک کرل؛ لیسوان شلی جی (1392)، نیمرخ‌های جنایی، ترجمة علی نجفی توانا و ایوب میلکی، چ اول، تهران: آموزش و سنجش.
 5. حسینی، سید محمد (1397)، سیاست جنایی، چ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 6. حمزه زینالی، امیر؛ کوره‌پز، محمد (1394)، بازدارندگی نوین: جرم و سیاست جنایی در عصر جهانی شدن، چ اول، تهران: خرسندی.
 7. جلالی فراهانی، امیرحسین (1395)، کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن، چ دوم: تهران: خرسندی.
 8. حکیمی‌ها، سعید؛ ضیائی، سید یاسر (1395)، صلاحیت جهانی در رسیدگی به جرائم جنگی از منظر حقوق بین‌المللی با نگرشی بر حقوق ایران، چ اول: تهران، مؤسسه و چاپ دانشگاه امام حسین (ع).
 9. ذاکر حسین، محمدهادی (1399)، آیین پیش دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی، دفتر نخست (فرایند گزینشگری قضایا)، چ اول، تهران: شهر دانش.
 10. رضایی‌نژاد، ایرج (1398)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، چ سوم: تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 11. ریاحی، اویس (1392)، دفاعیات در حقوق کیفری بین‌المللی، چ اول، تهران: فرهنگ‌شناسی.
 12. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1392)، روش کار قاضی بین‌المللی، چ دوم، تهران: شهر دانش.
 13. سعیدی، رحمان (1397)، حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر (مجازی)، چ اول، تهران: خجسته.
 14. سودمندی، عبدالمجید (1394)، رسیدگی به جنایت تجاوز در دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی هنری انتشاراتی نگاه بینه.
 15. شریعت باقری، محمدجواد (1397)، حقوق کیفری بین‌المللی، چ پانزدهم، تهران: جنگل.
 16. شکیب‌نژاد، احسان (1396)، قانونگذاری در فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل، چ اول، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 17. عاملی، سید سعیدرضا (1390)، رویکرد قضایی به آسیب‌ها، جرائم و قوانین و سیاست‌های فضای مجازی، چ اول، تهران: امیرکبیر.
 18. کیتیجایساری، کریانگ (1387)، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمۀ حسین آقایی جنت‌مکان، چ اول: تهران: جنگل.
 19. لوئی، تروتابا (1393)، حقوق اساسی فرانسه، ترجمۀ سید محسن شیخ‌الاسلام، چ سوم، تهران: کوشا مهم.
 20. میرعباسی، سید باقر (1394)، بایسته‌های دیوان کیفری بین‌المللی در تئوری و عمل، چ دوم: تهران: خرسندی.
 21. میرمحمد صادقی، حسین (1395)، دادگاه کیفری بین‌المللی چ نهم: تهران: دادگستر.

 

ب) مقالات

 1. جلالی، غلامرضا (1395)، «اخبار پاپسا»، ماهنامۀ سازمان پدافند غیرعامل غیرعامل کشور، ش 13، ص 23.
 2. خلیلی‌پور رکن‌آبادی، علی؛ نورعلی‌وند، یاسر (1395)، «تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، سال پانزدهم: ش 2، ص 250.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Akehurst, Michael, (2008), Jurisdiction in International Law, Published Oxford university press , 8th Edition
 4. Blake D Imburgia JS (2010), Bloodless Weapons? The need to conduct legal reviews of certain weapons and the implcations of defeining them as Weapons. Air Force Law Rev 66
 5. Clark, Roger S. (2009), The Crime of Aggression and the International Criminal Court, Edited by José Doria Hans-Peter Gasser M. Cherif Bassiouni, The Legal Regime of the International Criminal Court, Essays in Honor of Professor Igor Blishchenko, Martinus NIJHOFF Publisher.
 6. Hanagan, Michael (2000), " States and Capital: Globalization Past and Present in The Ends of Globalization" , edited by D. Kalb , M. van der Land, R.Staring, B. van Steenbergen and N.Wilterdink. Published Oxford university press
 7. Hochshild Jennifer (1981), What is Fair: AMERICAN Beliefs about Distributive Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 8. International Group of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence, Tallinn Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare, Cambridge University Press.
 9. Kai Ambos (2010),“The Crime of Aggression after Kampala.” German Year Book of International Law.
 10. Li Xingan (2004), Theories and Practiccces of International Jurisdiction to Cyber Crime , Asian and Comparative Law, Vol. 2,No. 1
 11. Michael N Schmitt (2013), Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare1. Cambridge University Press.
 12. Miller, Kevin L. (2014), “The Kampala Compromised and Cyberattacks: Can There be an International Crime of Cyber-Aggression?Southern California Interdisciplinary Law Journal 23.
 13. Schabas, Willam A.; Bernaz, Nadia (2011), Routledge Handbook of Internantional Criminal Law, London: Taylor and Franis Group.
 14. Schiff, Benjamin N.(2008), Building the International Criminal Court. New York: Cambridge University Press.
 15. Schmitt, Michael N (2017), Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare2. Cambridge University Press.
 16. Schmitt, Michael N.(2010), Cyber Operations in International Law: The Use of Force, Collective Security, Self Defence, and Armed Conflicts, Proceedings of a Workshop on Deterring Cyber Attacks: Informing Strategies and Developing Options for U.S. Policy, Washington: National Academic Press.
 17. Stahn, Carsten & Sluiter, Göran (2009), The Emerging Practice of the International Criminal Court, Legal Aspects of International Organization. Vol. 48. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.

 

 1. B) Articles
 2. Ambos, Kai (2016), “Individual Criminal Responsibility for Cyber Aggression” Journal of Conflict and Security Law, Oxford University Press, pp.495–504.
 3. Anderson, Michel (2010), “Reconceptualizing Aggression“. Vol 60, Duke law Journal, Issue 11.
 4. Delmas, Marty Mireille (2006), “Interctions between National and Internation Criminal Law in the Preliminary Phasr of Trial at the I.C.C“, Journal of Internation Criminal justice, No.4.
 5. Dunlap Jr, Charles J. (2011), “Major General, USAF Retired, Perspectives for Cyber Strategists on Law for Cyberwar”, Strategic Studies Quarterly 5(1).
 6. Dashora, K.(2011),"Cyber Crime in the Society: Problems and Preventions". Journal of Alternative Persepctive in the Social Science , Vol.3 , No. 1.
 7. Kesan, Jay P., & Carol M. Hayes (2012), “Mitigative Counterstriking: Self-Defense and Deterrence in Cyberspace”, Harvard Journal of Law and Technology 25.
 8. Ophardt, Jonathan A. (2010),“Cyber Warfare and the Crime of Aggression: The Need for Individual Accountability on Tomorrow’s Battlefield”, Duke Law and Technology Review.

 

 1. C) Documents
 2. Libman V.(1985), The Queen in supreme cort Judgments. Collection 1985,Canada,2SCR. Para 74.
 3. 24. Report to the San Francisco conference, 9 unclo (1945) ; Declaration on Friendly , Pmble
 4. Restatment (Third),Part IV,Mann 1984,at19;Oppenheims International Law ,at 65; shaws International Law , at 469
 5. The Draft Convention On Research in Internationnal Law of the Harvard Law Scool , (Supp.1935) 29AM.J, int-1/435 & 466