دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2022.334352.2949

چکیده

بحران آوارگی یکی از معضلات جدی است که جامعۀ بین‌المللی در سال‌های اخیر همواره با آن مواجه بوده است. با وجود این در سطح بین‌المللی هیچ سند حقوقی الزام‌آوری در زمینۀ آوارگان که اختصاصاً به تعیین وضعیت، شناسایی حقوق افراد و تعیین تعهدات جامعۀ بین‌المللی پرداخته و یا نهاد بین‌المللی که به‌طور خاص متولی این امر باشد، وجود ندارد. این گروه در چتر حمایتی کنوانسیون 1951 پناهندگان قرار نمی‌گیرد و امکان تغییر و یا تعمیم دامنۀ آن به آوارگان هم وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف یافتن چارچوبی برای حمایت از آوارگان، ضمن بررسی سازوکارهای موجود به این نتیجه رسیده است که می‌توان بر پایۀ اقدامات نهادهای بین‌المللی (در قالب همکاری و مشارکت بین نهادهای مختلف، تحت رهبری مشخص) و همچنین بر مبنای تعهدات بین‌المللی دولت‌ها (از جمله تعهد به حمایت ناشی از دکترین مسئولیت حمایت؛ تعهد به پذیرش (عدم اعاده) بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی؛ تعهد به ایجاد امنیت انسانی؛ تعهد بر اساس اصول راهنمای آوارگی سازمان ملل؛ تعهد به رعایت و تضمین حقوق بشر) در حقوق بین‌الملل و نظام بین‌المللی و با توجه به حمایت‌های عام موجود، چارچوبی برای حمایت از آوارگان در نظر گرفت و خلأهای موجود را تا حد قابل قبولی جبران کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Framework for Displaced Persons Protection: from the Actions of International Institutions to the International Obligations of States

نویسندگان [English]

 • Mohammad Jasbi 1
 • Seyed Mohammad Hashemi 2
 • Mohden Mohebi 3

1 Ph.D. in Public International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The displacement crisis is one of the serious problems facing the international community in recent years. However, at the international level, there is no binding legal document about them that specifically addresses the status, recognition of the rights of individuals and the obligations of the international community, or the international body specifically responsible for this matter. In addition, this group is not included in the umbrella of the 1951 Refugee Convention, and the possibility of changing or extending its scope to this group does not seem justified. Therefore, the present study seeks to find a framework to support this group, while examining the existing mechanisms. It is concluded that based on the actions of international institutions (in the form of cooperation and partnership between various institutions, Leadership of specific organizations), as well as on the basis of international obligations of states (including commitment to protection arising from the doctrine of R2P; to accept under customary international law; to human security; to the principles of the United Nations Displacement Guidelines) in international law and the international system and Given the general support, provide a framework for the protection of displaced persons and fill the existing gaps to an acceptable extent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Displaced Persons
 • International Obligations
 • Support
 • Refugees
 • International Institutions
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. سیاه‌رستمی، هاجر (1389). آشنایی با حقوق بین‌الملل بشردوستانه. چ اول، تهران: مؤسسۀ آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران.
 2. شهبازی، آرامش و چهل‌ایرانی، امیر (1395). حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین‌الملل، تهران: شهر دانش.
 3. فن‌تیگرشتروم، باربارا (1389). امنیت انسانی و حقوق بین‌الملل. ترجمۀ اردشیر امیرارجمند و حمید قنبری، تهران: مجد.
 4. قاری سیدفاطمی، سید محمد (1393). حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر 1و2، تهران: شهر دانش.
 5. کسمایی، علی (1388). سازمان ملل متحد در دنیای امروز. تهران: آبارون.
 6. کیهانلو، فاطمه (1390). پناهندگی: نظریه‌ها و رویه‌ها، چ اول، تهران: جنگل.
 7. هاشمی، سید محمد (1393). حقوق بشر و آزادی‌های اساسی. چ سوم، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. جاسبی، محمد؛ هاشمی، سید محمد و محبی، محسن (1399). حقوق آوارگان و تعهدات دولت‌ها در قبال آنان با نگاهی به وضعیت آوارگی در جهان و کشورهای اسلامی. فصلنامۀ پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 7(3)، 53-96.
 2. رستم‌زاده، حسین‌قلی (1384). جامعۀ بین‌المللی و تعهدات بین‌المللیerga omnes . تهران، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 33، 9-71.
 3. سیفی، سید جمال و علیرضا ابراهیم‌گل (1390). «تأثیر اقدامات متقابل در اجرای مسئولیت بین‌المللی دولت با تأکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمعی. مجلۀ تحقیقات حقوقی، 6، 137-189.
 4. شایگان، فریده و عبدالهی رودمعجنی، مجتبی (1400). کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال یکجانبة دولت‌ها. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 11 (2)، 695-714.
 5. صلح‌چی، محمدعلی (1393). مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بین‌الملل بشر توسط شرکت‌های فراملی. فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، 16(44)، 105-128.
 6. کیهانلو، فاطمه (1386). مفهوم آزار منتهی به پناهندگی در رویۀ قضایی کشورهای پناهنده‌پذیر. مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 36، 35-56.
 7. مروت، مجتبی (1390). نقش کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در حمایت از قربانیان جنگی. فصلنامۀ پژوهش حقوق، 13(32)، 329-358.
 8. مومنی‌راد، احمد و مقامی، امیر (1399). ارزیابی اجرای قضیۀ کنوانسیون منع نسل‌زدایی (گامبیا علیه میانمار) در پرتو تعهدات عام‌الشمول. مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 1(3)، 279-311.
 9. هاشمی، سید محمد و دعاگو، حسین (1398). جایگاه حقوق شهروندی کرامت‌مدار در دکترین مسئولیت حمایت. نشریۀ پژوهش‌های اخلاقی، 9(4)، 83-106.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Andrzej, B. (2009). Forced Migration and the Contemporary World Chalenges to the International System. Oxford University Press.
 4. Betts, A., Loescher,G., & Milner, J. (2008). The United Nations High the politics and practice of refugee :(UNHCR) Commissioner for Refugees the protection into 21. Routledge.
 5. Borton, J., Margie, Buchanan, S., & Ralf, O. (2005). Support Internally Displaced Persons- Lerning from Evaluations. Published by sida.
 6. Care, G., & Hugo, S. (1995). Asylum Law. Published by the steering committee of THE JUDICIAL CONFERENCE ON ASYLUM LAW. London.
 7. Cohen, R., & Francis, D (2009). Mass Displacement Caused by Conflicts and One-Sided Violence National and International Responses. SIPRI Yearbook, Oxford University Press.
 8. Goodwin-Gill, G.(2016). The Refugee in International Law, Oxford Clarendon Press.
 9. Koning, Y. (2013). Towards a Collective Responsibility to Protect. master thesis, University Jaume I, Castella;n de la Plana, Spain.
 10. Lauterpacht, E., & Bethlehem, D. (2003). The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement. Cambridge University Press.
 11. Morel, M. (2013). the Right not to be Displaced in International Law. Ghent, Ghent University.
 12. O’Neil, G. W. (2004). A New Challenge for Peacekeepers: the Internally Displaced. Cambridge University Press.
 13. Patricia ,T. (1999). Refugee Rights and Rethinking the Refugee Concept.. edited by ,Evolving International Concepts and Regimes :Realities FrancesNicholson and Patrick Twomey, 106-118 Cambridge :Cambridge University Press.
 14. Plaku, M., & Kiss, B., & Gromilova, A. (2012). Climate refugees in the.21 st century" Regional Academy on the United Nations.
 15. Priyanca, Mature lath (2003). Internal Displacement and other Forms of Forced Migration: are Refugees and IDPs so Distinct?. Oxford University.
 16. Soderberg, C. (2011). Human Rights in A Warmer World: The Case of Climate Change Displacement. Lund University Working Paper.
 17. Weerasinghe, S., & Ferris, E. (2011). Security Council, internal Displacement and Protection: Recommendations for Strengthening Action through Resolutions. London.
 18. Yamatomo, L., and Esteban, M. (2014). A toll Island States and International Law: Climate Change Displacement and Sovereignty. Heidelberg, Germany: Springer.
 19. Zard, M. (2006). Towards a Comprehensive Approach to Protecting Refugees and the Internally Displace, in Human Rights and Refugees, Internally Displaced Persons and Migrant Workers. Martinus Nijhoff Publishers.

 

 1. B) Articles
 2. Badescu, C., & Bergholm, L. (2009). The Responsibility to Protect and the Conflict in Darfur: The Big Let-Down. Security Dialogue, 40, 219-241.
 3. Kalin, W. (2008). Guiding Principles in Internal Displacement. Annotations, Studies in Transnational Legal Policy, 38, 12-37.
 4. Millar, I. (2007). There's No Place Like Home: Human Displacement and Climate Change. Austlaralian International Law Journal 14, 63-89.
 5. Mooney, Erin (2004). The Concept of Internal Displacement and the Case for Internaly Displaced Persons as a Category of Concern. Refugee Survey Quarterly, 24(3), 1-26.
 6. Williams, A. (2008). Turning the tide: recognizing climate change refugees in international law. Policy &Law, 4, 502-529.

 

 1. C) Documents and Reports
 2. CHS, Human Security Now: Protecting and Empowering Pepole, (New York: Commission on Human security, (2003), p. 9.
 3. Draft Conclusions on Identification of Customary International Law, International Law Commission, 2018.
 4. Inter Agency Standing Committee (IASC), Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons (June 2010), p. 44.
 5. International Convention against the Taking of Hostages (1979), Article 9(1).
 6. IOM, Internally Displaced Persons: IOM Policy and Programmes, 1997, P. 9-13.
 7. New York declaration, UNHCR, Quick guide, last update June 2017. Task team on comprehensive Responses, UNHCR headquarters, Geneva.
 8. Principle 1-30 of the Guiding Principles on Internal Displacement.
 9. The American Convention on Human Rights of 22 November 1969 Article 22 (8).
 10. The Organization of Africa Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (1969), Article 2 (3).
 11. The United Nations Guiding Principles on Internally Displaced Persons, 1998.
 12. UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol, 2011, para 2.
 13. UNHCR (2009b), “Climate Change, Natural Disasters and Human Displacement: a UNHCR Perspective”, Policy Papers, Retrieved from http://www.unhcr.org
 14. United Nations General Assembly, (2005), World Summit Outcome Document: resolution /adopted by the General Assembly, A/RES/60/1.
 15. WFP, WFP’s IDP Review: WFP-Reaching People in Situations of Displacement, Discussion Paper Version II, Rome, 2000, P. 4.