دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکدة الهیات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران.

10.22059/jplsq.2021.320269.2719

چکیده

مطالعۀ تطبیقی نهادهای موجود در علم حقوق، فوایدی دارد که صاحب‌نظران این حوزه مفصل دربارۀ آن سخن گفته‌اند. در ایران با آنکه شکل‌گیری حقوق اداری به تأثیر از نظام حقوقی فرانسه بوده است، مطالعة تطبیقی نظام‌های حقوقی مرتبط با این کشور به‌خصوص کشورهای عربی کمتر صورت پذیرفته است. مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران، در مورد قراردادهای اداری بیشتر در قیاس با کشور مبدأ و اصلی یعنی فرانسه صورت پذیرفته است، اما با وجود دسترسی دشوار به منابع، نگارندگان کوشیده‌اند تا در این نوشتار به تبیین موضوع در پرتو دو نظام حقوقی مصر و اردن بپردازند. با وجود قرابت نظام حقوق اداری اردن و مصر با ایران از یک‌سو و وام‌گیری قواعد حاکم بر قراردادها در این دو نظام از مدل رومی ژرمنی، ضرورت انجام این پژوهش مبرهن می‌شود. شناخت ماهیت یکسان و گونه‌های متفاوت قرارداد اداری در اردن و مصر و چگونگی اعمال نظام و قواعد ویژة حقوق اداری بر این نوع قرارداد دستاورد این پژوهش است. همچنین قرارداد اداری در مصر و اردن با وجود ابعاد تشابه، تفاوت‌های ظریفی در شیوۀ اعمال قواعد و اصول و قوانین حاکم و دادرسی دارند که در جای خود به آن اشاره‌ شده است. روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Nature and Typology of Administrative Contracts in ‎the Legal Systems of Jordan and Egypt

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shamei 1
 • Mozhdeh Kalantari 2

1 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Humanities and Law, Isfahan Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran.

2 M.Sc., Private Law, Faculty of Theology, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The benefits of comparative study of different legal institutions have been identified by legal experts. Although Iranian administrative law has been largely influenced by the French legal system, there have been few comparative studies on Arab countries whose legal systems are also modeled on French law. Comparative-law research on administrative contracts is still mainly focused on comparing French and Iranian legal systems. Despite difficulties in accessing primary sources, the authors have undertaken a comparative study of administrative contracts in the legal systems of Jordan and Egypt. Given the close relationship between Iranian, Egyptian and Jordanian legal systems on the one hand, and the continental origins of Jordanian and Egyptian systems on the other, the reasons for conducting this research are obvious. The purpose of the paper is to identify the nature and different types of administrative contracts in Egypt and Jordan as well as different regimes for the application of such contracts. Administrative contracts in Egyptian and Jordanian legal systems,  despite  their similarities, have subtle differences in terms of execution and dispute settlement that are noteworthy .The method used in this paper is a descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

 • administrative law
 • ‎Jordan
 • Egypt
 • ‎comparative law‎
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. امانی، مسعود (1389). حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت. چ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 2. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی (1388). دانشنامۀ حقوق خصوصی. ج1، چ سوم، اصفهان، تهران: جنگل.
 3. آنه راف (1386). قواعد حقوق قرارداد انگلستان از نگاه رویۀ قضایی. ترجمۀ سید مهدی موسوی، چ اول، تهران: میزان.
 4. زندی حقیقی، منوچهر (1347). اقتصاد مالیۀ عمومی. چ چهارم، تهران: آذر.
 5. سنجابی، کریم (1343). حقوق اداری ایران. چ سوم، تهران: هدایت.
 6. شمعی، محمد (1392). حقوق قراردادهای اداری. چ دوم، تهران: جنگل.
 7. عباسی، بیژن (1398). حقوق اداری، چ پنجم، تهران: دادگستر.
 8. عمید زنجانی، عباسعلی (1384). حقوق اساسی تطبیقی: حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی. چ اول، تهران: میزان.
 9. کریمی، خدیجه (1395). عدالت اداری. چ اول، تهران: میزان.
 10. لاگلین، مارتین (1388). مبانی حقوق عمومی. چ اول، ترجمۀ محمد راسخ، تهران: نی.
 11. مدکس، رابرت‌ال (1392). قوانین اساسی کشورهای جهان. ترجمۀ سید مقداد ترابی، چ دوم، تهران: شهر دانش.
 12. موسی‌زاده، ابراهیم (1391). حقوق اداری. چ اول، تهران: دادگستر.
 13. موسی‌زاده، رضا (1378). حقوق اداری (1-2). چ نوزدهم، تهران: میزان.
 14. مولایی، آیت (1399). قراردادهای اداری (مطالعۀ تطبیقی بسترها، مبانی ماهیت و اصول). چ دوم، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. زاهدی مازندرانی، محمدجواد (1379). افول و ظهور دولت رفاه. نشریۀ تأمین اجتماعی، 2(6)، 129-164.
 2. شهابی، مهدی (1388). تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تأملی بر متغیرهای تحول نظام حقوقی. نشریۀ حقوق اساسی، 6 (12)، 53-70.

 

 1. عربی

- کتاب‌ها‌

 1. عثمان، حسین (1990). القانون الاداری، اعمال الادارة العامة. بیروت: الدار الجامعیة.
 2. عبد المنعم خلیفة، عبدالعزیز (2008). الاسباب العامة فی العقود الاداریة. القاهرة: المرکز العربی للاصدارات القانونیة.
 3. عبدالامیر قبلان، علی (1999). اثر القانون الخاص علی العقد الاداری. لبنان: مکتبة زین الحقوقیة.
 4. عاطف البنا، محمود (2007). العقود الاداریة. القاهرة: دارالفکر العربی.
 5. طماوی، سلیمان (1984). الاسس العامة للعقود الاداریة، دراسة مقارنة، قاهره: دارالفکر العربی.

 

 1. فرانسوی
 2. Andre, D. (1992). Laubadere. J.C.VENEZIA.Y.Gaudemet,Traite De Driot Administrative,T.1,12 Edition.
 3. G.VEDEL,P. (1998). Delvolve,Driit Administratif, PUF. Edition10,1988.

 

 1. انگلیسی

 

 1. Wondwossen Wakene (2009). The Law Of Administrative Contract,Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System. Research Institute.

 

 1. منابع الکترونیک
 2. Ali El-Dena,Bahaa, Privisation And The Creation Of A Market-Based Legal System:The Case Of Egypt Available At:Books.Google.Com/Books?Id=5lr9af6guoic8.Pg 2002.
 3. Wala Arakeeb, The Vitality Of Construction Contract Provisions Within The Scope Of The Egyptian Legal System, Available At:Slcocf.Uaeu.Ac.Ae/Papers/CONF.