دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فلسفۀ اسلامی، مدرسه حکمت و ادیان، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران

10.22059/jplsq.2021.316816.2683

چکیده

ساختار روان و سادة فلسفة زبان متعارف، زمینة گرایش بسیاری از فیلسوفان تحلیلی انگلستان را به این حوزه فراهم ساخت، به‏طوری‏که آنها مبنای تحلیل خود را گزاره‏های جاری در زندگی روزمرة مردم قرار دادند. جان لانگشاو آستین به‏عنوان یکی از فیلسوفان تأثیرگذار در جریان فکری حقوقی در انگلستان، به‏ویژه افکار هربرت هارت، مورد توجه قرار گرفته است. هارت در کتاب مفهوم حقوق به تبیین مبانی فلسفی بحث خویش نپرداخته، بلکه از ثمرات نگاه فیلسوفان تحلیلی و به‏خصوص حکیمان فلسفة زبان متعارف در تبیین و تحلیل این مفهوم استفاده کرده است. از این منظر در این پژوهش تلاش شده تا به تبیین نگاه جان لانگشاو آستین به‏عنوان مؤثرترین فیلسوف زبان متعارف در اندیشة هارت پرداخته شود تا از این رهگذر بتوان با اندیشة فلسفی هارت آشنا شد و کیفیت تطبیق این مبانی در مباحث حقوقی را آشکار ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of philosophy of ordinary language on Herbert Hart's Thought in Designing Modern Legal System

نویسنده [English]

  • Reza Azarian

Assistant Prof., Department of Islamic Philosophy, Faculty of Philosophy and Religions, Al-Mustafa International University, Qom, Iran

چکیده [English]

The fluent and simple structure of the ordinary language philosophy paved the way for many analytical philosophers in England to turn to this field, so that they based their analysis on current propositions in people's daily lives. J. L. Austin as one of the most influential philosophers in the intellectual law in the UK, Especially the thoughts of Herbert Hart, has been taken into consideration. In The Concept of Law, Hart does not explain the philosophical foundations of his discussion, but uses the results of the views of analytical philosophers, especially the philosophers of ordinary language, in explaining and analyzing the concept of law. For this reason, in this study, an attempt has been made to explain the view of J. L. Austin as the most influential philosopher of conventional language in Hart's thought, in order to get acquainted with Hart's philosophical thought and to clarify the quality of application of these principles in legal issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speech acts
  • Discourse analysis
  • Ordinary language philosophy
  • The Concept of Law
  • Hart