دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

2 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

10.22059/jplsq.2022.339319.3092

چکیده

از آنجا که اپیکور اغلب به‌عنوان فیلسوف داعی به لذت‌گرایی شناخته می‌شود، ممکن است تصور شود که نمی‌توان از او انتظار نظریۀ سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می‌شود که بخواهیم از امهات فلسفۀ او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفۀ اپیکور در تأثیری است که به‌نظر می‌رسد بعدها با بازخوانی فلسفۀ این دوره در سده‌های پس از رنسانس، در شکل‌گیری مکاتب فایده‌گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریۀ دولت برآمده از آن داشته است و به‌حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می‌رساند. فلسفۀ اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفۀ زندگی دارد و انسان‌ را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم‌دردسر تشویق می‌کند، در حوزۀ اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزة سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی‌خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می‌شود و این نهادها برساختۀ انسان‌هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Concept of Law and State in the ‎Thought of Epicureanism

نویسندگان [English]

 • Navid Sheydaei 1
 • Mohammad Javad Javid 2

1 PHD Student in Public law, university of Tehran, Tehran, Iran‎

2 Prof., Department of Public law, Faculty of Law , university of Tehran, Tehran, Iran‎

چکیده [English]

Hence, Epicurus, as a philosopher who generally advocates hedonism, may think that he cannot be expected to have a political or social theory. Few traces of him remain. His research study takes place when we want to ask him more about the essence of his philosophy and discuss its tangible and social rights. But the importance of Epicurus's philosophy is due to the fact that the study of the philosophy of this period in the post-Renaissance centuries, in the formation of utilitarian schools and subsequently public law and government theory, seems to prove this point. Based on his research in the philosophy of life, which afflicts man with a distant life and suffices with memory, Epicurus's philosophy also defines individuals in the social sphere as far from the political sphere. He calls his happiness out of the reach of the government. The Epicurean state is a small, minimal state formed under the contract of individuals to harm them, and these institutions are made by human beings who follow tangible things.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epicureanism
 • ‎government
 • justice
 • law ‎social contract
 • ‎ utilitarianism.‎
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. اسپریگنز، توماس (1398). فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمۀ فرهنگ رجایی، تهران: آگه.
 2. اشتراوس لئو و کراپسی، جوزف (1398). تاریخ فلسفۀ سیاسی ویراستاران فارسی یاشار جیرانی و شروین مقیمی، ج 1، قدما، تهران: پگاه روزگار نو.
 3. جاوید، محمدجواد (1397). مکاتب فلسفی حقوق، تهران: خرسندی.
 4. ساهاکیان، ویلیام (1398). تاریخ فلسفۀ از آغاز تا امروز، ترجمۀ حمیدرضا بسحاق، تهران، چشمه.
 5. شوپنهاور آرتور (1399). در باب حکمت زندگی. ترجمه محمد مبشری، تهران: نیلوفر.
 6. طباطبایی، سید جواد (1395). تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا. جلد نخست: از نوزایش تا انقلاب فرانسه دفتر سوم: نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی. تهران: مینوی خرد.
 7. کلوسکو، جرج (1400). تاریخ فلسفۀ سیاسی. ج1، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: نی.
 8. کنی آنتونی (1399). تاریخ فلسفۀ غرب. ج 1، ترجمۀ رضا یعقوبی، تهران: بنگاه ترجمه و انتشار کتاب پارسه.
 9. قاری سید فاطمی، سید محمد (1398). حقوق بشر معاصر (دفتر اول)، درآمدی بر مباحث نظری؛ مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع. تهران: نگاه معاصر.
 10. هارت، هربرت (1399). قانون، آزادی و اخلاق (درآمدی به فلسفۀ حقوق کیفری و عمومی). ترجمۀ محمد راسخ، تهران: نی.

 

ب) مقالات

 1. زرشناس شهریار (1377). نگاهی کوتاه به تاریخ اپیستمولوژی. نشریۀ سورۀ اندیشه، 73-78.
 2. قزل ایاغ، حسین‌قلی (1317). اپیکور. نشریۀ ارمغان، 19(3)، 177- 182.
 3. غیبی، ولی (1390). رابطۀ لذت و سعادت از دیدگاه اپیکور و ملاصدرا. نشریۀ قبسات، 60، 141- 164.
 4. واعظی، ابوالفضل (1347). مختصری از زندگی فلاسفۀ بزرگ: اپیکور Epicurus. نشریۀ مهنامۀ قضایی، 33، 95- 102.

 

 1. انگلیسی
 2. A) books
 3. Festugiere ,A.-J. F. ) 1956(. Epicurus and His God. Harvard University Press,
 4. Scarre, G.; Epicurus as a Forerunner of Utilitarianism. Published online by Cambridge University Press, available online at: https://www.cambridge.org/core/journals/utilitas /article/abs/epicurus-as-a forerunner-of-utilitarianism.

 

 1. B) Articles
 2. Armstrong, J. M., (1997). Epicurean Justice. Phronesis, 42, 324–334, 1997, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1641176
 3. Bird-Pollan, J. (2016). Utilitarianism and Wealth Transfer Taxation. Arkansas Law Review, 69(3), 695-728. HeinOnline, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein .journals/arklr69&i=743.
 4. Chroust, Anton-Hermann (1971). The Philosophy of Law of Epicurus and the Epicurean. American Journal of Jurisprudence, 16, 36-83. HeinOnline.
 5. Marsonet, M. (2019). Philosophy and Logical Positivism. Academicus International Scientific Journal, 32-36
 6. Roskam, G. (2012). Will the Epicurean Sage Break the Law if He is Perfectly Sure that He Will Escape Detection? A Difficult Problem Revisited. Transactions of the American Philological Association,142(1), 23–40. http://www.jstor.org/stable/41475446
 7. Schofield, M. (2007). Epicureanism and Politics. The Classical Review, vol. 57, no. 1, Cambridge University Press, , 179–81, http://www.jstor.org/stable/4497477.

 

 1. C) websites
 2. The Internet Encyclopedia of Philosophy(IEP) (ISSN 2161-0002), available online at: https://iep.utm.edu/democrit/

"Epistemology "Edited by Matthew McGrath (Washington University in St. Louis), available online at: https://philpapers.org/browse/epistemology