دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

10.22059/jplsq.2021.311039.2579

چکیده

دموکراسی‌های اروپایی خود را سردمدار مردم‌سالاری و آزادی‌های سیاسی می‌دانند، هرچند این موضوع سبب نمی‌شود همة احزاب در آزادی کامل فعالیت کنند. دکترین و مقررات در رژیم‌های مذکور پدیده‌ای را تحت عنوان «احزاب ضدحکومتی» شناسایی می‌کنند که فعالیت آنها ممنوع است. در مقالة پیش‌ رو سعی شده است با مطالعة بعضی نظام‌های غرب اروپا (اسپانیا، آلمان و ایتالیا)، به این پرسش پاسخ داده شود که در دموکراسی‌های اروپایی رابطة آزادی تحزب و انحلال احزاب ضدحکومتی چگونه ترسیم ‌می‌شود؟ با استناد به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعة تطبیقی نظام‌های مزبور، به این برایند دست خواهیم یافت که وجود مقررات برای انحلال احزاب ضدحکومتی یک نوع تضمین آزادی تحزب به‌حساب می‌آید، زیرا عدم اعتقاد به تکثرگرایی توسط برخی گروه‌ها سبب می‌شود تا در صورت استقرار آنها آزادی احزاب به‌شدت محدود شود. هرچند این پاسداری مقتدر از نظام موجود خطر سوءاستفادة حاکمیت از ابزار سرکوبگر انحلال احزاب ضدحکومتی را تقویت می‌کند. به همین دلیل دموکراسی‌ها در راستای ترسیم رابطه‌ای منطقی بین آزادی تحزب و برخورد با گروه‌های معاند، باید ضوابط دقیق و عینی برای انحلال احزاب مخالف حکومت پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Dissolution of Anti-System Parties; A Comparative Study the Legal Systems of of Spain, Germany and Italy

نویسنده [English]

 • Alireza Jalali

Assistant Professor, Law Department, Damghan University, Damghan, Iran

چکیده [English]

European democracies see themselves as defenders of political freedoms including the freedom of all political parties. This, however, does not mean that all parties operate in complete freedom. The law in these regimes identify a phenomenon known as "anti-system parties", whose activities are prohibited. In this paper, we will attempt to answer the following question by studying the legal systems of Spain, Germany and Italy: how is the relationship between freedom of association and the dissolution of anti-system parties characterised in European democracies? Based on a descriptive-analytical and comparative study, it seems that the rational for dissolving anti-system parties is  guaranteeing freedom of association itself; as anti-system parties do not adhere to political pluralism, if they came to power this will lead to the abolition of other parties or the violation of their freedoms. On the other hand, the existence of this strong tool to defend the system entails the risk of abuse by the established order. Therefore, democracies must establish a reasonable balance between freedom of association and the supression of anti-system parties, namely by using the dissolution tool only in exceptional cases and under strict and precise rules.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anti-system parties
 • dissolution
 • Germany
 • Italy
 • Spain
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. عمید زنجانی، عباسعلی (1391)، حقوق اساسی تطبیقی. حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، تهران: میزان.
 2. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل (1395)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. عبادی بشیر، مقصود (1398)، «تدابیر حقوقی تضمین سلامت مالی احزاب سیاسی»، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 49، ش 4،ص 1228-1211.
 2. عباسی، بیژن، عبادی بشیر، مقصود (1396)، «مبانی حقوقی یارانه‌های حزبی»، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 47، ش 1، ص 50-27.
 3. مظهری، محمد، قاسمی، آرین، جنگجوی، فرزاد (1397)، «محدودیت‌های آزادی احزاب: همسنجی قانون اساسی ایران و فرانسه»، فصلنامۀ حقوق پزشکی، دورۀ ۱۲، ش ۴۶، ص 67-35.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Bumke, Christian & Vosskuhle, Andreas (2015), German Constitutional Law: Introduction, Cases, and Principles, Oxford, Oxford Univ. Press.
 4. Issacharoff, Samuel (2015), Fragile Democracies. Contested Power in the Era of Constitutional Courts, Cambridge, Cambridge Univ. Press.
 5. Sajo, Andras & Uitz, Renata (2017), The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism, Oxford, Oxford University Press.

 

 1. B) Articles
 2. Keren, Michael (2000). “Political Perfectionism and the Anti-System Party”, Party Politics, Vol. 6, No. 1, pp.107-116.
 3. Zulianello, Mattia (2019). “What is an Anti-System Party? Some Clarifications”, Contemporary Italian Politics, Vol. 11, No. 2, pp.192-194.

 

 1. C) Judgments
 2. Bundesverfassungsgericht, 23-10-1952, n. 59.
 3. اسپانیایی
 4. A) Libros
 5. Iglesias Bárez, Mercedes (2011), Estructura orgánica y derechos fundamentales en la Constitución española de 1978, Salamanca, Univ. De Salamanca.
 6. Montilla Martos, Jose Antonio (2004), La prohibición de partidos políticos, Almeria, Univ. De Almeria.
 7. Perez-Moneo, Miguel (2007), La disolución de partidos políticos por actividades antidemocráticas, Valladolid, Lex Nova.

 

 1. B) Articulos
 2. Fernandez Segado, Francisco (2004), “Algunas reflexiones sobre la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, al hilo de su interpretación por el Tribunal Constitucional”, Revista Foro, N. 0, 179-225.

 

 1. C) Sentencias

5.Tribunal Constitucional, 12-3-2003, n. 48.

 1. Tribunal Supremo, 27-3-2003, n. 6-2002 y 7-2002.

 

 1. D) Trabajo Fin de Grado
 2. Gomá Garcés, Lucia (2018). “Ilegalización y disolución judicial de partidos políticos y su aplicabilidad al secesionismo catalán”, Universidad Carlos III de Madrid, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

 

 1. ایتالیایی
 2. A) Libri
 3. Caprara, Mario & Semprini, Gianluca (2007). Destra estrema e criminale, Roma, New Compton.
 4. Di Gregorio, Angela (2012). Epurazioni e protezione della democrazia, Milano, Angeli.
 5. Martines, Temistocle, &Ventura, Luigi (2009). Diritto pubblico, Milano, Giuffré.
 6. Panizza, Saulle & Stradella, Elettra (2013),Diritto pubblico, Rimini, Maggioli.
 7. Roberti, Gianni (1988), L'opposizione di destra in Italia, Napoli, Gallina.

 

 1. B) Articoli
 2. Bonfiglio, Salvatore (2005),“La disciplina giuridica dei partiti e la qualità della democrazia”, Nomos, N. 3, 16-35.
 3. Buratti, Andrea (2003), “La condotta antidemocratica dei partiti politici come illecito costituzionale”, Diritto pubblico comparato ed europeo, N. 2, 875-879.
 4. Fede, Fabio & Testa Bappenheim, Stefano (2014), “Lo scioglimento dei Partiti antisistema in un’ottica comparata”, Studi urbinati, V. 65, N. 4, 487-530.
 5. Gianfrancesco, Eduardo (2017), “I partiti politici e l’articolo 49 della Costituzione”, Quaderni costituzionali, N. 1, 1-23.
 6. Maestri, Gabriele (2019), “Paura dei partiti antisistema e scelte sulla “protezione” della democrazia, tra Italia e Germania”, Democrazia e sicurezza, N. 2, 1-109.

11.Nicotra, Ida (2002), “La nuova legge organica sui partiti politici in Spagna al primo banco di prova: il procedimento di "illegalizzazione" del Batasuna”, Quaderni costituzionali, N. 1, 1-5.

 1. Vigevani, Giulio Enea (2019). “Origine e attualità del dibattito sulla XII disposizione finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia”, Diritto dei media, N. 1, 1-17.

 

 1. C) Tesi
 2. Battisti, Edoardo (2007),“Difesa della democrazia e diritto di associazione politica. Un banco di prova per la democrazia pluralista”, Università degli Studi di Bologna, Dottorato di ricerca in diritto costituzionale.