دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.22059/jplsq.2021.307413.2510

چکیده

اخراج با امنیت شغلی، کرامت انسان و معیشت کارگران ارتباط دارد و نحوة قانونگذاری در زمینة آن اهمیت زیادی دارد. به لحاظ سیستم اقتصادی مختلط استرالیا، در مقررات کار این کشور، تدوین مقرراتی دارای تعادل میان دو مسئلة رشد اقتصادی و حفظ حقوق کارگران انتظار می‏رفت. این پژوهش از طریق بررسی قوانین لازم‏الاجرای این کشور صورت گرفته است. در مقررات کار استرالیا در قسمت اخراج نامنصفانه و نیز پایان غیرقانونی رابطة کار مواد مرتبط با اخراج ارائه شده است. با توجه به بررسی مقررات، کتاب‏ها و مقالات در خصوص اخراج کارگران در استرالیا و توصیف و تحلیل آنها، روش تحقیق به‏کاربرده‏شده کتابخانه‏ای و توصیفی- تحلیلی است. در نوشتار حاضر به پاسخ این پرسش‏ها می‏پردازیم که در استرالیا چه اخراج‏هایی نامنصفانه تلقی می‏شوند و مقررات کار این کشور در بیان عناوین، تشریفات لازم و روش‏های حل اختلاف در اخراج تا چه حد مصوبات سازمان بین‏المللی کار را رعایت کرده‏اند؟ در تطبیق این مقررات با مصوبات سازمان بین‏المللی کار و نیز بررسی آمارهایی که در سال‏های اخیر توسط گروه‏های کارگری و کمیسیون کار منصفانه ارائه شده، می‏توان نتیجه گرفت که اغلب موارد توصیه‏شده رعایت شده‏اند و مقررات کار استرالیا در زمرة مقررات پیشرفته و حمایتی محسوب می‏شود و می‏تواند برای سایر قانونگذاران الگو قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Illegal Dismissal of Workers in Australian Labor Law

نویسندگان [English]

 • Niloofar Soleimani 1
 • Mohamadjavad Jafari 2
 • Iraj Ranjbar 3

1 Ph.D. Student in Public Law, Department of Law, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Prof, Department of public law, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

3 Assistant Prof, Department of political science, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Dismissal of workers is directly related to their job security, human dignity and income. As such, legislation on this issue is very important. In view of Australia’s mixed economic system, labor laws are supposed to keep a balance between economic growth and labors’ rights. Using a descriptive- analytical method, this paper studies Australian law on worker dismissal and compares it to regulations of the International Labor Organization (ILO). The main question of the paper is what types of dismissal are considered unfair in Australian law and to what extent the labor regulations of this country have complied with ILO standards?  In terms of compatibility with ILO standards, and based on the statistics presented by labor groups and the Fair Labor Commission, it can be concluded that Australia’s labor regulations are one of the most advanced in the world and can be a model for other legislators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dismissal
 • unfair dismissal
 • remedy
 • fair work act
 • employer
 • employee
 • fair work commission
 1. فارسی

- مقالات

 1. رستمی، ولی؛ قبادی، حسین (1397)، «عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دورة 48، ش 1، ص 65-83.
 2. رستمی، ولی؛ اکبری، احسان (1399)، «جستاری در آسیب‏شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دورة 50، ش 1، ص 98-79.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Alkiyumi, Fawzi Mubarak (2013), Unfair Dismissal (Study with Emphasis of the Revelance of Shari,A, Oman, University of Bedforshire.
 4. Craig, John & Lynk, Michael (2006), Globalization and the Future of Labour Law, Cambridge University Press.
 5. Davies, A.C.L, (2004), Prespectives on Labour Law (Law in Context), Cambridge University Press.
 6. Hodges, Jane (2009), International Labour Reports, Vol. 25, Martinnus Nijhoff Publishers.

 

 1. B) Articles
 2. Keesing, Grace (2012), “Contractual Rights and Remedies for Dismissed Employees After the Employment Revolution”, Melbourne University Law Review, Vol. 36, 104.
 3. Malone, Trina (2011), “Vulnerability in the fair workplace: Why Dismissal Laws fall to Adequately Protect Labour Hire Employment in Australia”, Centre for Employment and Labour Relation Law, No.6.
 4. Pierre Freyens, Benoit & Gong, Xiaodong (2016), “Politics, The Judiciary and the Arbitration of Unfair Dismissal Disputes”, Centre of Law and Economics, Australian National University, Act. 200.
 5. Robertson, Nicholas (2018), “Labour and Employment Disputes Review”, the Law Reviews, Vol. 81.
 6. Shelley, Marshal & Mitchell, Richard (2009), “Corporate Governance and Labour Law: Situating Aurtralia’s Regulatory Style”, Asia Pacific of Human Resources, Vol. 47, No.2.
 7. Southney, Kim (2015), “Unfair Dismissal for Aurtralian Workers: The hundred years journey”, Asian Academy of Management Journal, Vol. 20.

 

 1. C) Resolutions
 2. ILO Convention (No. 156)
 3. ILO Convention (No. 158)
 4. ILO Recommendation (No. R. 166)

 

 1. D) Acts
 2. Fair Work Act 2009
 3. Work Choices Act 2005

 

 1. E) Websites
 2. Fair work. Laws. Unfair Dismissal, (2009), “User Guide to the Fair Work Act”, available: Http://www.austlii.edu.au/
 3. Goot, Robert, Chambers, State, (2016), “Unfair Dismissal in Depth”, available: State Chambers. net
 4. Guidice, Geoff, (2015), “The Right to Strike in Australia”, Centre of Employment And Labour Relation Law, available: http:// www. Ilera2015. com
 5. Howe, Joanna, (2011), “The Evolution of Unfair Dismissal law In Britain And Australia, Why Do So Few Employess Get Their Jobs Back?”, Lecturer In Law, University of Adelaide, available: http://ora. ox.ac.uk/objects/
 6. Lawrence, Christopher, (2012), “Remedies on Termination of Employment”, available: www.ebc.com/wp-content/
 7. Voll, Gerry, (2005), “Case Studies in Unfair Dismissal Process”, Charles Sturt University, available: www..airaanz.asyd.edu.au