دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22059/jplsq.2023.350878.3212

چکیده

ابتکار قانون به معنای ارائة پیشنهاد برای وضع یک قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود، اولین مرحلة شکل‌گیری قوانین در یک نظام حقوقی به‌شمار می‌آید. هرچند اِعمال صلاحیت تقنینی اصالتاً و بر اساس نظریة تفکیک قوا، از آنِ قوة مقننه است؛ لکن امروزه در نظام‌های پارلمانی و نیمه‌پارلمانی پذیرفته شده که برخی ارکان قوة مجریه نیز می‌توانند در ابتکار قانون نقش‌آفرینی کنند. نظام‌های حاکم بر کشورهای عراق و مصر نیز از جمله نظام‌هایی هستند که در کنار قوة مقننه، قائل به صلاحیت قوة مجریه در فرایند ابتکار قانون شده‌اند. با این وصف و با توجه به اینکه اصل 74 قانون اساسی ایران نیز به موضوع ابتکار قانون و نقش‌آفرینی مشترک قوای مقننه و مجریه در ارائة پیش‌نویس قوانین اختصاص یافته است، در این مقاله تلاش شده تا با به‌کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بیان گزارشی از تحولات حقوق اساسی دو کشور عراق و مصر در زمینة ابتکار قانون، در نتیجه‌گیری، آموزه‌های آنها برای اصلاح فرایند مذکور در ایران، از جمله در خصوص نظام‌مند کردن طرح‌های قانونی پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اشاره و بررسی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study of the Legal Developments in the Process of legislative Initiation in Iraq and Egypt

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ahmad Al-mousavi 1
 • Morteza Nejabatkhah 2
 • Javad Taghizadeh 3

1 M.A in Public Law, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 ; Associate Professor of Public Law, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Associate Professor of Public Law, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Legislative initiation, in the sense of presenting a proposal for a new law or amending existing laws, is considered the first stage in the legislative process in any legal system. Based on the theory of separation of powers, the exercise of legislation power belongs to the legislative branch. However, nowadays it is accepted in parliamentary and semi-parliamentary systems that the executive branch can also play a role in initiating legislation. The legal systems of Iraq and Egypt are among the systems that have recognized the joint competence of the legislative and executive powers in the process of initiating legislation. In this context, Article 74 of the Iranian Constitution is worthy of attention as it is devoted to the issue of legislative initiative and the joint role of the legislative and executive powers in presenting draft laws. Using a descriptive-analytical method, this paper has tried to evaluate the evolution of the constitutional laws of Iraq and Egypt on this issue. The Paper aims to draw lessons from the Iraqi and Egyptian systems in terms of reforming the process of legislative initiative in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • comparative constitutional law
 • legislative initiation
 • legislature
 • legal bills
 • constitutional law of Iraq
 • constitutional law of Egypt
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. رحیمی، مصطفی (1389)، قانون اساسی مشروطة ایران و اصول دموکراسی. چ چهارم، تهران: نیلوفر.
 2. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1386)، حقوق اساسی. چ نهم، تهران: میزان.
 3. عدل، منصورالسلطنه (1389). حقوق اساسی یا اصول مشروطیت. چ اول، تهران: چشمه.
 4. فتحی، محمد و کوهی اصفهانی، کاظم (1395). اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1359-1394). ج2، تهران: پژوهشکدة شورای نگهبان.
 5. فلاح‌زاده، علی‌محمد؛ همتی، مجتبی؛ جواهری طهرانی، محمد؛ فتحی، جواد؛ مزروعی ابیانه، یحیی؛ بهادری جهرمی، علی؛ طحان نظیف، هادی؛ علیزاده، ولی (1391). تفکیک تقنین و اجرا: تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چ اول، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری.
 6. قاضی شریعت‌پناهی، سید ابوالفضل (1398). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: میزان.
 7. قاضی شریعت‌پناهی، سید ابوالفضل (1383). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چ دوازدهم، تهران: میزان.
 8. مهرپور، حسین (1387). مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چ اول، تهران: دادگستر.

 

ب) مقالات

 • جوان آراسته، حسین (1395). تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران. فقه و مبانی حقوق اسلامی، 49، 51-67.
 1. سینایی، وحید و زمانی، سمیه (1390). نقش مجالس قانونگذاری در فرایند سیاستگذاری؛ به‌سوی یک الگوی نظری. فصلنامة راهبرد، 58، 65-94.
 2. کدخدایی، عباسعلی و ابریشمی‌راد، محمدامین (1395). رویة شورای نگهبان در خصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون. فصلنامه دانش حقوق عمومی، 13، 1-22.

 

 1. عربی

الف) کتاب‌ها

 1. القیسی، عبدالقادر (2016). الأحکام الدستوریه المنظمه لاقتراح القوانین (دراسه مقارنه). الطبعه الاولی، القاهره: المرکز القومی للاصدارات القانونیه.

 

ب) مقالات

 1. باقر القزوینی، محسن (2015). حق مجلس النواب فی تشریع القوانین فی دستور العراق لعام 2005. مجلة اهل البیت، 18، 8-15.
 2. جری، محمد عبد (2018). دور السلطه التنفیذیه فی العملیه التشریعیه فی النظام البرلمانی (دراسه مقارنه فی الدساتیر العراقیه). مجلة الکوفه للعلوم القانونیه و السیاسیه، جامعه الکوفه، العدد 38، 301-317.
 3. حسن، حیدر محمد (2018). اختلال التوازن بین السلطتین التنفیذیه و التشریعیه فی دستور جمهوریه العراق لسنه 2005 (دراسه مقارنه). مجلة العلوم القانونیه، جامعه بغداد، العدد الاول، 239-282.
 4. عباس محسن، محمد (2014). «اقتراح القوانین بین المبادره التشریعیه البرلمانیه و المبادره الحکومیه (مراجعه للنصوص الدستوریه و لقرارات القضاء الاتحادی العراقی). بحث منشور فی الأکادیمیه للدراسات الاجتماعیه و الانسانیه، 11، 68-79.