دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

یکی از موضوعات مهم اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زمـان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می‌توان به بحـث شروط اعمـال صلاحیت دیوان و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین‌المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت‌های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می‌شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشتۀ حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل، دیوان می‌تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته‌های این پژوهش نه‌تنها قواعد حقوق بین‌الملل این اجازه را نمی‌دهد، بلکه نظم هنجاری جامعۀ بین‌المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The jurisdiction of the International Criminal Court against nationals of non-member states in the light of the principle if relativity of treaties

نویسندگان [English]

 • Farveh Farhadi Babadi 1
 • Sadegh Salimi 2
 • Soude Shamlou 3

1 Ph.D. Candidate of International Law, Department of International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran

2 Associate professor, Department of International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the important issues in the Statute of the International Criminal Court is the jurisdiction of the Court, which has been challenged since the negotiations of the Rome Conference and has caused many debates, which can exemplify the preconditions of applying the Court's jurisdiction and its some jurisdiction vacuum in dealing with international crimes. The possibility of extending the jurisdiction of the Court to nationals of non-member States has always been raised by those in favor of the Court's comprehensive jurisdiction, and an attempt is made to grant such a capacity to the Court by extensive interpreting the preconditions of exercising the Court's jurisdiction. The present article, by examining the views of the proponents and opponents of this issue, seeks to answer in a descriptive-analytical manner the question of whether it is possible to exercise jurisdiction over the nationals of non-member states within the framework of the principles of international law.
In this article, we have come to the conclusion that not only the rules of international law do not allow this, but also the normative order of the international community does not tolerate such an evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Delegation of jurisdiction International Criminal Court
 • extension of jurisdiction of the Court
 • non-member states
 • preconditions for exercising jurisdiction
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. فلسفی، هدایت‌الله (1391). حقوق بین‌الملل معاهدات. تهران: فرهنگ نشر نو، ویراست سوم، قانون مجازات اسلامی، مصوب 01/02/1392.
 2. والاس، ربکا و ارتگا، اولگا مارتین (1392). حقوق بین­الملل، ترجمة سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش­های شهر دانش.

 

ب) مقالات

 1. آقایی جنت مکان، حسین (1385). صلاحیت دیوان بین‌المللی نسبت به اتباع دولت‌های غیرعضو: مبانی حقوقی و محدودیت‌ها. مجلۀ تحقیقات حقوقی، 43، 465-520.
 2. الهویی نظری، حمید (1395). معاهدات موجد حق برای دولت‌های ثالث با نگاهی به مادۀ 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات. مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 54، 167-190.
 3. بیک‌زاده، ابراهیم و عبداللهی محمدعلی (1397). موازنۀ آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به اتباع دولت‌های غیرعضو. فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، 84، 11-42.
 4. پوربافرانی، حسن (1395). مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطۀ تابعیت. پژوهش حقوق کیفری، 5(17)، 9-30.
 5. دیهیم، علیرضا (1379). صلاحیت جهانی و دیوان کیفری بین‌المللی. مجلۀ رویدادها و تحلیل‌ها، 138، 62-72.
 6. سلیمی، صادق (1399). محدودیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری در اعمال صلاحیت نسبت به مرتکبین جرم تجاوز. پژوهش حقوق عمومی، 22(69)، 67-90.
 7. سلیمی، صادق (1400). مفهوم و مرجع احراز منافع عدالت در دیوان بین‌المللی کیفری در پرتو وضعیت افغانستان. پژوهشنامۀ حقوق کیفری، 12(1)، 75-98.
 8. شریعت باقری، جواد (1381). صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی: اختلاف‌نظرها در مورد پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت دیوان. دیدگاه‌های حقوقی، 26، 25-57.
 9. شریعت باقری، جواد (1377). نگاهی به اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری، دیدگاه‌های حقوقی، 12، 77-109.
 10. سیدزاده ثانی، مهدی و طهان طرقی، محمد (1400). مقابلۀ آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی در پروندۀ افغانستان. پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل، 10(1)، 177-204.
 11. صالحی، جواد (1400). توسعۀ صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در قضیۀ میانمار. پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل، 10(1)، 205-225.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Jeffrey L., & Dunoff, Et Al. (2010). International Law Norms, Actors, and Process: A Problem-Oriented Approach.Aspen Law & Business, 3rd Ed.
 4. Schabas, W. A. (2010). the International Criminal Court: A Commentary in the Rome Statute. Oxford University Press.1st Edition.
 5. Stahn, C. (2014). the Law and Practice of the International Criminal Court. Oxford University Press, 1st Edition.
 6. Vagias, M. (2014). the Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court. Cambridge University Press, 1st Edition.

 

 1. B) Articles
 2. Akande, D., (2003). the Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits. 1 J. INT’LCRIM. JUST, 618-650 .
 3. Curtis, A., Bradley & Mitu, G. (2010). Withdrawing from International Custom. 120 YALE LAW J'OURNAL, 202-275.
 4. Kirsch Philippe, Holmes, J. T. (1999). The Rome Conference on an International Criminal Court the Negotiating Process. The American Journal of International Law, 93(1), 2-12.
 5. Kochler, H., & Justice and Realpolitik, (2017). The Predicament of the International Criminal Court. Chinese Journal of International Law, 16(1), 1-9.
 6. Morris, M. (2000). The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Party States. ILSA Journal of International & Comparative Law, 6, 363-369.
 7. Rudolph, C.(2016). Power, Principle, and Pragmatism: The ICC and the Politics of Prosecutorial Strategy. paper presented at Western Political Science Association Meeting, March 24-26, San Diego, CA.
 8. Scharf, M. P. (2001). The ICC's Jurisdiction Over the Nationals of Non-Party States: A Critique of the U.S. Position. Law and Contemporary Problems, 64(1), 67-117.
 9. Sekulow, Jay A., and Ash, Robert W.(2020). The Issue of ICC Jurisdiction Over Nationals of Non-Consenting, Non-Party States to the Rome Statute.South Carolina Journal of International Law and Business, 16(2), 1-66.

 

 1. C) Websites
 2. Status of US Bilateral Immunity Agreements (BIAs), available at: http://goodtimesweb.org/diplomacy/2015/CICCFS_BIAstatus_current.pdf
 3. Universal Jurisdiction: A preliminary Survey of Legislation around the World, Amnesty International Publications, 9 Oct. 2012, available at: https://www.amnesty.org/en/documents/ior53/019/2012/en/

 

 1. D) Document
 2. ICC-OTP, Report on Preliminary Examination Activities, 2015
 3. International Court of Justice (ICJ), North Sea Continental Shelf Case (Ger. /Den.), Judgment, 1969.
 4. Fatou Bensouda, 2014, "Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court", The Public Deserves to know the Truth about the ICC’s Jurisdiction over Palestine.
 5. Reason for the Oral Decision on the Motion Challenging the Admissibility of the Case, 16 June 2009, the Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Chui, Situation in the Democratic Republic of Congo, ICC-01/04-01/07
 6. Report of the International Law Commission on the Work of its Eighteenth Session, (1996), Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, II Tearbook of the Int’l L. Comm’n, (Commentary to Draft Art. 30: “General Rule Regarding Third States”)
 7. Rome Statute of the International Criminal Court, adopted in 1998
 8. "Situation in the Islamic Republic of Afghanistan", (Request for authorization of an investigation pursuant to Article 15), 20 November 2017, Office of the Prosecutor, Case No ICC-02/17-7-RED, (‘Prosecutor Request for Authorization of an Investigation’). Available at: https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-7-Red
 9. Situation in the Islamic Republic of Afghanistan (Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan), 12 April 2019, ICC, Pre-Trial Chamber II, Case No ICC-02/17, Available at: https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-62
 10. Situation in the Islamic Republic of Afghanistan (Judgment on the Appeal against the Decision on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan), 5 March 2020, ICC, Appeals Chamber, Case No ICC-02/17 OA4, available at: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00828.PDF
 11. Status of Palestine in the United Nations, United Nations General Assembly resolution 67/19, 44the Plenary Meeting, 29 Nov 2012, A/RES/67/19.
 12. Status of Rome Statute of the International Criminal Court, UNITED NATIONS (Feb. 2, 2020), available at: https://treaties.un.org/Pages /ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en
 13. Statute of the Special Court for Sierra Leone, 14 August 2000, available at: http://www.rscsl.org/Documents/scsl-statute.pdf
 14. The Warrant of Arrest of the Special Court for Sierra Leone for Charles Taylor, 12 June 2003, available at: http://www.rscsl.org/Documents /Decisions/Taylor/006/SCSL-03-01-I-004.pdf
 15. The Charter of the International Military Tribunal, 8 August 1945, available at: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf
 16. Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 March 2009, Pre-Trial Chamber I, ICC-02/05-01/09-1