دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‏آباد، ایران و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران‏

10.22059/jplsq.2021.308042.2519

چکیده

جرائم زیست‌محیطی در سطح جهانی می‌توانند زندگی بشری را به نابودی بکشانند، به همین دلیل می‌توانند در ردیف جنایات مهم بین‌المللی قرار گیرند. در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم انسان‌ها به اهمیت محیط‌زیست و همچنین سلامت آن توجه بسیار کردند و در معاهدات مختلفی به حفاظت و حمایت از آن در برابر جنگ و سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای و همچنین در برابر جنایت‌های مختلف تأکید بسیار داشتند. اصولاً برای پیشگیری از جرائم زیست‌محیطی، این‌گونه اقدامات می‌بایست جزو جرائم کیفری شناخته‌شده و برای مرتکبان جرائم زیست‌محیطی مجازات تعریف شود؛ تنها در این صورت است که می‌توان جنایات زیست‌محیطی را در ردۀ جنایات مستقل بین‌المللی قرار داد. در تحولات سال‌های اخیر در دیدگاه دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جنایات زیست‌محیطی امید می‌رود که این دیوان بین‌المللی بتواند این جنایات را به‌عنوان یک جنایت مستقل شناسایی و در اساسنامه برای آن خط‌مشی تعریف کند. ازاین‌روست که در این مقاله با استناد به روش توصیفی تحلیلی قصد تبیین امکان شناسایی جنایت علیه محیط‌زیست به‌عنوان یک جنایت مستقل را داریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Environmental Degradation as a Separate International Crime

نویسندگان [English]

 • Parisa Esteki 1
 • Mohsen Abdollahi 2
 • Alireza Arashpour 3

1 Ph.D.in international law, faculty of law, Islamic Azad University Najafabad, Esfahan, Iran‎

2 Associate Prof., Faculty of law, Islamic Azad University Najafabad, Esfahan, University of Shahid ‎Beheshti, Tehran, Iran‎

3 Associate Prof., Faculty of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran‎

چکیده [English]

Global environmental crimes could destroy human life; thus, they can be considered as major international crime. In the years since World War II, close attention has been paid to the importance of the environment as well as its health. In various treaties, support and protection of environment against war, chemical and nuclear weapons, as well as other crimes were emphasized. The author of this article believes that in order to prevent environmental crimes, they should be recognized as criminal offences and the perpetrators be punished. Only then they can be classified as separate international crime. Moreover, recent developments in the International Criminal Court's approach to environmental crimes make it possible for the Court to recognize them as a separate crime and define its policy in its Statute. As a result, this article seeks to explain the possibility of identifying crimes against the environment as separate crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • destruction
 • crime
 • separate crime
 • international criminal court
 • environment
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. آرش‌پور، علیرضا (1392). مسئولیت بین‌المللی نقض تعهدات زیست‌محیطی. تهران: جنگل.
 2. رادمنش، محمد (1394). جنایت علیه محیط‌زیست. تهران: ایرانیکا.
 3. زارع مهدوی، قادر و دانش ناری، حمیدرضا (1395). امنیت بین‌المللی و جرائم زیست‌محیطی. تهران: میزان.
 4. شبث، ویلیام (1396). مقدمه‌ای بر دیوان بین‌المللی کیفری. سید باقر میرعباسی و الهوئی نظری، تهران: جنگل.
 5. 5. کیس، الکساندر و شلتون، دینا (1397). راهنمای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست. محمدسعید شفیعی، تهران: جنگل.
 6. کیان ارثی، نیما (1388). حمایت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه با نگاه ویژه به کنوانسیون ممنوعیت استفادۀ نظامی از تکنیک‌های تغییردهندۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، حقوق بین‌الملل، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد.
 7. مؤمنی، مهدی (1396). حقوق بین‌المللی کیفری. چ سوم، تهران: شهر دانش.
 8. وایت، راب (1395). جرائم زیست‌محیطی فراملی (به‌سوی جرم‌شناسی جهان‌بوم). حمیدرضا دانش ناری، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. حبیبی، محمدحسن (1376). مقدمه‌ای بر ماهیت و اصول قوانین محیط‌زیست بین‌المللی. مجلۀ محیط‌شناسی، 19، 99-106.
 2. دانش ناری، حمیدرضا (1392). رویکردی انتقادی به جرائم زیست‌محیطی فرامرزی. فصلنامۀ علمی ترویجی مطالعات بین‌المللی پلیس، 15(4)، 83-107.
 3. رجبی، اسماعیل (1394). نقش دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 45(2)، 295-312.
 4. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1390). از ممنوعیت تا جرم‌انگاری خسارات وارده به محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل. مجلة تحقیقات حقوقی، ضمیمة شمارة 56، 533-560.
 5. سازمند، بهاره (1397). تغییر اقلیم و امنیت زیست‌محیطی جنوب شرق آسیا؛ واکاوی فعالیت‌های آسه آن. فصلنامة سازمان‌های بین‌المللی، 2، 73-98.
 6. عبداللهی، محسن (1386). حمایت کیفری از محیط‌زیست: تأملی بر بایسته‌های حقوق کیفری زیست‌محیطی. مجلۀ علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، 1، 97-117.
 7. 15. عبداللهی، محسن (1382). جنایت بر ضد محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل. مجلۀ علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، 1(1)،1-20.
 8. عرب اسدی، شیما و رنجبریان، امیرحسین (1397). نگرانی‌های مشترک بشری. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 48(2)، 399-418.
 9. کوشا، سهیلا؛ طهمورثی، اسماعیل و سوهانیان، فاطمه (1398). رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در گزینش پرونده‌های ارجاعی. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 49(2)، 351-367.
 10. محمد علیخانی، ندا و محمد علیخانی، مرتضی (1396). تبیین مفاهیم جنایت علیه محیط‌زیست. فصلنامۀ علمی ترویجی مطالعات بین‌المللی پلیس، 8(30)، 193-219.
 11. مصطفوی، سیده معصومه و قوام، سید عبدالعلی (1397). تحول پارادایمی در مفهوم امنیت زیست‌محیطی. مجلۀ پژوهش ملل، 3(34)، 7-28.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Becker, H. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press.
 4. Carrabine, E.; Cox, P., Lee, M., Plummer, K., & South, N. (2009). Criminology: A Sociological Introduction. Oxford: Routledge.
 5. Ciford, M., & Terry, E. (2012). Environmental crime. Burlington, jones & Bartlett learning.
 6. David, D. (2010). Air Conditioning, Refrigeration, and Pipefitting. Education Center ESQ, BP Oil Spill Law suits and Legal Issues, Purdue University.
 7. Sands, p. (2003). Principles of international environmental law. Cambridge University press, second edition.
 8. Spapens, T., White, R., & Kluin, M. (2014). Environmental Crime and its Victims Perspectives within Green Criminology. published by Ashgate publishing limited.
 9. Wortley, R., & Mazerolly, L. (2011). Environmental Criminology and crime analysis. routledge publish, New York.

 

 1. B) Articles
 2. Carl, B. (2001). All’s Not Fair in (Civil) War: Criminal Liability for Environmental Damage in Internal Armed Conflict. Vermont Law Review,.25, 695-752.
 3. Debbie Banks; Charlotte Davies, Justin Gosling, Julian Newman, Mary Rice, Jago Wadley, Fionnuala Walravens (2008). "Environmental crime a threat to our future", environmental investigation agency (EIA), London, pp.1-28.
 4. Durney, J. (2018). Crafting standard: environmental crimes as crimes Against humanity under the international criminal court. hasting environmental law journal, 24(2), 413-430.
 5. Kaul, H. p. (2005). Construction site for more justice the International criminal court after two years In A.J. I.L.the American journal of international law, 99(2), 370-384/ 372-373.
 6. Qudah, H. (2014). Towards International Criminalization of Transboundary Environmental Crimes. Pace University School of Law, available at http://digitalcommons.pace.edu/ law dissertations/16/, 29-73.
 7. Ruggiero, V., & South, N. (2010). Green Criminology and Dirty Collar Crime. Critical Criminology, 18(4), 251-262.
 8. Rauxloh, Regina (2011)."The role of international criminal law in environmental protection", Natural resource investment and Africa’s development, University of Southampton, pp. 423-460.

 

 1. C) Sites
 2. Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law at
 3. http://www.nolo.com/legalencyclopedia/ bp-oil-spill-lawsuits-legal-33442.html (mentioning the legal ramifications of the BP Oil Spill; explicitly omitting any criminal sanctions).
 4. http://www.qombar.ir/article/1991
 5. https://asean.org/?static_post=asean-declaration-on-environmental-sustainability
 6. https://aseanbiodiversity.org/
 7. https://environment.asean.org/asean-declaration-on-heritage-parks-and-reserves/
 8. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/172
 9. https://www.researchgate.net/publication/287564114
 10. https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/unep-marks-international-day-preventing-exploitation-environment-war