دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران‏

2 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران‏

10.22059/jplsq.2021.310063.2569

چکیده

روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی‌ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به‌منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمۀ روابط دوستانۀ دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه‌های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می‌توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legal Nature of Military Sales Contracts between Iran and the United States

نویسندگان [English]

 • Mohammad Omidifard 1
 • syed Yaser Ziyaee 2

1 Ph.D. Student in International Law, Islamic Azad Universirt, Gom Branch, Gom, Iran‎

2 Associate Prof. ,Department of International law, Faculty of Law, Gom University, Gom, Iran‎

چکیده [English]

After coup d'etat of 1953 in Iran, Iran's relations with the United States entered a new phase and continued until the Shah's departure from Iran on 9th Jan. 1979, and perhaps shortly thereafter that. Meanwhile, many contracts were signed to commerce  military items between the two countries. But with the end of friendly relations between the two countries and the subsequent signature of Algiers Accords and the establishment of Iran-United States Claims Tribunal, allegations of breach of these contracts formed the basis for a case filed by Iran in the tribunal which is still pending. Given the lack of governing law in these contracts, it is important to determine their governing law which is subject to determination of their legal nature. Thus, this paper seeks to determine legal nature of arms and military equipment contracts between the United States and Iran by conducting analytical research. Given the five reasons as a strong sign of the existence of treaty elements in these contract, it can be concluded that the contracts in question are in fact treaty under the in the sense of Vienna Convention on the Law of treaties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • arms and military equipment contracts
 • Iran and United States military contracts
 • treaty
 • private contracts
 • public powers
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. انصاری معین، پرویز (1395). حقوق تجارت بین‌الملل. چ اول، تهران: میزان.
 2. پیران، حسین (1393). مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی. چ دوم، تهران: گنج دانش.

 

ب) مقالات

 1. احمدی واستانی، عبدالغنی (1363). شرح مختصر بیانیه‌های الجزایر، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 1(1)، 7-96.
 2. دریک، ویلیام باوت (1372). قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مسئلۀ غرامت ناشی از فسخ یا نقض این نوع قراردادها. ترجمۀ علی قاسمی، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 16 و 17، 357-426.
 3. عرب چادگانی، رضا (1399). قانون حاکم و تأثیر آن بر پروندة فروش نظامی خارجی (FMS) در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 50(4)، 1643-1662.
 4. محبی، محسن (1377). بیانیه‌های الجزایر: یک دریچه، یک نگاه، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 16(23)، 5-42.
 5. محبی، محسن (1373 و 1374). ماهیت حقوقی دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین‌الملل. مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 18 و 19، 89-134.
 6. مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری (1363). اسناد بیانیه‌های الجزایر. مجله حقوقی بین‌المللی، 1(1): 235-289.
 7. مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری (1364). اسناد بیانیه‌های الجزایر. مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 7 2(2)، 245-282.
 8. مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری (1364). اسناد بیانیه‌های الجزایر مقررات (داوری) آنسیترال. مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 3(3)، 201-255.
 9. مصطفوی سید مصطفی و امانی، مسعود (1387). ماهیت قراردادهای بین‌الملل نفت. پژوهش‌های اسلامی، 3، 143-180.

 

ج) رساله

 1. عرب چادگانی، رضا (1397). مسئولیت دولت‌های ایران و ایالات متحده در موافقت‌نامه‌های فروش نظامی خارجی و تأثیر آن بر دعوی ب-1 در دیوان داوری ایران و آمریکا، رسالۀ دکتری.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Agreement between the United States of America and Panama of 23 March 1940 relating to the construction of a highway between Chorrera and Rio Hato.
 4. Agreement of 17 May, 1946 between the United States of America and Portugal relating to the supplying of Portuguese colonial sisal, UNTS, Vol. 126.
 5. Agreement of 2 July 1947 between New Zealand and France regarding the granting of credits for the purpose of financing purchases of wool and other produce of New Zealand, UNTS, vol. 16.
 6. Agreement of 2 September 1946 between the United States of America and the Philippines for the sale of certain surplus war property, UNTS, Vol. 43.
 7. Agreement on a Danish Government loan to Iran (with annex and exchange of notes), Signed at Copenhagen, on 2 November 1967, UNTS, Vol. 638.
 8. Agreement relating to a Military Mission in Iran was signed on 1947, October 6 in Tehran, UNTS, No. 170.

 

 1. B) Articles
 2. Brower, C. N., & Brueschke, J. D. (1989). The Iran-United States Claims Tribunal, The Hague: Nijhoff.

 

 1. C) Judgments, Awards and Briefs
 2. Convention of 2 March 1936 between the United States of America and Panama relating to the construction of the Trans-Isthmian Highway, League of Nations Treaty Series, Vol. 100, with Supplemental Agreement of 31 August and 6 September 1940, UNTS, Vol. 124.
 3. Convention of 23 December 1946 between Yugoslavia and Roumania concerning the loan of grain, UNTS, Vol. 116.
 4. Corten O., & Klein, P. (2011). The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary. Oxford: Oxford University Press.
 5. Crook, J. R. (1989). Applicable Law in International Arbitration: the Iran-U.S. Claims Tribunal Experience. American Journal of International Law, 83(2), 278-311.

 

 1. D) International agreements and instruments
 2. Dorr, O., & Schmalenbach, K. (2012). The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary. New York: Springer.
 3. Evans, D., (2011). International Affairs and Intelligence Studies Primer, US: Evans Analytics.
 4. Fatouros, A.A. (1980). International Law and the Internationalized Contract. American Journal of International Law, 74, 134-141.
 5. ICJ (2001). LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment of 27 June 2001.
 6. ICJ (2010). Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment of 30 November 2010.
 7. IUSCT (1981). Case B1, Doc. 1, Statement of Claim of the Ministry of National Defense of the Islamic Republic of Iran, 18 November 1981.
 8. IUSCT (1983). Case B1, Doc. 277, Procedural Issues Hearing.
 9. IUSCT (1986). Case B1, Doc. 458, Interlocutary Award in Case B1, Award No. ITL 60-B1- FT, 4 April 1986.
 10. IUSCT, (1988). Case B1, Doc. 593, Award No. 370-B1-FT, 16 June 1988.
 11. IUSCT, (1989). Case B1, Doc. 724, Partial Award on Agreed Terms (Claim 1), Award No. 452-B1-FT, - 6 Dec. 1989.
 12. IUSCT, (1991). Case B1, Doc. 860, Partial Award on Agreed Terms (Claim 4), Award No. 525-B1-FT, - 2 Dec 1991.
 13. IUSCT, (2002). Case B1, Doc. 1726, Rebuttal Memorial of the Islamic Republic of Iran concerning 130 FMS Cases.
 14. IUSCT, (2012). Case B1, Doc. 2257, Brief and Evidence of the United States in Rebuttal General Issues Brief.
 15. IUSCT, (2016). Case B1, Doc. 2888, Brief and Evidence of the United States Concerning the Merits of its Counterclaim and Related Issues.
 16. Lauterpacht, H., (1953). Law of Treaties. International Law Commission, II, 90-163.
 17. Loan Agreement of 7 September 1949 between Belgium and France (with form of promissory note) UNTS, Vol. 123.
 18. Loan Convention between Belgium and Netherlands of 7 September 1949 between Belgium and the Netherlands (with form of promissory note), UNTS, Vol. 117.
 19. McAsey B., (2016). The Recent Settlement at the Iran-United States Claims Tribunal: Historical Context, Implications, and the Future. Kluwer Arbitration Blog.
 20. Memorandum of understanding concerning the revisions of Foreign Military Sales (FMS) letters of offer and acceptance, UNTS, Vol. 1168.
 21. Paulsson, J. (1984). The ICSID Klöckner v. Cameroon Award: The Duties of Partners North-South Economic Development Agreements. Journal of International Arbitration, 1(2), 145- 168.
 22. The Government of the State of Kuwait v. The American Independent Oil Company (AMINOIL), Award of May 24, 1982.
 23. Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, Signed at Tehran, on 15 August 1955, UNTS, Vol. 284.
 24. United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, Vol. 1155, p. 331
 25. Villiger, M. (2009). Commentary on the Vienna Conventions on the Law of Treaties. Leiden: Nijhoff.