دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران و گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2020.301232.2406

چکیده

نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت‌های یک نظام اداری به‌منظور ارائة هرچه بهتر خدمات عمومی است. اهمیت این بحث جایی است که بدانیم قراردادهای اداری مهم‌ترین گلوگاه فساد در دستگاه‌های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فساد موجب افزایش کارایی، بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و حفاظت از بیت‌المال و تضمین حقوق عمومی است. نظارت بر قراردادهای اداری سازوکار حقوقی است که به‌منظور جلوگیری از سوءاستفادة مدیران دولتی و اقدامات فسادزای آنها مطرح می‌شود و در پی آن حقوق مالی مردم (بیت‌المال) را تضمین می‌کند. حال اینکه قراردادهای اداری چه ویژگی‌هایی دارند که نظارت بر آن‌ها لازم می‌شود و چه مراجعی اختصاصی نظارتی می‌توانند در این باره وجود داشته باشند و چالش‌های پیش‌روی این نهادها کجاست، موضوع مورد بحث تحقیق حاضر است که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران درصدد تبیین آن هستند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران در حوزۀ نظارت بر قراردادهای اداری دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصی نظارتی در انجام نظارت آسیب‌پذیرند که به نظر می‌رسد با تصویب قانون خاص و ایجاد مرجع متمرکز خاص نظارتی بتوان این چالش را برطرف کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Pathology of Exclusive Supervisory Authorities in Iranian Administrative Contracts Law

نویسندگان [English]

 • Meysam Aboutalebi Najafabadi 1
 • Vali Rostami 2
 • Faramarz Atrian 1

1 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Supervising over administrative contracts is one of the necessities for an administrative system to provide a better public service. It is important to know that administrative contracts are considered as the most significant corruption gate in governmental administrations. So, control of this kind of corruption is essential for increasing the efficiency of governmental administrations, and protection of treasury and public law. Supervising over administrative contracts is a legal institution which presents for preventing of the managers corruptions and guarantee public financial rights. In this paper, the characteristics of administrative contracts and the solutions and institutions for supervision are analytically investigated in Iranian legal system. Findings of this study show that in Iranian legal system, Supervising over administrative contracts has challenged by relation law in administrative contracts and Authorities of supervision because of their scattering and vague. It seems that ratification of exclusive law about Supervising over administrative contracts solve problem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Administrative contracts
 • Authorities of exclusive supervision. Financial corruption
 • Supervising
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. اسماعیلی هریسی، ابراهیم (1387)، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات، تهران: دادگستر.
 2. امامی، محمد؛ استوارسنگری، کورش (1391)، حقوق اداری، ج2، تهران: میزان.
 3. انصاری، ولی‌اله (1387)، کلیات حقوق قراردادهای اداری، چ چهارم، تهران: حقوقدان.
 4. راسخ، محمد (1388)، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: دراک.
 5. رضایی‌زاده، محمدجواد (1385)، حقوق اداری1، تهران: میزان.
 6. زارعی، محمدحسین (1390)، تقریرات حقوق قراردادهای اداری، دورة کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 7. طباطبایی موتمنی (1387)، حقوق اداری، چ پانزدهم، تهران: سمت.

8.کریمی، محمد؛ محمدکریمی، شهرام؛ عربشاهی، نادر (1389)، روش‌های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت، تهران: فدک ایساتیس.

 1. قاضی، ابوالفضل (1373)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 

ب) مقالات

 1. رستمی، ولی (1394)، «تعدیل در قراردادهای اداری»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 45، ش 2، ص 236-215.
 2. رستمی، ولی؛ کبگانی، حسن؛ طالبی­زاده، معین (1396)، «بررسی علل بروز و روش‌های پیشگیری از فساد اداری »، فصلنامۀ علمی و تخصصی رهیافت پیشگیری، ش 2، ص 48-23.
 3. ویژه، محمدرضا (1393)، «حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 44، ش۱، ص 124-105.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Vergina, vedinas ( 2017), Administrative law, Bucharest, universal juridic, fifth edition.

 

 1. B) Articles
 2. Aboelazm, karem sayed (2019), " centralization and decentralization of publice procurement”, journal of advances in management research,Vol.16,No. 3, pp. 262-276.
 3. Boudreaux, C. J., Nikolaev, B. N., & Holcombe, R. G. (2017), “Corruption and destructive entrepreneurship” Small Business Economics, Vol.51, No.1, pp.181–202.
 4. Castro ,F, M., Guccio, C., Pignataro, G., & Rizzo, I. (2018),” Is competition able to counteract the inefficiency of corruption? The case of Italian public works “, Economia e Politica Industriale, Vol.45, No.1, pp.55–84.
 5. Cucu, Doina( 2019), “Works contract- administrative contract. the implication of legislative chances on ongoing works contracts”, challenges of knowledge society ,public law, pp.503-506.
 6. Ferwerda, J, Deleanu. I, Unger. B. (2016),” Corruption in Public Procurement: Finding the Right Indicators”. European Journal on Criminal Policy and Research, Vol.23, No.2, pp.245–267.
 7. Pathamayada, Phakakar ) 2017(, “System and Process of Administrative Justice Affairs: Red-Tapes in Administrative Proceedings”, RSU International Journal of College of Government, Vol. 4, No. 1, pp.87-95.
 8. Petkov. M, (2019)," La palombara s parentela in Bulgaria: the case of public procurement contracts”, Oligarchic party group relation in Bulgaria, pp. 59-75.
 9. preda, lonel (2019), "comparative analysis of the characteristics of public procurement systems in Germany, France and Romania”, Review of international comparative management, Vol.20, issue 1, pp. pp.63-77.
 10. Pimentel, Maria Kristina Villanueva (2004), procurement watch ,inc. : the role of civil society in public procurement reforms in the Philippines ,in; khiv. thai, Challenges in public procurement: an international perspective, FL,USA, pre academics press ,Vol. 3, pp.37- 47.
 11. Moniko. Bauhr, Czibik. Agnes, Licht. Jenny de Fine,( 2019)." Lights on the shadows of public procurement: transparency as an antidote to corruption”, Governance, special issue, pp. 1-29.
 12. Neupane.A , Soar.J, Vaidya.K Yong.G (2012),” ROLE OF PUBLIC E-PROCUREMENT TECHNOLOGY TO REDUCE CORRUPTION IN GOVERNMENT PROCUREMENT”, International Public Procurement Conference, Washington, pp.304-334.
 13. Spahiu artan (2017(, “Public Interest Opposite the Freedom of Contractual Will in Administrative Contracts in the Republic of Albania” Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 6, No. 2 s1, pp. 37-48.
 14. Vaidya, Kishor, Sajeev, A. S. M. & Callender, Guy, (2006), “critical factors that influence e-procurement implementation success in the public sector’, journal of public procurement ,vol.6, issues 1&3. 6, ISSUES 1 & 3, pp.70-99.
 15. wang.qi; Zhang, Renjie & Lie, Junqi (2020)," Price/time/intellectual efficiency of procurement: uncovering the related factors in Chinese public authorities”, journal of purchasing and supply management, Vol. 26, pp.1-15.
 16. wittig, wayne.a & geng, habib (2004), “Challenges in public procurement : comparative views of public procurement reform gambia”,in; khiv. thai, Challenges in public procurement: an international perspective, FL,USA, pre academics press,Vol. 3, pp.21- 36.

 

 1. C) Documents

17.Gauthier B., Lesné F. (2018), Reported Corruption vs. Experience of Corruption in Public Procurement Contracts, Clermont, FERDI, Working paper P242.

 1. World bank, (1997). helping countries to combat corruption. The role of the world bank,Washington D.C.
 2. UNCITRAL, (1994), model law on the procurement of goods, construction and services .
 3. Working Group on Transparency in Government Procurement, (2002), WT/WGTGP/3.