دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2021.286385.2102

چکیده

عبور بی‌ضرر حقی است که حقوق بین‌الملل به کشتی‌های تمام کشورها به‌منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت‌ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی‌های هسته‌ای و حامل مواد هسته‌ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویة بین‌المللی برخی دولت‌ها، از جمله ایران، این کشتی‌ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویۀ متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی‌ضرر کشتی‌های هسته‌ای و حامل مواد هسته‌ای به قواعد عام حقوق بین‌الملل به‌سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف‌های کنوانسیون محدود می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Right of Innocent Passage of Nuclear-Powered Ships and Ships Carrying Nuclear Substances in International Law and the Iranian Legal System

نویسنده [English]

 • Saleh Rezaei

Assistance professor, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The right to innocent passage is a right conferred by international law on ships of all states to pass through the territorial waters of costal states. The 1982 UN Convention on the Law of the Sea (the LoS Convention), subject to certain conditions, has recognized this right for both nuclear powered ships and ships carrying nuclear substances. However, in the national law and practice of some states, including Iran, these ships are either deprived from the right of innocent passage or their passage is subject to conditions and/or restrictions in excess of the terms of the LoS Convention. In view of such laws and practices, it would seem that the LoS Convention’s provisions on innocent passage of nuclear powered ships and ships carrying nuclear substances  cannot be considered as general international law and their applicability is limited to the states parties to the LoS Convention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nuclear-powered ship
 • ships carrying nuclear substance
 • right to innocent passage
 • Convention on the Law of the Sea
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. چرچیل، رابین؛ لو، آلن (1392)، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمۀ بهمن آقایی، تهران: گنج دانش.
 2. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1393)، حقوق بین‌الملل عمومی، چ چهل و هشتم، تهران: گنج دانش.

 

ب) مقالات

 1. سادات اخوی، سید علی (1394)، «نقش رویۀ بعدی دولت‌ها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ «اجرای موافقت‌نامۀ موقت 13 سپتامبر 1995»، مطالعات حقوق عمومی (حقوقش 1، ص 18-3.
 2. موسوی سید فضل‌الله؛ آرش‌پور، علیرضا (1394)، «جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست»، مطالعات حقوق عمومی، ش ۲، ص 179-167.
 3. هاشم‌پور، ارحام، آرش‌پور، علیرضا (1398)، «پیشگیری و جبران خسارت زیست‌محیطی در مدیریت سوخت مصرف‌شدۀ هسته‌ای»، فصلنامۀ مطالعات حقوقی، ش 2،ص 573-589.

 

ج) قوانین

 1. قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقۀ نظارت دولت در دریاها مصوب تیرماه 1313.
 2. قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقۀ نظارت ایران مصوب 22/1/1338.
 3. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان 31/1/1372.
 4. قانون پروتکل در خصوص حمایت محیط ‌زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی، 1371.

 

ب) انگلیسی

 1. A) books
 2. Angrand, Ram Prakash (1983), Origin and Development of the Law of Sea: History of International Law, New Delhi, Jawaharlal Nehru University.
 3. Attard, David (2012), The IMLI Manual on International Maritime Law:Volume I: the Law of the Sea", Leiden,Martinis Nijhoff publishers.
 4. Connolly Kevin J., Pope, Ronald B. (2016), A Historical Review of the Safe Transport of Spent Nuclear,Washington Fuel,US Department of Energy, available in http://www.osti.gov/scitech.
 5. Currie, Duncan E. J. (1995), The Right to Control Passage of Nuclear Transport Vessels Under International Law, Amesterdam, Greenpeace International, in globelaw.com.
 6. Dixon, David. B. (2006), Transnational Shipment of nuclear Materials by Sea: Do Current Safeguards Provide Coastal States a Right to Deny Innocent Passage? Washington, George Washington University.
 7. Gemma, Andreone (2017), The Future of the Law of the Sea: Bridging Gaps Between National, Individualand Common Interests, Switzerland,springer.
 8. Jia, Bing Bing (1998), The Regime of Straits in International Law, London, oxford press university.
 9. Marr, Simon (2003), The Precautionary Principle in the Law of the Sea: Modern Decision Making in International Law", Leiden, Martinus Nijhoff publishers.
 10. Nordquist, Myron H.. Nandan, Satya N. Kraska, James (2012), UNCLOS 1982 Commentary: Supplementary Documents, Leiden, Martinus Nijhoff publishers.
 11. Reitzig, Andreas (2005), New Zealand’s Ban on Nuclear-Propelled Ships Revisited, A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Political Studies, Aucland,Newsland,The University of Auckland.
 12. Reazavi, Ahmad (1997), Continental Shelf Delamination and Related Maritime Issues in the Persian Gulf, Netherlands, Springer.

12.Welming,Lisa" (2007), The Transportation of Nuclear Cargo at Sea - Shrinkage of the Right of Innocent passage, Master thesis, Public International Law, Lund Sweden, University of Lund.

 1. World Nuclear association (2019), Nuclear Powered Ships, london in www.world-nuclear.org.

 

 1. B) Articles
 2. Agyebeng, William.k. (2006), "Theory in Search of Practice: The Right of Innocent Passage in the Territorial Sea", Cornell International Law Journal, Vol.39, pp.371-398.
 3. Bischof, werner (1989), "Nuclear ship", Encyclopedia of Public International Law, Vol.11, pp. 240-245.
 4. Ferro, Miguel Sousa (2006), "Right of Innocent Passage of Ships Carrying Ultra-hazardous Cargoes", Nuclear Law Bulletin, Issue.78, pp. 5-18.
 5. Gauci, Gotthard Mark (2016), "Is It a Vessel, a Ship or a Boat, Is It Just a Craft, Or Is It Merely a Contrivance?', Journal of Maritime Law & Commerce, Vol. 47, No. 4, pp. 477-499.
 6. Hakapää, Kari & Molenaar, Erik J. (1999), "Innocent passage – past and present”, Marine Policy", No. 23, pp. 131-146.
 7. Roscini, Marco (2002), "The Navigational Rights of Nuclear Ships ", Leiden Journal of International Law, Vol.15, pp. 251-265
 8. Suykens, katthy (2011), "Globalisation of the Nuclear Fuel Cycle and Maritime Carriage of Radioactive Material Review of the Legal Regime", The International Journal o Marine and Coastal Law,Vol.26, No.3, pp. 385-411.

 

 1. C) Conventions /Documents
 2. Bamako Convention on the ban on the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa,1991.
 3. Brussels Convention on Liability of operators of nuclear ships,1962.
 4. Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone, 1958.
 5. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974.
 6. International of Life at Sea of 1 November 1974(London, 27 May 1999) Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF Code) under the International Convention for the Safety.
 7. Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Rad ioactive Waste Management, 1997.
 8. Paris Convention on Third Liability in the field of Nuclear energy 1960.
 9. Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, Izmir Protocol 1992.

29 . United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982.