دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22059/jplsq.2020.267646.1842

چکیده

پایان جنگ سرد مایة تحولات ژرفی در سپهر اندیشه ورزی، به‌ویژه مفاهیم سیاسی شده است. یکی از این مفاهیم، اصل عدم مداخله در امور داخلی، اصل حاکمیت و حمایت از حقوق بشردوستانه است. از اوایل دهة 1990 جامعة دولت‌ها برای متوقف ساختن نقض آشکار حقوق بشردوستانه و حقوق بشر یا همان مداخلة بشردوستانه، به کاربرد نیروهای مسلح متوسل شدند که بسیار محل مناقشه است. بر این اساس، مقالة حاضر با استناد به دکترین «جنگ عادلانة» آکویناس درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مداخلة بشردوستانه از چه مبنای قانونی برخوردار است؟ فرضیة نوشتار حاضر است که در آرای آکویناس مداخله مطلقاً مردود نبوده و با استناد به مفاهیمی چون اقتدار مشروع، علت عادلانه، نیت راستین و اصل تناسب مداخله از میزانی مشروعیت برخوردار است. به‌سبب ماهیت متغیر منازعه و مفهوم «بشردوستی نظامی»، به تحلیل دکترین جنگ مشروع آکویناس می‌پردازیم و با موشکافی مشروعیت مداخلة بشردوستانه در چارچوب تئوری آکویناس در خصوص جنگ، و فهم کنونی شرایط اخلاقی، حقوقی و سیاسی جنگ به نتیجه‌گیری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Legitimacy of "International Holy War" in the Political Thought of Thomas Aquinas

نویسنده [English]

 • Mohammad Javad Ranjkesh

Assistance Prof., Department of International Relations, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The end of the Cold War has led to profound developments in the sphere of thought, in particular, political concepts such as the principle of non-interference in internal affairs, the principle of sovereignty and the protection of human rights. Since the early 1990s, states have controversially resorted to the use of armed force to stop the blatant violation of humanitarian and human rights, namely humanitarian intervention. Accordingly, this paper seeks to answer the question whether humanitarian intervention can be justifies on the basis of Aquinas's "just war" doctrine? The hypothesis of the present paper is that the thought of Aquinas intervention is not rejected and has some legitimacy based on concepts such as legitimate authority, just cause, true intention and the principle of proportionality of the intervention. Due to the changing nature of the conflict and the concept of "military humanitarianism", it analyzes the doctrine of Aquinas' legitimate war and examines the legitimacy of humanitarian intervention within the context of Aquinas's theory of war, and the current understanding of the moral, legal, and political conditions of war.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the theory of legitimate war
 • Thomas Aquinas
 • human rights
 • humanitarian intervention
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. سرتیپی، حسین (1386)، مداخلۀ بشردوستانه، تهران: پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک.
 2. فاستر، مایکل ب (1377)، خداوندان اندیشۀ سیاسی، ج1، ترجمۀ جواد شیخ الاسلامی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 3. کرمی، جهانگیر (1375)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخلۀ بشردوستانه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 4. وایس، توماس (1387) مداخلۀ بشردوستانه: اندیشه در عمل، ترجمۀ زهرا نوع‌پرست، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

 

ب) مقالات

 1. ابراهیمی، نبی‌الله (1386)، «در تحول مفهوم مداخلۀ بشردوستانه در روابط بین‌الملل»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ش 38، ص 112-131.
 2. جلیلی، طاهره؛ ایمانی، همت (1389)، «مداخلۀ بشردوستانه و چالش‌های آن»، مجلۀ اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 282-281.
 3. ذاکریان، مهدی (1379)، «فراگرد تبدیل قواعد بنیادی حقوق بشر به قواعد آمره»، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال چهاردهم، ش 4.
 4. شریفیان، جمشید (1380)، «بین‌المللی شدن حقوق بشر»، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال پانزدهم، ش 3.
 5. عباسی اشلقی، مجید (1380)، «مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، مهر و آبان، ش 170- 169.
 6. --------------- (1389)، دگرگونی مفهوم مداخلۀ بشردوستانه در هزارۀ نو»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 282- 281.
 7. قربان‌نیا، ناصر (1382)، مداخلۀ بشردوستانه از منظر حقوق بین‌الملل، نامۀ حقوقی، سال نهم، ش 37.
 8. کسسه، آنتونی (1380)، «مشروعیت بین‌المللی اقدامات بشردوستانۀ قهرآمیز در جامعۀ جهانی»، ترجمۀ جعفر سروی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 154.
 9. لیونز، جنی ام (1373)، «مداخلۀ بین‌المللی، حاکمیت دولت و آیندۀ جامعۀ بین‌المللی»، ترجمۀ خجسته عارف‌نیا، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال هشتم، ش 12-11.
 10. مسلمی مهنی، یوسف (1387)و «تحول مفهوم مداخلۀ بشردوستانه در روابط بین‌الملل»، ماهنامۀ مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، ش 57.
 11. ممتاز، جمشید (1379)، «مداخلۀ بشردوستانۀ ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ترجمۀ مرتضی مختاری امین، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال چهاردهم، ش 4.
 12. موثق، هومن (1390)، «مداخلۀ بشردوستانه»، مهرنامه، ش 11 .

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Aquinas, Thomas (2003), Summa Theologiae' II-II,Question 40, Of War, First Article, in Brown, Nardin and Renger, eds, " International Relations in Political Thought: Texts from the Ancient Greeks to the First World War.
 4. Arnaud, Andre-Jean; Belley,J-G;Carty,J.A; Chiba, M (1983), Dictionnaire encyclopedique et theorie et de sociologie du droit ( Paris: Librarie generale de droit et de jurisprudence, E.J.A).
 5. Barry, James A (1998), The Sword of Justice: Ethics and Coercion in International Politics (Westport: Prager Publishers).
 6. Bentwich, Norman and Martin, Andrew (1951), Commentary on the Charter of the United Nations (2nd Ed; London: Routledge).
 7. Bull, Hedley (1977), The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (New York: Columbia University Press).
 8. Bull, Hedley (1984), Intervention in World Politics (Oxford, England: Clarendon Press).
 9. Coates, A.J. (1997), The Ethics of War (Manchester: Manchester University Press).
 10. Cushman, Thomas (2005), A Matter of Principle, Humanitarian Arguments for War in Iraq (Berkeley: University of California Press).
 11. Donnelly, Jack (2002), Universal Human Rights in Theory and Practice (Ithaca: Cornell University Press).
 12. Gaddis, John Lewis (1994), The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations (New York: Oxford University Press).
 13. Glennon, Michael J (2004), Legitimacy and the Use of Force, a paper submitted in preparation of the report of the High-Level Panel on Threats and Challenges and Change, A More Secure World: Our Shared Responsibility (New York, United Nations).
 14. Hehir, Bryan (1998), Military Intervention and National Sovereignty: Recasting the Relationship, " in Moore, Ed, Hard Choices: Moral Dilemmas of Humanitarian Intervention.
 15. Johnson, James T (2001), The Just-War Idea and the Ethics of Intervention," in J. Carl Ficarrotta, ed., the Leaders Imperative: Ethics, Integrity, and Responsibility (West Lafayette: Purdue University Press).
 16. Matlary, Janne H (2003), Intervention for Human Rights in Europe (New York: Palgrave).
 17. Mill, John Stuart (2002), “A Few Words on Non-Intervention,” in Chris Brown, Terry Nardin and Nicolas Rengger, ed., International Relations in Political Thought: Texts from the Ancient Greeks to the First World War (Cambridge, England: Cambridge University Press).
 18. Nardin, Terry (1983), Law, Morality and the Relations of States (Princeton: Princeton University Press).
 19. Randelzhofer, Albrecht (1994), Article 2 (4), in Bruno Simma, ed., the Charter of the United Nations: A Commentary (New York: Oxford University Press).
 20. Regan, Richard J (1996), Just War: Principles and Cases (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press).
 21. Ryan, Stephen (2000), The United Nations and International Politics (New York’s. Martin press).
 22. Scher, David (1998), Rethinking the Unthinkable after the cold War: Towards Long term Gold Nuclear Planning ", Security Studies, vol.7
 23. Teixeira, Pascal (2004), The Security Council at the Dawn of the Twenty-First Century: To What Extent Is It Willing and Able to Maintain International Peace and Security? (Geneva: United Nations)
 24. Tooke, Joan D (1965), The Just War in Aquinas and Grotius (London: S.P.C.K)
 25. Viotti, Paul R and Kauppi, Mark V (1999), International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond (3rd ed., Boston: Allyn and Bacon).
 26. Walzer, Michael (2000), Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations (3rd ed., New York: Basic Books).

 

 1. B) Articles
 2. Henkin, Louis (1999), NATO, Kosovo Intervention, the American Journal of International Law, Vol 93.