دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

2 دانش‌آموختة دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

10.22059/jplsq.2021.328279.2845

چکیده

بی‌تردید زنان در جریان جنگ‌های گوناگونی که جامعة بشری با آن روبه‌رو بوده، نه‌تنها قربانی منفعل نیستند، بلکه افرادی با ظرفیت‌های تأثیرگذار برآورد می‌شوند. ازاین‌رو در نظر گرفتن آنها به‌عنوان هدف در برنامه‌هایی با موضوع حمایت از سوی دولت‌ها در بعد ملی و بین‌المللی به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری و نابرابری بر پایۀ جنسیت در جریان و در دورۀ پساجنگ، نقش مهمی در جلوگیری از خشونت دارند. نگارندگان با نگاهی انتقادی به قانون‌ها و مقررات تصویب‌شده نابرابری در عرصۀ قانون‌های پشتیبانی از این افراد از نظر جنسیت را بررسی کرده‌اند. هرچند در روش‌های قانونگذاری و قانون‌نگاری در ایران، ساختارهای اجتماعی- اقتصادی مورد توجه لازم قرار نگرفته است، اما این مطالعه به تبعیض‌های مربوط به ساختارهای اجتماعی تا متن قانون مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که در زمینة اجرای قانون‌های حمایت از ایثارگران، آیا زنان با تبعیض‌های جنسیتی روبه‌رو بوده‌اند؟ فرضیۀ نویسندگان این است که در اجرای این قانون‌ها، زنان با تبعیض‌های جنسیتی روبه‌رو بوده‌اند. نگارندگان با استفاده از روش بررسی تطبیقی، فرضیۀ خود را آزموده و اهمیت حمایت‌های بیشتر را در قالب «تبعیض روا» در جهت تخصیص جبران خسارت و قدردانی از فعالیت‌های صلح‌سازی زنان طرح کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Laws of Iran and the United States Regarding the Protection of Women in the Post-War Era

نویسندگان [English]

 • Elahe Koolaee 1
 • Hosein Komeili Esfahani 2

1 Professor, Department of Regional Studies, Faculty of law and Political sciences, University of ‎Tehran, Tehran, Iran‎

2 Ph.‎‏ ‏D in Private Law, Faculty of law and Political sciences, University of Tehran, Tehran, Iran‎

چکیده [English]

There is no doubt that during wars, women have not only been the victims, but they have also been considered as influencers. Thus, in many international activities they are the aims of many conventions and resolutions based on planning for protecting them and keeping their human rights. Of course, in the domestic level, there are a process of law making and policy implementation to defend women in the time of armed conflicts and after that, especially in the process of peace keeping. The authors with a critical approach examine different policies and programs in this respect in Iran and the US and show disparity between men and women in this regard. This inequality is mainly the result of functions of social and cultural infrastructures of the societies. Although in Iran the procedures of law making has many difficulties in its nature. The main question of this paper is that: what is the impact of gender consideration in the implementation of protective rules for the people who have been engaged in different stages of the war? The authors focus on positive discrimination to reduce neglected condition of women in this respect in Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • principle of equality
 • positive discrimination
 • armed conflict
 • women's rights
 • quota
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. خمینی موسوی، روح‌الله (بی‌تا). تحریر الوسیله، ج2.
 2. کولایی، الهه و حافظیان، محمدحسین (1399). نقش زنان در توسعۀ کشورهای اسلامی. چ سوم، تهران: دانشگاه تهران.

 

ب) مقالات

 1. اقدسی، علی‌نقی و عیدی، روح‌انگیز (1390). بررسی رابطۀ سلامت روانی و راهبردهای مقابله‌ای در بین جانبازان قطع نخاع شهرستان تبریز. فصلنامۀ علوم تربیتی، 4(16)، 51-67.
 2. جاوید، محمدجواد و نیک‌نژاد، سامان (1397). حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 48(1)، 45-64.
 3. ساعی، محمدهادی و کامیاب منصوری، نیلوفر (1395). حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواج مجدد مادر. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 46(4)، 771-801.
 4. صادقی مقدم، محمدحسن و اماموردی، محمدحسن (1392). گونه‌هایی از ابهام در گزارۀ قانونی. مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 5(2)، 137-159.
 5. فکوهی، ناصر (1384)، سازوکار تبعیض مثبت به‌مثابۀ ابزار محرومیت‌زدایی: با نگاهی به موقعیت زنان در ایران"، پژوهش زنان، 3(3)، 115-141.
 6. کولایی، الهه و عابدی، عفیفه (1391)، تأثیر جنگ عراق - ایران بر نقش‌های اجتماعی زنان در ایران. فصلنامۀ زن: حقوق و توسعه، 1(2)، 33-60.
 7. کولایی، الهه، سیمین بهبهانی، (1400)، تجربه زیستۀ زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق و بازاندیشی در نقش‌های سنتی سیاسی و اجتماعی آنان، پژوهشنامه علوم سیاسی، 4 (16)، 145-180.
 8. گرجی، علی‌اکبر؛ زارع شحنه، علیرضا و فتحی، یونس (1391). دلایل مواجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و آمریکا. حقوق بشر، 7(2)، 112-139.
 9. مظاهری، معصومه و افقهه، آلاسادات (1395). نقدی بر محدودیت قانونی حضانت مادر پس از فوت پدر در نظام حقوقی ایران. فصلنامۀ خانواده‌پژوهی، 12(47)، 501-519.
 10. میرشکاری، عباس؛ مختاری، مرضیه و فراهانی، سید جواد (1395). توازن حقوق زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی. پژوهشنامۀ زنان، 7(3)، 147-168.

 

ج) منابع اینترنتی

13 خبرگزاری دفاع مقدس (1397). مشکلات عمدۀ جانبازان در زمینۀ درمان چیست؟ قابل دریافت: https://defapress.ir/fa/news/297735/ (7 خرداد 1400)

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Bigio, J., & Vogelstein, R. (2016). How Women's Participation in Conflict Prevention and Resolution Advance U.S. Interests. Council on Foreign Relation.
 4. Black's Law Dictionary (2009). edited by Bryan A. Garner. Thomson Reuters.
 5. Gardam, J. G., Javaris, M. J. (2001). Women, Armed Conflict and International Law. The Huage; Boston: Kluwar International Law.
 6. Law Comission of India, (2015). Reforms in Guardianship and Custody Laws in India, Report No.257.
 7. National Action Plan for Implementation of the United Nation Security Council Resolution 1325, Women, Peace and Security, 2014 – 2018
 8. Panangala, S. V. (2006). Veterans’ Health Care Issues in the 109th Congress. CRS Report for Congress.
 9. Rayman, S. I., & Parker, E. (2018). Special Report, United States Institute of Peace.

 

 1. B) Articles
 2. Gome, Andera, (2013). Coverage for Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder: A Survey Through the War. Connecticut Insurance Law Journal, 19(2), 325-362.
 3. Kelly, Joan B. (1994). The Determination of Child Custody. The Future of Children, 4(1), 121-142.
 4. Lewis, Gregory B, (2013). The Impact of Veterans' Preference on the Composition and Quality of the Federal Civil Service. Journal of Public Administration Research and Theory, 23(2), 247-265.
 5. Lindsay, S. M. (1918). Purpose and Scope of War Risk Insurance. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 79, 52-68.
 6. Sabreen, M. (2017). Law on the Custody of Children in Pakistan: Past, Present and Future. LUMS Law Journal, 4(1), 72-95.
 7. Smith, D. M. (2019). Keeping It in the Family: Minor Guardianship as Private Child Protection. Connecticut Public Interest Law Journal, 18(2), 271-354.
 8. Stimson, J. P. (2004). Veterans' Preference Act of 1944. In: B. K. Landsberg (Ed.). Major Acts of Congress, 3, 261-264. New York, NY: Macmillan Reference USA.
 9. Switzer, S. J.-A. (2016). Employment Policies for Post 9/11 Veterans: Lessons Learned and a Vision for the Future. SPNHA Review, 12(1). 110-127.
 10. Westergard, C. (2020). Questioning the Sacrosanct: How to Reduce Discrimination and Inefficiency in Veterans Preference Law. Seattle Journal for Social Justice, 19(1), 39-89.

 

 1. C) Websites
 2. Harvard Law Today, (2020), Veterans Legal Clinc Report Documents VA's Systemic Denial of Health Care to Veterans with 'Bad Paper' Discharges", Available at: https://today.law.harvard.edu/new-report-from-harvard-law-schools-veterans-legal-clinic-documents-the-vas-systemic-denial-of-health-care-to-veterans-with-bad-paper-discharges. (Accessed on: 16 October 2021)
 3. Larson, Arson, (2018), "What Is Child Custody", Available at: https://www.expertlaw.com/library/family-law-and-divorce/what-child-custody. (Accessed on: 15 October 2021)
 4. The Veteran Consortium, (No Data), "Our History", Available at: https://www.vetsprobono.org/about, (Accessed on: 20 October 2021)
 5. U.S. Department of Veterans Affair. (2012), "A Brief History of the Veterans Health Administration", Available at: https://www.va.gov/opa/publications/archives/docs/history_in_brief.pdf. (Accessed on: 18 October 2021)
 6. U.S. Department of Veterans Affair. (2021), "Brief History of the Bath and Canandigu VA Medical Centers", Available at: https://www.va.gov/finger-lakes-health-care/about-us/history. (Accesseded on: 17 October 2021)