دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین ‏الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین ‏الملل، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین ‏الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22059/jplsq.2021.314625.2643

چکیده

اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 مادۀ 53 اساسنامۀ رم به‏کار رفته است، از جمله مناقشه‏برانگیزترین ابهامات اساسنامۀ رم است که به عقیدۀ برخی باید به‏صورت موسع تفسیر شود و حوزه‏هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در مادۀ 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین‏المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبۀ مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبۀ تجدیدنظر با رد استدلالات شعبۀ مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در مادۀ 53 اساسنامۀ رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 مادۀ 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبۀ مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Concept of "Interests of Justice" in the Situation of Afghanistan

نویسندگان [English]

 • Bahman Bahri Khiyavi 1
 • Heybatollah Najandimanesh 2
 • Peyman Bolouri 3

1 Ph.D. Student in International Law, Department of Public and International Law, zanjan branch, islamic azad university, zanjan

2 Assistant Prof, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Allameh Tabatabaei, Tehran , Iran

3 Assistant Prof, Department of International Law, Department of Public and International Law, zanjan branch, islamic azad university, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The term "interests of justice" in articles 53(1)(c), and (2)(c) of the Rome Statute of the International Criminal Court is one of the most controversial ambiguities in the statute. Some argue that this term should be interpreted extensively and include spheres such as the "interests of peace" and "amnesty", etc. Others, on the other hand, believe that a restrictive interpretation, within the criteria set out in article 53, is correct. Considering that the severity of crimes committed in Afghanistan by the warring parties is substantial and has had profound effects on the victims, the ICC prosecutor called for an investigation into the crimes committed in that country, but the ICC pre-trial chamber rejected the request, citing the interests of justice. Subsequently, the Appeals Chamber authorized the prosecutor to conduct an investigation by rejecting the arguments given by the pre-trial chamber. In this paper, we intend to define and explain the concept of interests of justice as set out in article 53 of the ICC Statue, and then analyze and review the situation in Afghanistan in view of the criteria provided in article 53(1)(c), and (2)(c) as well as the considerations taken into account by the ICC pre-trial chamber.

کلیدواژه‌ها [English]

 • prosecutor
 • the International Criminal Court
 • ICC pre-trial chamber
 • interests of justice
 • situation in Afghanistan
 1. فارسی

الف) کتاب

 1. نوروزی، میثم (1393). ضمانت اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین‏المللی. چ اول، تهران: مجد.

 

ب) مقالات

 1. بهری خیاوی، بهمن و پاک‏نژاد، علیرضا (1399). نقش سازمان‏های غیردولتی در قالب«دوست دادگاه» نزد مراجع قضایی بین‏المللی. مجلۀ بین‏المللی پژوهش ملل، 5(53)، 115-128.
 2. دلخوش، علی‏رضا (1390). تعهد دولت‏ها به همکاری با دیوان کیفری بین‏المللی (مقررات عمومی). پژوهش حقوق عمومی، 32، 113-172.
 3. کوشا، سهیلا؛ طهمورثی اسماعیل و سوهانیان فاطمه (1398). رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‏المللی در گزینش پرونده‏های ارجاعی. مطالعات حقوق عمومی، 49(2)، 351- 367.
 4. لعل علیزاده، محسن (1394). مطالعۀ تطبیقی مشارکت بزه‏دیدگان در محاکم کیفری بین‏المللی اختصاصی با دیوان کیفری بین‏المللی. مطالعات حقوق تطبیقی، 6(2)، 733-792.
 5. موسوی فرد، سید وحید و نیکنام محمدرضا (1395). رویۀ دولت‏ها در همکاری با دیوان کیفری بین‏المللی. سومین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، باتومی - کشور گرجستان، مؤسسۀ سرآمد همایش کارین، 1395. https://www.civilica.com/Paper-ICMEH03-ICMEH03_250.html
 6. میرعباسی، سید باقر و محمدی، عقیل (1395). نقش و جایگاه سازمان‏های بین‏المللی غیردولتی به‏عنوان دوست دادگاه در نظام بین‏المللی حل‏وفصل اختلافات. مطالعات حقوق عمومی، 46(4)، 753-769.
 7. نوروزی، میثم (1396). مسئولیت بین‏المللی دولت‏ها ناشی از عدم اجرای تصمیمات دیوان بین‏المللی کیفری. پژوهش ملل، 2(22)، 17-31.

 

 1. انگلیسی
 2. A) BOOK
 3. Mark A. Drumbl (2007). Atrocity, Punishment, and International Law, Cambridge: Cambridge University Press.

 

 1. B) Articles
 2. De souza dias, talita (2017). Interests of justice’: Defining the scope of Prosecutorial discretion in Article 53(1)(c) and (2)(c) of the Rome Statute of the International Criminal Court. Leiden Journal of International Law, 30(3), 731-751.
 3. Durvdevic, z. (2016). legal and political limitations of the ICC enforcement system: blurring the distinctive features of the criminal court. in: Bruce Ackerman, Kai Ambos, Hrvoje Sikirić (ur.), Visions of justice, Berlin: Duncker & Humbolt, 163.-198.
 4. Keeffe, T. E. (2020). Trump Administration v. ICC. Rocky Mountain College of Art and Design, Dol: 10.13140/RG.2.2.12904.01289/1, 1-9.
 5. Levine, E. (2011). amicus curiae in international investment arbitration: the implications of an increase in third-party participation. berkeley journal of international law, 29, 200-224.
 6. Markovic, M. (2005). In the Interests of Justice: A Critique of the ICTY Trial Court's Decision to Assign Counsel to Slobodan Milosevic. Georgetown journal of legal ethics, 18, 947-958.
 7. Monique, C. (2018). can the ICCexercise jurisdiction over US nationals for crimes committed in the Afghanistan Situation?. ournal of International Criminal Justice, 16(5), 1043–1062.
 8. Rossetti, L. P. (2019). The Pre-Trial Chamber’s Afghanistan Decision: A Step Too Far in the Judicial Review of Prosecutorial Discretion?. Journal of International Criminal Justice, 17(3), 585–608.
 9. Stahn, C., & Nerlich, V. (2008). The International Criminal Court and Co-operation:Introductory Note. Leiden Journal of International Law, 2, 429-430.
 10. Webb, P. (2005). The ICC Prosecutor's Discretion Not to Proceed in the 'Interests of Justice criminal law quarterly, 50, 305-348.
 11. Wenqi, Z. (2006). on co-operation by states not party to the international criminal court. international review of the red cross, 88(861), 87-110.

 

 1. C) Website
 2. Volqvartz, Josefine (2005). ICC under Fire over Uganda Probe. Global Policy Forum, available at: https://www.globalpolicy.org/component/content/article/164/28501.html

 

 1. D) Thesis
 2. Rashid, Farid Mohammed (2016). "the role of the prosecutor in the international criminal court: discretion, legitimacy, and the politics of justice", the degree of doctor of philosophy, royal docks school of business and law east london university.

 

 1. E) Other
 2. Cambodia, uneted nations, Agreement Between The United Nations and The Royal Government of Cambodia Concerning the Prosecution Under Cambodian Law of Crimes Committed during the period of Democratic Kampuchea, june 6, 2003, available at: https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=080000028007c9d0
 3. EUR 45/040/1999, Pinochet Case, UK: Chile’s request to release Pinochet on health grounds: a medical and judicial matter, 19 oct 1999, available at: https://www.amnesty.org/en/documents/eur45/040/1999/en/
 4. Human Rights Watch, The Meaning of ‘The Interests of Justice’ in Article 53 of the Rome Statute, 1 June 2005, available at https://www.hrw.org/news/2005/06/01/meaning-interests-justice-article-53-rome-statute.
 5. ICC, Press Release, ICC judges reject opening of an investigation regarding Afghanistan situation, ICC-CPI-20190412-PR1448, 12 Apr 2019, https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1448
 6. ICTR, Prosecutor v. Akayesu, case No. ICTR-96-4-T, 2 Sep 1998, available at: https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
 7. ICC-02/17-7-Red, Pre-Trial Chamber III, Public redacted version of “Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15”, 20 Nov 2017, available at: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF
 8. ICC, OTP, Report on Preliminary Examination Activities, 14 Nov 2016, Available at: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-pe_eng.pdf
 9. ICC, OTP, Paper on Some Policy Issues before the Office of the Prosecutor, 2003, Available at: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/1fa7c4c6-de5f-42b7-8b25-60aa962ed8b6/143594/030905_policy_paper.pdf
 10. ICC, Rules of Procedure and Evidence, 2002. Available at: https://www.icc-cpi.int/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf
 11. ICJ Reports, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. the United States of America), Merits, Judgment, 1986.
 12. OTP, Policy Paper on the Interests of Justice, 2007, available at: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/772c95c9-f54d-4321-bf09-73422bb23528/143640/iccotpinterestsofjustice.pdf
 13. ICC, Resolution ICC-ASP/18/Res.1, 2019, Availbale at: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-Res1-ENG.pdf
 14. Regulations of the Office of the Prosecutor, ICC-BD/05-01-09, entered into Force on 23 Apr 2009.
 15. U.N. General assembly, A/70/600, Second performance reports for the biennium 2014-2015 and proposed budgets for the biennium 2016-2017 of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), International Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Residual Mechanism (IRM) for Criminal Tribunals, 2015, Available at: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/600
 16. Statute of the Special Court for Sierra Leone, Appendix II, Attachment, U.N. Doc. S/2002/246.
 17. Statute of international criminal court. 1998.
 18. The geneva conventions of 12 august 1949.
 19. UNAMA, Treatment of Conflict­Related Detainees in Afghan Custody, 2011. Available at: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/october10_2011_unama_detention _full-report_eng.pdf
 20. UNAMA, annual report 2015, protection of civilians in armed conflict, 2016. Available at: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed _conflict_annual_report_8feb_2016.pdf
 21. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

 

 1. کرواتی

- Članak

 1. Skaric, marissabdll (2007). "Posebnosti ovlasti tužitelja međunarodnog kaznenog suda da u interesu pravde odustane od istrage i kaznenog progona (»l. 53. rimskog statuta)", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, broj 3, pp. 577-601.