دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران‏

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

3 استادیار گروه حقوق‎ ‎عمومی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران‏

4 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

10.22059/jplsq.2020.288133.2165

چکیده

اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک‌ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه‌ای که در چند دهة اخیر در برخی از نظام‌های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم‌تر نظام اتحادیۀ اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده‌اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش‌های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربة ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری‌های عدیده‌ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق‌ترین‌های نظام‌های همگرایی منطقه‌ای را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است. مقالة حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم‌سالاری محلی در اتحادیۀ اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت‌ها و ناکامی‌های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the “Subsidiarity” Principle Under EU Law in ‎Realizing Local Democracy with a View to its Applicability ‎in the Iranian Legal System

نویسندگان [English]

 • Aliasghar Alizadeh 1
 • Ebad Rouhi 2
 • Javanmir Abdollahi 3
 • Arkan Sharifi 4

1 Ph.D.student, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Assistant prof, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj ‎Branch, Sanandaj, Iran‎

3 Assistant prof, Department of Public Law, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran‎

4 Assistant prof, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj ‎Branch, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The principle of subsidiarity or necessity of making the decision at the closest point to the principal is a doctrine that has been evaluated and implemented in some political and legal systems in recent decades. The German constitutional system, and most importantly the EU system have enabled the practical implementation of this principle. The application of this principle, however, is not without challenges. In the EU legal system, a quarter-century of experience in implementing this principle implies a number of difficulties that challenge one of the most successful regional political and judicial systems. By critically evaluating the background and implemention of this principle of EU law in terms of local democracy, this paper seeks to examine the reasons and the implications of its successes and failures from a legal point of view. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • democracy
 • distribution of competence
 • EU
 • local democracy
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. استادی، رضا (1360). شورا در قرآن و حدیث، تهران: هجرت.
 2. تقی‌زاده انصاری، مصطفی (1391). حقوق اتحادیۀ اروپا، تهران: جنگل.
 3. عباسی، بیژن و سهرابلو، علی (1397). جایگاه شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران: بررسی اصول قانون ساسی و تفاسیر شورای نگهبان، تهران: خرسندی.
 4. کدخدایی، عباسعلی (1380). حقوق و ساختار اتحادیۀ اروپایی، تهران:میزان.
 5. هاشمی، محمد (1379). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج 2، تهران: دادگستر.

 

ب) مقالات

 1. دشتی، علی (1388). جایگاه حقوقی و تعاملات قانونی شوراهای اسلامی محلی در نظام حقوقی و سیاسی ایران. تحقیقات حقوقی، 49.
 2. تقی‌زاده، جواد و دیگران (1396). اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران. تحقیقات حقوقی، 77.
 3. محمدزاده اصل، محمد و دیگران (1394). تحلیل حقوقی نقش شوراهای محلی در تمرکززدایی اداری و دموکراسی محلی در راستای تحقق حقوق شهروندی. همایش ملی تبیین حقوق شهروندی، 1.

 

ج) قوانین

 1. قانون اساسی جمهوری ایران مصوب 1358 با اصلاحات سال 1368.
 2. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Claude Blumann, Louis Dubois, (2005). Droit institutionnel de l’Union européenne. Paris: Lexis Nexis.
 4. Damian Chalmes, Gareth Davis & Giorgio Monti, (2010). European Union.2nd edition, Cambridge, Cambridge University Press.
 5. G. Isaac et M. Blanquet, (2001). Droit Communautaire général. 8ème édition, Paris, Arman Colin.
 6. Jordi Giró i París, (1995), El pensament polític de Carles Cardó i Jacques Martitai. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans.
 7. Louis Jimena Quesada, (2006). Dret de la Unió Europea. Valencia:Universitat de Valencia.
 8. M. Delgado-Iriberran, (2004). La participación en la Unión Europea de los Parlamentos nacionales en la Constitución Europea. Valencia, Tirant lo Blanc,.
 9. Stéphane Leclerc, (2017). Droit de l’Union européenne. 5ème édition, Paris, Gualino.
 10. V. Constantinesco, (1995). Commentaire de l’article 3 B. Paris: Economica.
 11. Y. Doutriaux, (1992). Le traité sur l’union européenne. Paris: Armand Colin.

 

 1. B) Articles
 2. Greg Taylor, (2006). The Subsidiarity Principle. International Journal of Constitutional Law, 4(1).
 3. Jean Claude Boual et Philippe Brachet, (2004). La Subsidiarité, un principe de démocratie délibérative, contribution présentée au débat interactif de l’Adels, Peut-on encore être décentralisateur aujourd’hui’’.
 4. José Ángel Camisón Yagüe, (2012). La Asamblea de Extremadura y el control del principio de Subsidiariedad a través del mecanismo de alerta temprana. Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, 1.
 5. José María Gil-Robles Gil-Delgado, (1993). El principio de subsidiariedad en la construcción europea. Cuadernos de la Cáterdra Fabrique Furio Ceriol, 2.
 6. Julian Baroche, (2012). Discours et pratique de la subsidiarité européenne depuis le traité de Maastricht jusqu’à nos jours. Droit et Société, 80.
 7. Kramer, (1987). L’Acte unique européenne et l’environnement. Revue juridique de l’environnement, 1.
 8. M. G. Priento, Gutiérrez, (2004). Las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. in: Alvarez Conde et al, Comentarios a la Constitución Europea, Valencia: Tiran lo Blanch.
 9. Pierre Pescatore, (1995). Mit der Subsidiaritat Leben. Gedenken zu einer drohenden Balkanisierung der EG. Baden Baden, Nomos.
 10. S. Muñoz Machado, (1986) Relaciones entre derecho comunitario e interno. in: Tratado de Comunitario Europea, Civitas, Madrid, tome I.
 11. Schwarze, (1993). Le principe de subsidiarité dans la perspective du droit constitutionnel allemande. Revue du marché commun et de l’Union européenne, 3.

.

 1. C) Judicial opinions
 2. CJCE, C-547/14.
 3. CJCE, Recueil 1963.
 4. CJCE, Recueil 1964.
 5. CJCE, n° L 135, 94/19, 30 mai 1994.
 6. CJCE, 12 novembre 1996, Royaume Uni c. Conseil, affaire n°. C-84/94, Recueil CJCE, 1996 (I), p. 5755.
 7. CJCE, 13 mai 1997, RFA/ c. PE et Conseil, aff. C-233-94, Recueil CJCE, I, p. 2405.

 

 1. D) Resolutions and approvals of European Union institutions
 2. Communication du 27 octobre 1992, SEC (92) in: Revue trimestrielle de droit européen, 1992 (4).
 3. Comunicación de la Comisión n°. COM, 2013, 0851.
 4. Democratie, transparence et subsidiarité, Bulletin des Communautés Européennes, 10/1993.
 5. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en marco de una prestación de servicios (COM, 2016, 0128).
 6. Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre de prestación de servicios, COM, 2012, 0130.
 7. Propuesto de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea, COM, 2013, 0534.
 8. Proyecto de Tratado constitutivo de la Unión Europea, D. O., n° C/77, 19-03-1984.
 9. Resolución de 12 julio de 1990 sobre el principio de subsidiariedad, D. O., n°. C231, de 17 septembre 1990.

 

 1. E) Other sources
 2. Jean-Paul II, Centesimus Annus
 3. Leon XIII, Rerum Novarum.