دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

5 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

10.22059/jplsq.2023.354038.3251

چکیده

از زمان انعقاد معاهده وستفالی و فراگیری اصول و قواعد حقوق بین‌الملل جدید، در ادبیات سیاسی، در تعریف «دولت-ملت»، سه شاخصه مهم «سرزمین»، «جمعیت» و «حکومت»، از وجوه اصلی برشمرده می‌شود؛ ارکانی که عموم نظام‌های موجود از آن نشأت می‌گیرند و اساس شناسایی‌های سیاسی امروز جهان، طبق آن تحقق می‌یابد. اما با گسترش تحولات تکنولوژی که با عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» از آن یاد می‌شود و در مسیر کم‌رنگ کردن مرز میان جهان فیزیکی و سایبری گام برمی‌دارد، عملاً هر سه شاخصه مذکور با مخاطرات جدی روبه‌رو شده است. حال پژوهش موجود با روش توصیفی-تحلیلی و به‌وسیله روش کتابخانه‌ای، در صدد آن است با معرفی وجوه مختلف این تحولات، ابتدا مخاطرات مرتبط به شاخصه‌های اشاره شده را برشمرد و در ادامه به این سوال پاسخ دهد که سرنوشت دولت-ملت در این عصر چه خواهد شد؟ بر اساس نتایج این پژوهش، پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه توسعه «اقتصاد دیجیتال»، «اینترنت دوبعدی و سه‌بعدی» و «حکومت هوشمند»، شکل امروزین شاخصه‌های پذیرفته‌شده دولت‌-ملت، بالاخص از منظر وجهه فیزیکی آن‌ها‌، توجیه‌پذیری خود را از دست دهند و عرصه را برای تحقق «دولت‌های سایبری» (رسماً یا عملاً)، مبتنی بر «جهان مختلط» (فیزیکی-سایبری)، با طبقه ذی‌نفوذ متناسب با آن، فراخ سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges of the nation-state in the era of the fourth industrial revolution

نویسندگان [English]

 • seyyed mohammadreza mottaghi 1
 • hasan khosravi 2
 • bijan abdolkarimi 3
 • Bizhan Abbasi 4
 • Ehsan Aghamohammadaghai, Ehsan 5

1 ; PhD student in public law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Public Law, Payam Noor University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Philosophy, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Associated Pro. Department of Public Law

5 Assistant Professor, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Since the conclusion of the Peace of Westphalia, in the political literature, three essential indicators of "country", "nation" and "state" have emerged in the definition of "nation-state"; The pillars from which all existing systems originate and the basis of political identifications in the world today are realized based on it. But with the spread of technological advances, which is referred to as the "Fourth Industrial Revolution" and is taking steps to blur the border between the physical and cyber worlds, practically all three indicators are facing serious risks. Now the existing research with the descriptive-analytical method and library method aims to introduce the various dimensions of these developments, first enumerate the risks related to the mentioned indicators, and then answer the question of what will be the fate of the nation-state in this era? Based on the results of this research, it is predicted that due to the development of "digital economy","2D and 3D Internet" and " Office automation”, the current form of the accepted indicators of the nation-state will become unjustified, especially from the perspective of their physical appearance. The future of the realization of "cyber governments" is based on the " Hybrid world"(physical-cyber).

کلیدواژه‌ها [English]

 • The fourth industrial revolution
 • nation-state
 • country
 • nation
 • state
 • cyber government