دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 فارغ‌التحصیل دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحدۀ آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می‌شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین‌الملل تجزیه‌وتحلیل و با بهره‌گیری از اصول و اسناد بین‌المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه‌پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین‌المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای، به بررسی نقض قواعد بین‌المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین‌المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Violation of international rules and the sovereignty of the Iraqi government in the martyrdom of General Qassem Soleimani

نویسندگان [English]

 • Hojjatollah Ebrahimian 1
 • Mohammad hussien Sarmadi 2

1 Assistant Professor, Department of Humanities, Faculty of Law, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran

2 Ph.D In Public Law, Department of Humanities, Faculty of Law, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran

چکیده [English]

At 1:07 a.m. on January 13, 2018, the United States Army killed Lieutenant General Qassem Soleimani, Abu Mehdi Al-Muhandis and other companions in an operation called Azarakhsh Kobood on the orders of Donald Trump. In this article, an attempt is made to analyze the ambiguities related to the justifications of the United States in the assassination of Lt. Gen. Qassem Soleimani, Martyr Abu Mahdi Al-Muhandis and other companions from the perspective of international law, and by using international principles and documents on various issues of terrorist acts and government justifications. America was investigated in the assassination of Lt. Gen. Soleimani and the questions related to whether the action of America can be justified in the principles of legitimate defense, was it in accordance with international treaties? The answer is given. Using the descriptive-analytical method based on the collection of library information, the violation of international rules and the sovereignty of the Iraqi government in the martyrdom of Lieutenant General Qassem Soleimani has been investigated. As a result, the action of America in the assassination of Lieutenant General Hajj Qassem Soleimani, citing international principles and documents, while violating the sovereignty of the Iraqi government, is not justified and legitimate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International documents and principles
 • American terror
 • Iraqi sovereignty
 • the martyrdom of Lieutenant General Qassem Soleimani
 1. فارسی
 2. آقاجانی، حمیدرضا (1388). استفاده از پهپاد در عملیات نظامی. فصلنامۀ مطالعات دفاعی و امنیتی، 16، 144-168.
 3. آرمایی، تیل (1378). پهپاد جنگی: فناوری و جنگ در عصر مدرن. ترجمۀ حسن شکوهی، ماهنامۀ نگرش راهبردی، 99، 149-172.
 4. اکهورست، مایکل (1376). حقوق بین‌الملل نوین. ترجمۀ بهمن آقایی، تهران: دفتر خدمات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.
 5. اطاعت، جواد و دبیری، علی‌اکبر (1395). تروریسم ابعاد مکانی و بازتاب‌های جهانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 6. دولتشاه، حجت (1388). منشور سازمان ملل متحد. تهران: مجد.
 7. رضی‌پور، فریبا (1397). حقوق بین‌الملل و بهره‌برداری از فضای ماورای جو.
 8. صلاحی، سهراب (1396). آمریکا و تروریسم. تهران: پژواک عدالت.
 9. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1384). حقوق بین‌المللی بشردوستانه. چ پنجم، تهران: گنج دانش.
 10. کاظمی، علی‌اصغر (1394). متدولوژی حقوق بین‌المللی. تهران: قومس.
 11. بهره‌گیری از ترمینولوژی. در همان. دفتر دوم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان.تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 12. گندمکار، ابوالفضل (1394). تروریسم و نظام کنونی جهان با تأکید بر حقوق بین‌الملل. تهران: هورمزد.
 13. کارگری، نوروز (1392). درون‌مایۀ تروریسم. تهران: میزان.
 14. گروه تحقیق مؤسسه و جمعی از نویسندگان عرب، سید قاسم زمانی، جواد اصغری، سید غلامرضا تهامی، ابوالفضل تقی‌پور، محمدرضا بلوردی (1386). تروریسم و حقوق بین‌الملل. تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه‌سازان نور.
 15. نواده توپچی، حسین (1395). مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل هوایی. تهران: خرسندی.
 16. نژندی‌منش، هیبت‌الله؛ بابایی، یوسف و یعقوبی، اسماعیل (1395). مجموعه اسناد حقوق بین‌الملل قضایی. تهران: خرسندی.
 17. هتکرتز، ژان ماری و دوسوالدبک، لوئیس (1377). حقوق بین‌المللی بشردوستانۀ عرفی. ج 1: قواعد، ترجمۀ دفتر امور بین‌الملل قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، چ اول، تهران: مجد.

 

 1. انگلیسی
 2. Henkin, L. (1987). The International Bill of Rights: The Universal Declaration and the Covenants, in International Enforcement of Human Rights 6–9, Bernhardt and Jolowicz, eds.
 3. Alfredsson, G. (1999). The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement. Martinus Nijhoff Publishers.
 4. Gerard Challand & Arnaud Blln (2007). The History of Terrorism: From Antiquity to Al Qaeda. Translated by Edward Schneider, kaathryn pulver and Jesse Browmer, university of california press.
 5. Amnesty International (2001). Israel and the Occupied Territories-state Assassination and other Unlawful Killings.
 6. Noami R-A. (2009). Prosecuting Genocide in Guatemala: The Case Befor the Spanish Courts and the Limits to Extradition.Center for Global Studies, working paper No. 2 (spring 2009),- Bader M., The Israel policy: Targeted killing for preventive self-defense or Extra-Judicial Execution. ILSP Law Journal, 1(1), 1-11.
 7. Weibe M. (2003). Comment: Assassination in Domestic: The Central Intelligence Agency, State – Sponsored Terrorrism and the Right of Self-Defense. Tulsa Journal of Comparative and International Law, 11 .