دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

10.22059/jplsq.2020.302668.2433

چکیده

دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت‌های اساسی برای پناه‌جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه‌جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیۀ اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیۀ اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه‌جویان داشته است؟ بدین‌ترتیب چهار حوزۀ اساسی حقوق بشر بنیادین پناه‌جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (مادۀ 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (مادۀ 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (مادۀ 5 کنوانسیون)، و منع اخراج ‌‌‌دسته‌جمعی (مادۀ4 پروتکل شمارۀ 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزۀ تفاسیر حقوق بشر پناه‌جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیۀ اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه‌جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EU Refugee Crisis in the Mirror of the European Court of Human Rights

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Sadat Hosseini 1
 • Reza Nassiri Larimi 2
 • Karan Rohani 3

1 Ph.D. student in International Law, Department of International Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant professor, Department of International Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

3 Assistant professor, Department of International Law, Qaemshahr Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran

چکیده [English]

The European Court of Human Rights (ECtHR), with substantial supports for asylum seekers, has been a diligent advocate of the asylum seekers’ human rights. The refugee crisis that has gripped the EU since 2011 has challenged the Common European Union Asylum System. This paper, through a descriptive-analytical method, aims to answer the question to what extent the refugee crisis affected the ECtHR interpretation of the European Human Rights Convention concerning asylum seekers? Therefore, four areas of human rights were analyzed, which are prohibition of torture and inhuman treatment (article 3 of the Convention), family reunification (article 8 of the Convention), the right of freedom and security (article 5 of the Convention), and the prohibition of collective expulsion (article 4 of Protocol no.4). The results illustrated that the refugee crisis made the ECtHR increase the scope of its interpretation concerning the asylum seekers’ human rights and demonstrated the conflict between human rights and the Common European Asylum System. Moreover, the member states must respect the human rights of asylum seekers when implementing the Common European Union Asylum System and, In the event of a possible breach, cease the implementation of the Common European Union Asylum System.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ECtHR
 • ECHR
 • refugee crisis
 • asylum seekers
 • the EU
 1. فارسی

الف) مقالات

 1. الوندی، زهرا؛ کیانی، داوود (1393)، «سیاست حقوق بشری اتحادیۀ اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (از 2008 تاکنون)»، پژوهشنامۀ روابط ‌‌بین‌الملل، دورۀ 7، ش 28،ص 38-37.
 2. بیات کمیتکی، مهناز؛ بالوی، مهدی (1396)، «روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 20، ش77، ص 344-319.
 3. حسینی، سیده ‌لطیفه (1397)، «بررسی انتقادی آرای اخیر دادگاه اروپایی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص آزادی مذهب در چارچوب دکترین حاشیۀ صلاحدید»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورۀ 10، ش 2، ص 103-79.
 4. داشاب، مهریار؛ مختارزاده، سعیده (1398)، «حمایت از زنان در برابر خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت در ‌بحران‌ پناهندگی اروپا از منظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان»، پژوهش ‌‌حقوق عمومی، ش 62، ص 70-39.
 5. سادات اخوی، سید علی (1384)، «پروتکل ش14 و اصلاح نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ش 70، ص 228 – 213.
 6. سادات اخوی، سید علی؛ حسنی، سارا (1398)، «وضعیت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بین‌الملل و ارزیابی عملکرد دولت‌های میزبان»، مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دورة 49، ش 4، ص 1248-1229.
 7. شهبازی، آرامش؛ مقدمی خمامی، نیلوفر (1398)، «حمایت از حق انسجام و همبستگی مجدد خانواده در چارچوب ‌‌حقوق ‌‌بین‌الملل پناهندگی: تأملی در رویه و نظریه»، پژوهش‌های ‌‌حقوق تطبیقی، دورۀ23، ش 3، ص 212- 185.
 8. عبدی، ایوب؛ زمانی، سید قاسم (1396)، «پروتکل ش ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر»، حقوقی بین‌المللی، ش 56، ص 108-85.
 9. فرخی، رحمت‌اله؛ رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین؛ زمانی، سید قاسم (1394)، «نقش دیوان ‌اروپایی‌ دادگستری در توسعۀ وحدت حقوقی اتحادیۀ اروپا»، پژوهش ‌‌حقوق عمومی، سال هفدهم، ش 49، ص 83-57.
 10. کدخدایی، عباسعلی؛ رستمی، ثریا (1398). «چالش‌های حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول‌ عضو اتحادیۀ ‌اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجران»، مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دورۀ 49، ش 1، ص 38-23.
 11. محبی، محسن؛ سماوی، اسماعیل (1397)، «نقش رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری»، حقوقی ‌‌بین‌المللی، ش 58، ص 30- 7.
 12. ممتاز، جمشید؛ متوسل، سیروس (1395)، «حق بر دادرسی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دورۀ 46، ش 4، ص 72-55.
 13. میری لواسانی، سمیه سادات (1387)، «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مقایسۀ آن با برخی اسناد حقوق بشری»، حقوقی گواه، ش 13، ص 97-89.

 

ب) اسناد

 1. کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌، سازمان ملل متحد (ژنو1951).

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Carrera, Sergio & Zvezda Vankova (2019), Human rights aspects of immigrant and refugee integration policies: a comparative assessment in selected Council of Europe member states. Council of Europe, Strasbourg.
 4. Ktistakis, Yannis (2013), Protecting Migrants under the European convention on human rights and the European social charter. Council of Europe, France, Paris.

 

 1. B) Articles
 2. Bast, Jürgen; Von Harbou, Frederik & Wessels, Janna (2018), "Human Rights Challenges to European Migration Policy (REMAP) ", REMAP and Migration,pp. 1-6.
 3. Fullerton, Maryellen (2017),"Refugees and the Primacy of European Human Rights Law." UCLA J. Int'l L Foreign Aff.21, pp. 45-69.
 4. Harvey, Colin & Livingstone, Stephen (2000), "Protecting the marginalized: the role of the European Convention on Human Rights." Northern Ireland Legal Quarterly, Vol. 51, No. 3: pp.445-465.
 5. Lenart, Joanna (2012), "Fortress Europe: Compliance of the Dublin II regulation with the European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms", Merkourios-Utrecht J. Int'l & Eur. L.28, pp.4-19.
 6. Selivanov, Andrey & Liubou, Kravets (2016), “The International Asylum System: History of Formation and Contemporary Challenges.”, International Relations and Foreign Policy, pp. 33-38.

 

 1. C) Documents
 2. Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000/C364/01, 2000, Official Journal of the European Communities, C 364/1.
 3. Council Regulation (EC) No.343/2003, Establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, 2003, Official Journal, L.050, P1-10.
 4. European Convention on Human Rights, 1950, at “European Convention on Human Rights, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, and supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 and 16”, European Court of Human Rights, Council of Europe F-67075, Strasbourg CEDEX.
 5. ‘Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights’, European Parliament, Council and Commission, 2007, OJ C 303/33.
 6. Regulation (EU) No.604/2013 of the European Parliament and of the Council, (2013), Establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person(recast), Official Journal of the European Union, L.180/31.

 

 1. C) Cases
 2. ECJ, Judgment of 21 December 2011, N.S. & M.E. and others, Joined Cases C-411/10 & C-493/10, ECLI:EU:C:2011:865.
 3. ECtHR, Abdi Ibrahim v. Norway, App. no. 15379/16, (2019), at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199382
 4. ECtHR, Amuur v. France, App. No. 19776/92, (1996), at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57988
 5. ECtHR, BIAO v. Denmark, App. no. 38590/10, (2016), at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163115
 6. ECtHR, Boultif v. Switzerland, App. No. 54273/00, (2000), at concurring opinion of judges Baka, Wildhaber and Lorenzen, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59621
 7. ECtHR, ČONKA v. Belgium, App. No. 51564/99, (2002), at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60026
 8. ECtHR, EL Ghatet v. Switzerland, App. no. 56971/10, (2016), at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168377
 9. ECtHR, G.B & other v. turkey. App. no. 4633/15, (2019), at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196612
 10. ECtHR, Hirsi Jamaa & Others V. Italy, App. No. 27765/09, (2012), at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109231
 11. ECtHR, Ilias & Ahmed v. Hungary, App. no. 4728715, (2019), at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198760
 12. ECtHR, JEUNESSE v. THE NETHERLANDS, App. no. 12738/10, 2014, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147117
 13. ECtHR, K.R.S. v. United Kingdom, App. No. 32733/08, 2008, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90500
 14. ECtHR, Khlaifia et al. v. Italy, App. No. 16483/12, 2016, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170054
 15. ECtHR, Medvedyev and Others v. France (GC), App. No. 3394/03, 2010, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97979
 16. ECtHR, N.D. & N.T. v. SPAIN, App. nos. 8675/15 and 8697/15, 2020, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201353
 17. ECtHR, Ozdil & Others v. The Republic of Moldova, App. no. 14918/14, 2019, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193614
 18. ECtHR, Shioshvili and Others v. Russia, App. No. 19356/07, 2016, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169650
 19. ECtHR, Slivenko v. Latvia, App. No. 48321/99, 2003, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61334
 20. ECtHR, Strand Lobben and Others v. Norway [GC],App. no. 37283/13, 2019, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909
 21. ECtHR, Tarakhel v. Switzerland & Italy, App. no. 29217/12, 2014, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148070
 22. ECtHR, ÜNER v. the Netherlands, App. No. 46410/99, 2005, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77542
 23. ECtHR, Z.A. & Others v. Russia, App. Nos. 61411/15, 61420/15, 61427/15 and 3028/16, (2019), at: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-198811%22]}
 24. ECtHR,R.K. v. RUSSIA, App. no. 30261/17, 2020, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196415
 25. ECtHR. Sharifi & Others v. Italy & Greece, App. No. 16643/09, 2014, at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-10215
 26. ECtHR. Soering v. THE UNITED KINGDOM, App. No. 14038/88, 1989), at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619

 

 1. D) Websites
 2. “Chart of signatures and ratifications of Treaty 005”, Council of Europe, Treaty Office, , at:https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/ 005/signatures?pauth=h3qlInPT (last visited: 02/28/2020)
 3. “European Court of Human Rights, Survey: Forty Years of Activity, 1959-1998”, (1998), Council of Europe, at: https://www.echr.coe.int/Documents /Survey_19591998_BIL.pdf (last visited: 2020-02-28),
 4. “Our Member States”, Council of Europe, the council of Europe in brief, at: https://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states (last visited: 02/28/2020)
 5. “Conditions for membership,” (2016), European Commission, at: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en(last visited:02/28/2020)