دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانگاه شهید بهشتی

2 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قوانین و مقررات، جلوه‌ی مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین‌المللی محسوب می‌گردند. به‌ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره‌گذاری در یک کشور، جنبه بین‌المللی بیابد و یا اساساً قانون یا مقرره به‌منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین‌المللی وضع گردد.اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه اصول (۱۵۲) و (۱۵۴) آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین‌الملل قرار دارند. عبارات به‌کار رفته دراین اصول از جمله «نفی سلطه‌جویی و سلطه‌‌پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران» نشان‌دهنده رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است لکن ترسیم‌کننده‌ی رویکردی است که در عین مستقل بودن، هم‌راستا با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد. حقوق موضوعه ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانون‌گذاری در این زمینه جنبه واکنشی داشته است. در هر حال در نظام قانون‌گذاری ایران نیز به‌پیروی از رویکرد قانون اساسی، مغایرت مسجلی میان قواعد حقوقی و هنجارهای حقوق بین‌الملل در زمینه اصل عدم مداخله دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The position of the principle of non-intervention in the established rules in legal system of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Marzieh Akbarabadi 1
  • mohsen abdollahi 2

1 Faculity of Law-Shahid beheshti University

2 Shahid behehti university, faculty of law

چکیده [English]

Laws and regulations are an important manifestation of the government's basic approaches to various international issues. Especially, depending on the issue, the law or regulation in a country may have an international aspect, or basically the law or regulation is established in order to determine the main strategies of the government in facing international issues.Several principles of the Islamic Republic of Iran's Constitution, especially its principles (152) and (154), are directly related to the concept of "non-intervention" in international law. The expressions used in these principles, such as "negation of seeking domination and acceptance of domination", "abstaining completely from interfering in the internal affairs of other nations" and "supporting the rightful struggle of the oppressed against the oppressors" show the active approach of the Constitution towards the issue of intervention; Although it is accompanied by ambiguities in some cases, it outlines an approach that, while being independent, is in line with the principles and rules of international law.

Iran's subject law has not had a clear approach in establishing normal laws related to the principle of non-intervention, and in most cases, legislation in this field has been reactive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constitution
  • intervention
  • internationallaw
  • ordinarylaws
  • protectionof theoppressed