دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران‏

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران‏

10.22059/jplsq.2022.339259.3036

چکیده

درحالی‌که دکترین مدت‌هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبۀ دولت‌ها» در محاق چالش‌های گوناگون است، در رویة عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعۀ روابط عرفی بین‌المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به‌نحوی که اقدامات یکجانبه به‌عنوان وسیلة مشترکی که دولت‌ها با آنها در حوزۀ روابط بین‌الملل فعالیت دارند و هم به‌عنوان منابعی که در دکترین و رویۀ قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اسناد و رویۀ قضایی بین‌المللی به بررسی مواردی می‌پردازد که عملکرد دولت به بازپس‌گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت‌ها با کدامین پیش‌شرط‌ها قادر به اختتام یا بازپس‌گیری عمل یکجانبة خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعة بین‌المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت‌ها، می‌توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی‌ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل به نوبة خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Revocation, Suspension and Termination of ‎Unilateral Acts of States in International Law

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza Towhidi 1
 • Reihaneh Zandi 2

1 Associate Prof, International Law, Faculty of law, Qom University, Qom, Iran‎

2 PhD student in International Law, International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran‎

چکیده [English]

While the legal validity of unilateral acts of states has been subject to various challenges, in the actual practice of states such acts have long existed as regards their daily ordinary relations, so much so that the development of customary international relations regarding them can be examined. Unilateral acts matter both as a common way by which states operate in international relations, and as a recognized source of law in scholarship and jurisprudence. This paper, in a descriptive-analytical way and using library resources, examines the situations in which the practice of the state leads to the termination or revocation of unilateral act. Thus, the question is under what preconditions are states able to end or withdraw their unilateral action? Based on the comparison between the legal effects of unilateral acts with those of treaty obligations, it could be argued that the right to revoke such acts may be subject to the consent of beneficiary third parties. Nonetheless, the International Law Commission’s approach of merely imitating the rules of treaty law on this subject seems problematic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • unilateral acts
 • ‎withdrawal
 • suspension
 • ‎state
 • International Law ‎Commission. ‎
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1395). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
 2. زرنشان، شهرام (1393). شکل‌گیری و شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی. تهران: گنج دانش.
 3. ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1392). حقوق معاهدات بین‌المللی. تهران: گنج دانش.
 4. کرافورد، جیمز (1395). حقوق مسئولیت بین‌المللی. ترجمۀ علیرضا ابراهیم‌گل، تهران: قلم سنگلج.
 5. گروه آموزشی حقوق و علوم سیاسی (1395). دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل عمومی. ج1، تهران: دپارتمان حقوق و علوم سیاسی.

 

ب) مقاله‌ها

 1. باقرزاده، رضوان (1400). تحلیل عملکرد دولت آمریکا در برابر آرای دیوان بین‌المللی دادگستری. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 4، 1509-1534.
 2. حدادی، مهدی و کریمی، سیامک (1396). اعمال یکجانبۀ دولت‌ها به‌عنوان منبع تعهد بین‌المللی در حقوق بین‌الملل. فصلنامۀّ تحقیقات حقوقی، 81، 289-213.
 3. شایگان، فریده و عبدالهی رودمعجنی، مجتبی (1400). کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال یکجانبۀ دولت‌ها. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 2، 695-714.
 4. کریمی، سیامک (1400الف). التزام دولت‌ها به اعمال یکجانبه در ساختار مفهومی حقوق بین‌الملل. پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل، 1، 297-321.
 5. کریمی، سیامک (1400ب). مشروعیت خاتمۀ ارادی اعمال یکجانبۀ دولت‌ها در حقوق بین‌الملل. فصلنامۀ علمی پژوهش حقوق عمومی، 72، 95-125.

 

ج) پایان‌نامه‌ها

 1. میری لواسانی، سمیه (1385). اعمال یکجانبۀ تعهدآور دولت‌ها در حقوق بین‌الملل. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم.
 2. میری، حسین (1374). تأثیر اعمال یکجانبۀ کشورها در منابع حقوق بین‌الملل. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ حقوق.
 3. هاشمی، حمید (1381). حقوق حاکم بر اعمال یکجانبۀ دولت‌ها به‌عنوان منبع حقوق بین‌الملل. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Eckart, C. (2012). Promises of States under International Law. Portland, Hart.
 4. Kassoti, E. (2016). The Juridical Nature of Unilateral Acts of States in International Law, Queen Mary Studies in International Law. London, Queen Mary Studies in International Law, Vol. 20.
 5. Osieke, E. (2017). The Legal Validity of Ultra Vires Decisions of International Organizations. London, Ramses A. Wessel& Steven Blockmans.

 

 1. B) Articles
 2. Bradley, Curtis A; Goldsmith, Jack L. (2018). Presidential Control over International Law. 131 Harvard Law Review, 131(5), 1207–1220.
 3. Bradley, C. A., Helfer, L. R. (2017). Treaty Exit in the United States: Insights from the United Kingdom or South Africa?. 111 American Journal of International Law, Unbound, 111, 428-433.
 4. Fabricius, P. (2017). South Africa Confirms Withdrawal from the ICC. Daily Maverick (2021), at: www. dailymaverick.co.za/article/2017-12-07-south-africa-confirms-withdrawal-from-icc/#.WjgzvcbMyu4.
 5. Fiedler (1984). Unilateral acts in international law. Bernhardt Encyclopedia in Public International Law, 7, 511-528.
 6. Finnish (2018). Unilateral act as a source of particular international law. Spanish Yearbook of International Law, 22, 229- 262.
 7. Garner, J. W(1933). The International Binding Force of Unilateral Oral Declarations. American Journal of International Law, 27(3), 495-496.
 8. Goodman, C. (2006). Acta Sunt Servanda? A Regime for Regulating the Unilateral Acts of States at International Law", 25 Australian Year Book of International Law, 43-73.
 9. Kolasa, J. (2018). Unilateral Acts of State in the Process of Forming Customary International Law. Wroclaw Review of Law; Administration & Economics, 8(2), 59- 71.
 10. Rogowski, J. C (2019). Unilateral Action, Public Opinion, and Presidential Responsiveness. Harvard University, Department of Government, 35, 1-50.
 11. Saganek, P. (2015). Unilateral Acts of States. Leiden&Boston, Brill Nijhoff.
 12. Scheinin, M., & Vermeulen, M. (2020). Unilateral Exceptions to International Law: Systematic legal Analysis and Critique of Doctrines that seek to Deny or Reduce the Applicability of Human Rights Norms in the Fight against Terrorism. European Commission of Human Rights, pp. 20-56.
 13. UNESCWA. (2020). unilateral act (2021), at: https://archive.unescwa.org.
 14. Woolaver, H. (2019). From Joining to Leaving: Domestic Law’s Role in the International Legal Validity of Treaty Withdrawal. The European Journal of International Law, 30(1), 73- 104.

 

 1. C) Cases
 2. ICJ, Arbitral Award Made by the King of Spain on 23 December 1906(Honduras v. Nicaragua), Judgment of 18 November 1960, pp. 11-13.
 3. ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, 3 February 2006.
 4. ICJ, Case Conserning the Continental Shelf(Tunisia/ Libyan Arab Jamahiriya), Judgment of 24 February 1982.
 5. ICJ, Continental Shelf(Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment of 3 June 1985.
 6. ICJ, Frontier Dispute(Burkina Faso/Niger), Judgment of 16 April 2013.
 7. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua(Nicaragua v. United States of America), Judgment of 26 November 1984.
 8. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua(Nicaragua v. United States of America), Judgment of 26 November 1984.
 9. ICJ, North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment of 20 February 1969.
 10. ICJ, North Sea Continental Shelf(Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment of 20 February 1969.
 11. ICJ, Nuclear Tests Case,(Australia v. France), I.C.J, p. 253, Judgment of 20 December1974.
 12. Permanet Court of International Justise (P.C.I.J), Eastern Greenland Case, (Denmark v. Norway), General List No.43, Judgment No. 20, 5 September 1933.

 

 1. D) Documents and Reports
 2. Cedeño, Víctor Rodríguez, Eighth report on unilateral acts of States, Special Rapporteur, DOCUMENT A/CN.4/557,[26 May 2005].
 3. Cedeño, Victor Rodríguez, Fifth report on unilateral acts of states, Special Rapporteur, DOCUMENT A/CN.4/525 and.1 and 2, 17 April and 10 May 2002.
 4. Cedeño, Víctor Rodríguez, Ninth report on unilateral acts of States, A/CN.4/569 and Add.1, 6 April 2006.
 5. Cedeño, Víctor Rodríguez, Second report on unilateral acts of States, Special Rapporteur,[14 April and 10 May 1999], Document A/CN.4/500 and Add.1.
 6. Cedeño, Víctor Rodríguez, Seventh report on unilateral acts of States, Special Rapporteur, Document A/CN.4/542, 22 April 2004.
 7. Congress of the United States, Constitution of the United States of America—1787, Centennial Edition, Congressional Research Service, Available Online at: https://uscode.house.gov.
 8. Congress of the United States, Trade Act 1974 and Amendments thereto, 5 June 2000, Available Online in: https://www.wto.org.
 9. ILC, Commentary of the Commission to Art. 50 of "Draft Articles on the Law of Treaties", I.L.C. Yearbook, 1966.
 10. ILC, Guiding Principles applicable to unilateral declarations of Statescapable of creating legal obligations, with commentaries thereto, Yearbook of the International Law Commission, 2006, Vol. II, Part 2, pp. 1-14.
 11. The Secretary of State for Commonwealth Relations and Lord President of the Council(the eara of home), the Suez canal, HL Deb 14 May 1957 Vol. 203 cc633-42.
 12. United Nations, Secretary-General's Bulletin, ST/SGB/1999/13, 6 August 1999, "Observance by United Nations forces of international humanitarian law", 31-12-1999 Article, International Review of the Red Cross, No. 836.

 

 1. E) Thesis
 2. Tropper, J (2019). "Unilateral promises in general international law and investment law", Research Proposal Doctoral Thesis, Universität Wien, 2019, pp. 1-24.