دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2021.324957.2792

چکیده

مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح‌شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می‌کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل‌های صورت‌گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می‌شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات واردة ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام‌الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم‌انگاری نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Right to Litigation for Redress of Government Inaction Regarding the Fundamental Rights of Citizens

نویسندگان [English]

 • Milad Qotbi 1
 • tavakol habibzadrh 2

1 Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law, University of Imam sadiq University, Tehran, Iran

2 Associate Prof, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Imam sadiq, Tehran, Iran

چکیده [English]

Basic rights of the people are in fact the human rights that have a divine origin and every human being deserves to enjoy them due to his/her inherent dignity. Regardless of the weak ambiguities that have been raised about litigation of economic, social and cultural rights versus civil and political rights, the basis of litigation itself is one of the basic rights of every human being and necessity requires that all types of rights be judicially claimable. In many cases, the fundamental rights of citizens are violated by the government. In this regard, the general authority for grievance is the general courts of justice, but the Court of Administrative Justice, as a special authority, has jurisdiction over the complaints of the people against the government. The Court of Administrative Justice has the authority to issue a mandatory sentence regarding the omission of actions in case actions and decisions, as well as to consider the damages caused by omission, but it has no jurisdiction over general approvals regarding omission. Also, according to current laws and the principle of narrow interpretation in criminal law, criminal courts can only deal with acts that lead to the violation of the fundamental rights of the people, and leaving the government to act in these cases is not criminalized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • litigation
 • constitutional rights
 • omission
 • Court Of Administrative Justice
 • public courts
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. امامی، سید حسن (1374). حقوق مدنی، ج1، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
 2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج3، تهران: گنج دانش.
 3. جوادی آملی، عبدالله (1377). فلسفة حقوق بشر. چ دوم، قم: اسراء.
 4. دهخدا، علی اکبر(1373). لغت نامة دهخدا، جلد ششم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه.
 5. سلطانی، سید ناصر (1393). جرائم علیه حقوق اساسی ملت. تهران: پژوهشگاه قوۀ قضاییه.
 6. شمس، عبدالله (1381). آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران: میزان.
 7. صدرالحافظی، سید نصرالله (1372). نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار.
 8. عمید، حسن (1389). فرهنگ فارسی عمید، تهران: راه رشد.
 9. کاتوزیان، ناصر (1377). مبانی حقوق عمومی. تهران: دادگستر.
 10. کاتوزیان، ناصر (1385). فلسفۀ حقوق. ج3، (منطق حقوق)، چ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 11. ملابیگی، غلامرضا (1393). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چ چهارم، تهران: جنگل.
 12. موسی‌زاده، رضا (1389). حقوق اداری 1 و 2. تهران: میزان.
 13. نبویان، سید محمود (1388). حق و چهار پرسش بنیادین. چ اول، قم: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).

 

ب) مقالات

 1. آقایی طوق، مسلم (1398). نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی. نشریۀ مطالعات حقوق عمومی، 3،657-674.
 2. ساعد، نادر(1383).تاملی بر ساختار قانونی حقوق بنیادین شهروندی با تاکید بر وجاهت آن در قانون اساسی. نشریه اطلاع رسانی حقوق، شماره 9، 30- 49.
 3. طالبی، محمدحسین (1392). واکاوی مفهوم حق، به‌مثابۀ موضوع دانش فلسفۀ حقوق. فصلنامۀ روش‌شناسی علوم انسانی، 74-75، 171-189.
 4. ویژه، محمدرضا (1391). نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی. پژوهش حقوق، 14(37)، 171- 202.

 

 

ج) پایان‌نامه

 1. نامه، فیروزه، قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی در پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر، به راهنمایی دکتر رضا اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 90-91.

 

د) وبسایت‌ها

 1. http://www.dastour.ir/brows/?lid=363402.
 2. https://divan-edalat.ir/aho-detail/3811.
 3. https://divan-edalat.ir/aho-detail/4493.
 4. https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/135089.
 5. https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/4941-1345.