دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دنیای اینترنت همانند کوه یخ عظیمی است که ابهت بخش پیدای آن (وب‌سطحی) چنان بشر را مسحور خود کرده که هیچ نظام حقوقی نمی‌تواند مدعی احاطه بر آن یا واکنش کافی و به‌موقع شود. عظمت و اهمیت بخش ناپیدای اینترنت بسیار بیشتر و توجه حقوق ملی و بین‌المللی به این بخش که با عنوان «وب پنهان» شناخته می‌شود، بسیار محدودتر است. این مقاله با تمرکز بر وب پنهان تلاش دارد ضمن بیان اهمیت و ضرورت توجه به آن، با مطالعۀ منابع بین‌المللی و رویه‌های ملی و واکاوی دیدگاه‌های مطرح، ویژگی گمنامی و پنهان بودن آن را از منظر حقوق بین‌الملل بشر بررسی کند. آیا در حقوق بین‌الملل بشر امکان استناد به حق گمنامی در وب پنهان به‌صورت مستقل وجود دارد؟ ادعا آن است که دلایل کافی برای صحه گذاشتن بر وجود حقی مستقل تحت عنوان گمنامی در حقوق بین‌الملل بشر که همۀ ابعاد گمنامی را به‌طور کامل در برگیرد و جامع‌ و مانع باشد، وجود ندارد. در مقابل، بررسی موازین حقوق بین‌الملل بشر، رویکرد ممنوعیت گمنامی را نیز رد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dark Web and the Right to Anonymity from the Perspective of International Human Rights Law

نویسندگان [English]

 • Farinaz Feizi 1
 • Amir Hossein Ranjbarian 2

1 PhD Student in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Internet world is like a huge iceberg which the greatness of its visible part (Surface Web) has enchanted mankind so much that no legal system can claim complete control over it or adequate and timely response to it. The importance of the invisible part of the Internet is much greater and the attention of national and international law to this sector - which is known as "Dark Web" - is much more limited. This article focuses on Dark web and tries to express the importance and necessity of paying attention to it. This article by studying international and regional instruments and interpretations, national legislation and legal scholars investigates the anonymity of the Dark web from the perspective of international human rights. The main question is that: "Is it possible to invoke the right of anonymity in the dark web in international human rights?" It is claimed that there are no sufficient reasons to validate the existence of an independent right under the title of the right of anonymity in international human rights, which fully covers all dimensions of anonymity in Dark web. On the other hand, the principles of international human rights also reject the approach of banning anonymity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Freedom of Expression
 • Privacy
 • Anonymity
 • Dark Web
 • Surface Web
 1. ۱. فارسی

  الف) کتاب‌ها

  1. آشوری، داریوش (۱۳۹۵). فرهنگ علوم انسانی. ویراست سوم، چ هفتم، تهران: مرکز.

   

  ب) مقالات

  1. اسلامی، رضا و فیضی، فریناز (۱۳۹۵). حق بر فراموش شدن و چالش‌های پیش روی آن. مجلۀ حقوقی دادگستری، 94، 13 - 47.
  2. انصاری، باقر (1399) حق دسترسی به اینترنت: مبانی و محتوا. مجلۀ حقوقی دادگستری، 112،51 – 79.
  3. جلالی، محمود و توسلی اردکانی، سعیده (۱۳۹۸). ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین‌المللی در مقابله با جرائم در فضای مجازی. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، ۴۹(۴)، ۱۳۵۱ – ۱۳۷۲.
  4. قاسم‌زاده لیاسی، فلور و رییسی دزکی، لیلا (1399). کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 50(2)، 597 - 616.

   

  ۲. انگلیسی

  1. A) Books
  2. Bossuyt, M. J. (1987). Guide to Travaux Préparatoires of the International Covenant on Civil and Political Rights. Springer.
  3. Ormsby, E. (2014). Silk Road: The Shocking True Story of the World's Most Notorious Online Drug Market. Pan Macmillan Australia.
  4. Pannu, M., Kay, I., & Harris, D. (2019). "Using dark web crawler to uncover suspicious and malicious websites" In: Ahram, T., Nicholson, D. (eds) Advances in Human Factors in Cybersecurity. Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Cybersecurity, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94782-2_11.

   

   

  1. B) Articles
  2. Al Nabki, M.W., Fidalgo, E., Alegre, E., & De Paz, I. (2017). Classifying Illegal Activities on TOR Network Based on Web Textual Contents”, in: Mirella Lapata; Phil, Blunsom & Alexander Koller (eds.), Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Long Papers, 1, 35-43.
  3. Bailurkar, R., C., P., & Goswami, A. (2017). The Deep International Journal of Scientific and Engineering Research, 8)2), 60- 63.
  4. Beshiri, A. S., & Susuri, A. (2019). Dark Web and Its Impact in Online Anonymity and Privacy: A Critical Analysis and Review. Journal of Computer and Communications, 07(03), 30-43.
  5. Collingwood, L. (2012), Privacy, anonymity and liability: Will anonymous communicators have the last laugh?. Computer Law & Security Review, 28(3), 328-334, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2012.03.002.
  6. Devine, J., & Egger-Sider, F. (2004). Beyond Google: The Invisible Web in the Academic Library. The Journal of Academic Librarianship, 30(4), 265-269.
  7. Goldberg, I. (2007). Privacy Enhancing Technologies for Internet III: Ten Years Later. in: Alessandro Acquisti; Stefanos Gritzalis; Costos Lambrinoudakis & Sabrina di Vimercati (eds.), Digital Privacy: Theory, Technology and Practice, Auerbach Publications, 3-16.
  8. Hatta, M. (2020). Deep Web, Dark Web, Dark Net: A Taxonomy of "Hidden" Internet. Annals of Business Administrative Science,  19(6), 277-292.
  9. Moyakine, E. (2016). Online Anonymity in the Modern Digital Age: Quest for a Legal Right. Journal of Information Rights, Policy and Practice, 1(1), 1-21.
  10. Raghavan, S., & Garcia-Molina, H. (2001). Crawling the Hidden Web. in: Peter Apers; Paolo Atzeni; Stefano Ceri; Stefano Paraboschi; Kotagiri Ramamohanarao & Richard Snodgrass (eds.), VLDB 2001, Proceedings of 27th International Conference on Very Large Data Bases, Roma, Morgan Kaufmann, 2001, 129-138.

   

  1. C) Reports and Researches
  2. Article 19 Organization (2015). Right to Online Anonymity. Article 19 Organization: London.
  3. Ciancaglini, V., Balduzzi, M., McArdle, R., & Rösler, M. (2015). “Below the Surface: Exploring the Deep Web”. TrendLabs Research Paper, Trend Mixro.
  4. Freedom House (2021). "Freedom on the net 2021: The global drive to control big tech" Freedom House. Washington, DC, USA.
  5. Privacy International (2015). Submission to the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression- Anonymity and Encryption in Digital Communications, Privacy International, London.
  6. Weimann, G. (2004). "How Modern Terrorism Uses the Internet". United States Institute for Peace, Special Report 116.

   

   

  1. D) Documents
  2. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), General Comment No.16 on Article 17 of International Covenant on Civil and Political Rights (The right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honor and Reputation), Adopted in 32nd Session of Human Rights Committee, April 1988.
  3. Organization of American States (OAS), Report of Special Rapporteur for Freedom of Expression, Catalina Botero Marino: Freedom of Expression and the Internet, December 2013.
  4. The Committee of Ministers of the Council of Europe, Declaration on Freedom of Communication on the internet, Principle 7, May 2003.
  5. The Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), Recommendation of the Council Concerning Guidelines for Cryptography Policy, Adopted on March 1997, Latest Revision 2022.
  6. United Nations General Assembly (UNGA), Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Frank La Rue, UN Doc. A/ HRC/ 17/27, 16 May 2011.
  7. United Nations General Assembly (UNGA), The Right to Privacy in Digital Age, A/RES/68/167, December 2013.
  8. United Nations General Assembly (UNGA), The Right to privacy in Digital Age, A/RES/69/166, December 2014.
  9. United Nations Human Rights Council (UNHRC), Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Frank La Rue, A/HRC/ 17/27, May 2011.
  10. United Nations Human Rights Council (UNHRC), Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet, A/HRC/Res/20/8, July 2012.
  11. United Nations Human Rights Council (UNHRC), Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet, A/ HRC/ Res/ 26/13, July 2014.
  12. United Nations Human Rights Council (UNHRC), Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, David Kaye, A/HRC/29/32, May 2015.
  13. United Nations Human Rights Council (UNHRC), Privacy in Digital Age, A/HRC/RES/ 28/16, April 2015 (2).
  14. United Nations Human Rights Council (UNHRC), The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet, A/HRC/RES/32/13, July 2016.
  15. United Nations Human Rights Council (UNHRC), The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on Internet, A/HRC/RES/38/7, July 2018.

   

  1. E) Cases

  E-1: Supreme Court of the United States

  1. Citizens United v. FEC, 558 U.S. 310. Supreme Court: 2010. Available at: < https://supreme.justia.com/cases/federal/us/558/310/> [accessed 15 July 2022]
  2. McIntyre v. Ohio Election Commission, 514 U.S. 334, Supreme Court 1995. Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/334/> [accessed 7 May 2021]
  3. National Association for Advancement of Colored People (NAACCP) v. Alabama, 357 U.S. 449, Supreme Court, 1958. Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/360/240/> [accessed 21 April 2022]
  4. Talley v. California, 363 U.S. 60, Supreme Court 1960. Available at: <https://scholar.google.com/scholar_case?case=592414098425467641&hl=en&as_sdt=2006> [accessed 14 July 2022]

   

  E-2: Supreme Court of Canada

  1. v. Spencer, 2014 SCC 43, [2014] 2 S.C.R. 212 < https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/14233/index.do>, [accessed 7 May 2021.