دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار ، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 فارغ‌التحصیل دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22059/jplsq.2020.291114.2200

چکیده

نگرانی در مورد آثار زیانبار نفوذ پول در انتخابات و انحراف جریان انتخاباتی به نفع ثروتمندان و از میدان به در کردن شایستگان از ورود به نهادهای انتخاباتی، نظام‌های حقوقی را در پی چاره‌جویی برای حل معضل یا کاهش حداکثری این نگرانی‌ها کرده است. اما محدود کردن صرف هزینه‌های انتخاباتی هم می‌تواند خود مقدمة چالش‌هایی از جمله تحدید آزادی شود. ازاین‌رو باید نظام مالیة تبلیغات انتخاباتی به‌گونه‌ای تدوین و تنظیم شود که هم آزادی‌ها حفظ و حراست شوند و هم از نفوذ ناروای پول در انتخابات و بر هم خوردن برابری جلوگیری کند. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از اصول مطلوب مالیۀ انتخاباتی ابتدا مناسبات مالیۀ انتخاباتی را با مقولة آزادی (از جمله آزادی بیان) مشخص کند و مبانی تحدید هزینه‌های انتخاباتی را مورد توجه قرار دهد و با توجه به چالش‌های پیش رو در یکسان اعلام کردن مبالغ هزینه‌کرد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، بر راهکاری نه صرفاً مبتنی بر برابری رقمی و شکلی در هزینه‌های انتخاباتی، بلکه بر مبنای برابری ماهوی میان نامزدهای انتخاباتی در این حوزه تأکید کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

limiting Election Campaign Spending; Basis and ‎Challenges

نویسندگان [English]

 • Mohsen Esmaeli 1
 • Seyed Ahmad Habibnezhad 2
 • Alireza Zareshahne 3

1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

3 Public law P.h.d, Public Law Group, Faculty of Law, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

Concerns about the detrimental effects of money on elections and the diversion of the electoral process to the benefit of the wealthy and exclusion of meritorious from the electoral system have prompted various legal systems to resolve this problem or minimize its effects. But limiting election spending can also be a prelude to challenges such as the restriction of freedom. Therefore, the election finance system should be formulated in such a way that while freedoms are protected, the uneven influence of money on the elections is restrained. This article attempts to identify the relationship between election finance and concept of freedom, including freedom of expression, by applying the principles of electoral taxation and examining the fundamentals of electoral spending reductions. The equalization of election campaign spending amounts to emphasizing a strategy, not solely based on numerical equality and a form of electoral expenditure, but on the basis of substantive equality between candidates in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • equality
 • corruption
 • ‎election campaign finance
 • ‎unauthorized funding
 • ‎eligible funding.‎
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. رالز، جان (1383)، عدالت به‌مثابۀ انصاف، عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.
 2. -------- (1392)، لیبرالیسم سیاسی، موسی اکرمی، تهران: ثالث.
 3. --------- (1387)، نظریه عدالت،سید محمد کمال سروان و رضا داوری اردکانی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 4. رهایی، سعید (1389)، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل، قم: دانشگاه مفید.
 5. ساندل، مایکل (1374)، لیبرالیسم و منتقدان آن، احمد تدین، تهران: علمی و فرهنگی.
 6. مارکس، کارل (1843)، دربارۀ مسئلۀ یهود، مترجم: ع. افق، بی‌جا.
 7. هاشمی، سید محمد (1384)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. حبیب‌نژاد، سید احمد، (1395)، «شرایط اعمال تحدید حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر تحدید به نام نظم عمومی»، فصلنامۀ حقوق تطبیقی (نامۀ مفید).

 

ج) اسناد

 1. اعلامیۀ کنفرانس جهانی وین، 25 ژوئن 1993.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Brown, Gillian (1996), Speakers, Listeners and Communication: Explorations in Discourse Analysis, Cambridge, Cambridge University Press.
 4. Daniels, Norman (1989), Reading Rawls: Critical Studies on Rawls' A Theory of Justice, California, Stanford university press.
 5. Dworkin, Ronald (1996), Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution, New York, Oxford University Press.
 6. Felknor, Bruce (1992), Political Mischief: Smear, Sabotage, and Reform in U.S. Elections, California, California Praeger Publishers.
 7. Ferguson, Brent & Chisun Lee, (2016), developing empirical evidence for campaign finance cases, New York, Brennan Center for Justice.
 8. Graebner Anderson, Annelise (2000), Political Money: Deregulating American Politics : Selected Writings on Campaign Finance Reform,California, Hoover Institution.
 9. Hamburger, Philip (2007), separation of church and state, Cambridge, Harvard University press.
 10. Kuhner, Timothy (2014), Capitalism v. Democracy: Money in Politics and the Free Market Constitution, California, Stanford University press.
 11. Lever, Annabelle (2013), A Democratic Conception of Privacy, Indiana, Author House.
 12. Lipsitz, Keena lynn (2004), Campaigns and Competition: How to Enhance Voter Knowledge and Deliberation in a Mass Democracy,Berkeley, University of California.
 13. Michael Scanlon, Thomas (2003), The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press.
 14. Rowbottom, Jacob (2010), Democracy Distorted: Wealth, Influence and Democratic Politics, Cambridge, Cambridge university press.
 15. Smith, Bradley (2001), Unfree Speech: The Folly of Campaign Finance Reform, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
 16. Vatz, Richard (2014), The Only Authentic Book of Persuasion: The Agenda/Spin Model, Dubuque, Kendall/Hunt Publishing Company.
 17. Woll, peter and Stephen Rockwell, (2000), American Political Ideals and Realities, New York, Longman.
 18. Zamir, Eyal & Barak Medina, (2010), Law,Economics, and Morality, New York, Oxford University Press.
 19. Zamir, Eyal & Medina, Barak (2010), Law, Economics, and Morality, New York, Oxford University Press.

 

 1. B) Articles
 2. Austen,Smith (1987), "Interest groups, campaign contributions and probabilistic voting", public choice, Vol. 54, No. 2.
 3. Bopp, James & Lee, Susan (2007), "So there are campaign contribution limits that are too low", Stanford law and policy review, Vol. 18, No.266.
 4. Erdosne Toth, Eva & Meadow S. Graham (2016), "Preparing scientifically literate citizens: pre-service teacher candidates’ use of normative and logical thinking for critically examining news-media", Electronic Journal of Science Education, Vol. 20, No. 1.
 5. Ingber, Stanley (1984), "Market place of ideas: a legitimizing myth", Duck law journal, Vol. 1984, No. 1.
 6. Krotoszyski, Ronald (2015), "Free speech paternalism and free speech exceptionalism: pervasive distrust of government and the contemporary first amendment",Ohio State Law Journal, Vol. 76, No: 3.
 7. Levitt, Steven (1994), "Using Repeat Challengers to Estimate the Effect of Campaign Spending on Election Outcomes in the U.S. House", Journal of Political Economy, Vol. 102, No.4.
 8. McCowan, Tristan (2006), "The foundations of critical questioning in citizenship education", Curriculum without Borders, Vol. 6, No. 2.
 9. Ortiz, Daniel (1998), "The Democratic Paradox of Campaign Finance Reform", Stanford Law Review, Vol. 50, No. 3.
 10. Ortuno-Ortin, Ignacio & Schultz, Christian (2000), "Public funding for political parties", CESifo workingpaper, No. 368.
 11. Smith, Bradley (2017), "Campaign finance and free speech: finding the radicalism in citizen united V. FEC", Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol. 41, No. 1.
 12. Starman, Thomas (2005),"Some talk: Money in politics. A (partial) review of the literature", Public Choice, No. 124.
 13. Storrs, Sam (2013), "Ethical issues in campaign finance reform: Equality vs. free speech", Moral Cents, Vol.2.
 14. Walker, Samuel (1998), "Campaign Finance Reform in the 105th Congress: The Failure to Address Self-Financed Candidates", Hofstra Law Review, Vol. 27.

 

 1. C) Judgements
 2. US Supreme Court (1976), Buckley v. Valeo.
 3. US Supreme Court (1978), First Nat'l Bank of Boston v. Bellotti.
 4. US Supreme Court (2003), McConnell v. Federal Election Commission.

 

 1. D) Websites
 2. https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130722090