دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران؛ گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

برده‌داری از قدیمی‌ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه‌شده در کنوانسیون برده‌داری (1926)، برده‌داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می‌شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی‌رغم ممنوعیت برده‌داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده‌داری، تحت عنوان برده‌داری جنسی هستیم. اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی نیز برای اولین‌بار برده‌داری جنسی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویة غنی برجای‌مانده از رویة دادگاه ویژة سیرالئون در شناسایی و ارائة تعریف و عناصر جرم برده‌داری جنسی برای اولین‌بار در عرصة محاکم کیفری بین‌المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده‌داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده‌داری جنسی به‌عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sexual Slavery in International Criminal Law with Particular Emphasis on the Special Court for Sierra Leone

نویسندگان [English]

 • Sanazalsadat Jafari 1
 • Masoud Zamani 2
 • Amir Maghami 3

1 Ph.D Student, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Assistant Prof., Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran; Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Shiraz, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Slavery is one of the oldest forms of violation of human dignity. According to the definition given in the 1926 Slavery Convention, slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised, and a "slave" is a person who is subject to this condition. Despite the legal prohibition of slavery, today we witness a new form of slavery, called sexual slavery. The statute of the International Criminal Court has recognized sexual slavery as a crime against humanity as well as a war crime. The purpose of this paper is to review the jurisprudence of the Special Court for Sierra Leon in identifying and developing the definition and elements of the crime of sexual slavery. With a descriptive-analytical method, this study will overview the criminalization of sexual slavery, and examine the approach of the Special Court for Sierra Leone in identifying sexual slavery as a crime against humanity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • crimes against humanity
 • criminalization International Criminal Court
 • slavery
 • sexual violence
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. آقایی جنت‌مکان، حسین (1393)، حقوق کیفری بین‌المللی (مجموعه اسناد بین‌المللی)، چ اول، تهران: جنگل.
 2. ذاقلی، عباس (1394)، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی، چ اول، تهران: میزان .
 3. کرایر، رابرت و دیگران (1396)، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمة مجتبی جانی‌پور و مهین سبحانی، چ اول، تهران: جنگل.
 4. کیتی شیایزری، کریانگ ساک (1396)، حقوق بین‌الملل کیفری (با تجدیدنظر و اضافات)، ترجمة بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چ ششم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.
 5. میرمحمد صادقی، حسین (1393)، دادگاه کیفری بین‌المللی، چ هفتم، تهران: دادگستر.

 

ب) مقالات

 1. بلخی، سارا؛ آزادبخت، فرید (1393)، «بررسی دادگاه ویژة سیرالئون: مبانی، دستاوردها و چالش‌ها، محاکم کیفری بین‌المللی»، در: محاکم کیفری بین‌المللی، زیر نظر دکتر مهدی ذاکریان، تهران: تیسا، ص 282-246.
 2. خاک، روناک (1387)، «جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری»، مجلة حقوقی بین‌المللی، نشریة مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سال بیست‌وپنجم، ش 39، ص 146-101.
 3. زمانی، قاسم؛ حسینی اکبرنژاد، هاله (1394)، «جامعة بین‌المللی و عدالت کیفری جهانی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 54، ش 3، ص 339-315.
 4. قدیر، محسن؛ مهدوی، زهرا؛ ستایش‌پور، محمد (1397)، «حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل‌های چهارگانة محاکم بین‌المللی کیفری)»، دوفصلنامة علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده، سال بیست‌وسوم، ش 69، ص 5-30.

 

 1. 2. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Schabas,William (2006), The Un International Criminal Tribunals, The Former Yugoslavia,Rwanda And Sierra Leone, Cambridge University Press.
 4. Japutra, Kiki Anastasia (2015), The Interest of States in Accountability for Sexual Violence in Armed Conflicts: A Case Study of Comfort Women of the Second World War, FICHL Publication Series No. 25, Torkel Opsahl Academic Publisher, Brussels.

 

 1. B) Articles
 2. Drom, Eddy van (2011), "Assessment of the 2000 Tokyo Women’s International War Crimes Tribunal on Japan’s Military Sexual Slavery.”, Journal of Hannan University Social science, Vol. 46, No. 2.
 3. Fenrick, W. J. (2015), Military Self-Interest in Accountability for Core International Crimes Morten Bergsmo and Tianying Song (Eds). International Review of the Red Cross,97(900), FICHL Publication Series, No. 25.
 4. Soares, Miguel De Serpa (2014), American Bar Association “ABA Day at The UN “,United Nations Office of Legal Affairs, 31 March 2014.
 5. Weissbrodt, David, Anti-Slavery International (2002), Abolishing Slavery and Its Contemporary Forms, Office of the United Nations High Commissioner for Human Right.

 

 1. C) Documents
 2. E/CN.4/1996/53/Add. Available at: http://hrlibrary.umn.edu/ commission/country52/53-add1.htm.
 3. ICC, The Pre-Trail Chamber, The Prosecutor v. Germain Katanga,ICC-01/04-01/07,2008.
 4. ICC, The Trail Chamber,The Prosecutor Chamber v. Germain Katanga,ICC-01/04-01/07-3436-t,2014.
 5. ICC, The Trail Chamber,The Prosecutor Chamber v. Bosco Ntaganda,ICC-01/04-02/06,8 July 2019.
 6. ICTY,Kunarac et al. Appeals Judgment, 12 June 2002.
 7. ICTY,The Appeal Chamber,The Prosecutor V.Dragoljub Kunarac & Radomir Kovac & Zoran Vukovic,2002.
 8. Report of the International Law Commission on the work of its forty-third Session, 29 April-19 July 1991, GA, Supplement No 10 (A/46/10)
 9. ICTY,The Trail Chamber,The Prosecutor v. Kunarac & Kovac & Vukovic,22 February 2001.
 10. SCSL, The Trail Judgment, The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay,Morris kallon and Augustin Gbao,(RUF), 2 March 2009.
 11. SCSL,The Prosecutor v. Brima, Kamara & Kanu, Indictment,2004.
 12. SCSL,The Trail Chamber II,The Prosecutor v. Brima, Kamara & Kanu, 2007.
 13. SCSL, The Trail Chamber II, The Prosecutor v .Charles Ghankay Taylor, 18 May 2012.
 14. SCSL, The Apeal Judgment, The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay,Morris kallon & Augustin Gbao,(RUF), 2 october 2009.
 15. SCSL, The Trail Chamber I, The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay & Morris kallon & Augustin Gbao,8 April 2009.
 16. The Elements of Crimes of the Rome Statute of the International Criminal Court, 2010.
 17. The Statute of the International Criminal Court, 2002.
 18. The Statute of the Special Court for Sierra Leone, 2002.

Report of the International Law Commission on the work of its forty-third session, 29 April-19 July 1991, GA, Supplement No 10 (A/46/10).