دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشتۀ حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22059/jplsq.2021.312724.2612

چکیده

حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل‌یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح‌شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعة اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخة حقوق عمومی و تعریف‌شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش‌های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان‌های دولتی با افراد و شهروندان می‌پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت‌ها در عرصة اجتماعی و استفادة آنها از امتیازات عمومی به‌منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزۀ نظام حقوق اداری شده است. نکتة مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه‌های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویۀ قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره‌گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Rights Standards on the Judicial Process Emphasizing the legal system of the United Kingdom, Australia and Iran

نویسندگان [English]

 • Hassan Haghighi 1
 • Manuchehr Tavassoli Naini 2
 • Seyed Mohammadsadegh Ahmadi 3

1 Department of Law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Prof., Department of Law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Prof., Department of Law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Human rights is a superior and valuable system and an evolved and modern form of natural rights, which consists of four fundamental principles: "the principle of human dignity and dignity", "the principle of freedom", "the principle of equality" and "the principle of fraternity" and other principles and rights Proposed in the human rights documents are under the set of the mentioned principles. On the other hand, administrative law, which is a sub-branch of public law and defined in the constitution of every political system, and compared to other legal trends, it is a nascent and new trend that deals with regulating the relations between the administrative apparatus and government organizations with individuals and citizens. Recent developments regarding the duties and performance of governments in the social arena and their use of public privileges in order to "advance public order and social services" have caused violations of human rights standards in the field of administrative law system. The important point is the impact of human rights standards on the decisions of administrative courts and the effectiveness of administrative proceedings from human rights standards. In this research, according to the examination of the administrative laws of Iran, England and Australia, it has been tried to take advantage of the judicial procedure that has led to the development and implementation of the principles and rules of human rights. The research method in this article is based on library studies and the method of analyzing information in a descriptive and analytical way, which made it possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Australia
 • England
 • Iran
 • Administrative Law
 • Human Rights
 • Administrative Courts
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. بخشایشی اردستانی، احمد (۱۳۹۵). اصول علم سیاست. چ چهارم، تهران: آوای نور.
 2. دوّمیشل، آندره و لالومی‌یر، پی‌یر (۱۳۷۶). حقوق عمومی. ترجمۀ ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی، چ اول، تهران: دادگستر.
 3. رفیعی، محمدتقی (۱۳۹۰). حقوق تطبیقی. چ اول، تهران: مجد.
 4. زوایگرت، کنارد و کوتس، هاین (۱۳۹۳). درآمدی بر حقوق تطبیقی. ترجمۀ الیاس نوعی و محمد نوعی، چ اول، تهران: مجد.
 5. ساکت، محمدحسین (۱۳۸۸). حقوق‌شناسی؛ دیباچه‌ای بر دانش حقوق. چ اول، تهران: ثالث.
 6. شمعی، محمد (۱۳۹۶). حقوق اداری تطبیقی. چ اول، تهران: کاوشیار.
 7. طباطبایی موتمنی، منوچهر (۱۳۷۲). حقوق اداری. چ اول، تهران: سمت.
 8. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (۱۳۹۵). در تکاپوی حقوق اساسی. چ اول، تهران: جنگل.
 9. نقیب‌زاده، احمد (۱۳۹۳). سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا). چ دوازدهم، تهران: سمت.
 10. وینسنت، اندرو (۱۳۹۵). نظریه‌های دولت. ترجمۀ حسین بشیریه، چ چهارم‫، تهران: نی.
 11. هاشمی، سید محمد (۱۳۸۴). حقوق بشر و آزادی های اساسی. تهران: میزان.
 12. هداوند، مهدی و دیگران (۱۳۸۹). آیین‌های تصمیم‌گیری در حقوق اداری. تهران: خرسندی.
 13. هیوود، اندور (۱۳۹۷). مفاهیم کلیدی در علم سیاست. ترجمۀ حسن‌سعید کلاهی و عباس کاردان، چ اول، تهران: علمی و فرهنگی.

 

ب) مقالات

 1. آقایی طوقی، مسلم بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری در آفریقای جنوبی و ایران. نشریۀ حقوق اساسی، تهران: جنگل جاودانه، 5(۹)، ۵۷-۷۰.
 2. باقری خوزانی، محمدحسین (۱۳۸۷). درآمدی بر چالش‌های فراروی دولت جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن. فصلنامۀ مطالعات اسلامی، تهران، 1(۲)،۱۲۱-۱۴۳.
 3. مارتی، می ری دلماس (۱۳۷۸). جهانی شدن حقوق-فرصت‌ها و خطرات. ترجمۀ اردشیر امیر ارجمند، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، تهران، ۲۴، ۱۲۱ -۱۴۸.
 4. ویژه، محمدرضا (۱۳۸۳). مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین. نشریۀ حقوق اساسی، تهران، ۲، ۲۱۳-۲۵۲.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. A. Wade H.W.R. &Forsyth C.F.)2004). Administrative Law. 9th ed. Oxford University Press.
 4. Aronson M.. B. Dyer and M. Groves.(2004). Judicial Review of Administrative Action (3rd ed).
 5. Bayne P. (2007). The Human Rights Act 2004 (ACT) and Administrative Law: A Preliminary View” 52 AIAL Forum 3. citing Walton v Gardiner (1993). 177 CLR 378.
 6. Beatty D. )2004). The Ultimate Rule of Law (Oxford: Oxford University Press) 144.
 7. Dicey A. )1959). Introduction to the Study of the Law of the Constitution (10th ed. MacMillan. London.), pp 187ff. Diceyan model of rule of law.
 8. Dyzenhaus D.)1997). The Politics of Deference: Judicial Review and Democracy’ in M.Taggart (ed.). The Province of Administrative Law (Hart). M. Hunt. ‘Reshaping Constitutionalism’in J. Morison. K. McEvoy and G. Anthony (eds). Judges.(2007). Transition and Human Rights (Oxford).
 9. Dyzenhaus D. )2005). The Rule of (Administrative) Law in International Law 68. Law & Contemporary Problems 127.
 10. Dyzenhaus D.M. Hunt and M. Taggart )2001). The Principle of Legality in Administrative Law: Internationalisation and Constitutionalisation. 1 Oxford University Commonwealth Law Journal 5.
 11. Glenn H.P. )2005). On Common Laws (Oxford: Oxford University Press). See also Lauren Benton. Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History. 1400-1900 (Cambridge: Cambridge).
 12. Goldsworthy J.)2006). Australia: Devotion to Legalism in J. Goldsworthy(ed). Interpreting Constitutions:A comparative Study (Oxford: Oxford University Press) 155 & 133.
 13. Griffith J.A.G.(1955). ‘Administrative Discretion and the Courts – the Better Part of Valour. 18 MLR 159-163.
 14. Harlow C. )2006). Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values. 17 EJIL 187- 209.
 15. Held D. (2004). Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance Cambridge:
 16. Heydon D. (2003). Judicial Activism and the Death of the Rule of Law. 47 Quadrant 9. 13-14. This address is also published in: 23 Australian Bar Review 1.
 17. Ignatieff M. )2001). Human Rights as Politics and Idolatory .(Princeton University Press) 53.
 18. Jowell J. (2000). Beyond the Rule of Law: Towards Constitutional Judicial Review. PL 671.
 19. Knop K.)2000). Here and There: International Law in Domestic Courts.32 New York University Journal of International Law and Politics 501.
 20. Kukathas Cf C.)2003). The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom (Oxford: Oxford University Press)
 21. Luhmann N. Die Weltgesellschaft (1971). 57 Archiv für Rechts und Sozialphilosophie 21.
 22. Mason Sir A. (2003). The Centenary of the High Court of Australia. 5 Constitutional Law and Policy Review 41- 45.
 23. McCrudden C. (2000). A Common Law of Human Rights? Transnational Judicial Conversations on Constitutional Rights. 20 OJLS 499. Cf the idea of judicial globalization: A-M Slaughter. Judicial Globalization 40 Virginia Journal of International Law 1102. Justice L. Heureux-Dubé. The Importance of Dialogue. Globalization and the International Impact of the Rehnquist Court. (1998) 34 Tulsa Law Journal 15.
 24. Miles J.)1998). Standing under the Human Rights Act. Theories of Rights Enforcement and the Nature of Public Law Adjudication) CLJ 133.
 25. Poole T. (2009). The Reformation of English Administrative Law. 68 Cambridge Law Journal (forthcoming).
 26. Saul B. )2007). Australian Administrative Law: The Human Rights Dimension. in Groves M and Lee HP (eds) Australian Administrative Law: Fundamentals. Principles and Doctrines (Cambridge University Press. Melbourne) p 50.
 27. Simpson W.B. Human Rights and the End of Empire: Britain and the Genesis of the European Convention.
 28. Wheeler F. and J. Williams. (2007). x (ed.). Judicial Activism in Common Law Supreme Courts (Oxford: Oxford University Press).

 

 1. B) Articles
 2. Doyle J. (1996). mplications of Judicial Law-Making. in C. Saunders (ed.). Courts of Final Jurisdiction: The Mason court in Australia (Sydney: Federation Press) 83-96.
 3. Hunt, M. )2003). Sovereignty’s Blight: Why Contemporary Public Law Needs the Concept of . Due Deference in N. Bamforth and P. Leyland (eds), Public Law in a Multi-Layered Constitution (Hart) 1-304.
 4. Stern, K. )2007). Substantive Fairness in UK and Australian Law. 29 Australian Bar Review 138-158.
 5. Oliver D. )1999). The Underlying Values of Public and Private Law. in Taggart M (ed), The Province of Administrative Law (Hart, Oxford) p 223.