دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سابق، حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2021.325560.2798

چکیده

قتل فراقضایی در حقوق بین‌الملل، توسل به زور عمدی و کشنده از جانب دولت‌هاست که بر اساس قواعد حاکم بر حق حیات، توجیه‌پذیر نیست و بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمۀ عادلانه، به‌صورت خودسرانه انجام می‌گیرد. در 3 ژانویۀ 2020، حملۀ هوایی یک پهپاد نظامی بدون سرنشین آمریکایی علیه سردار قاسم سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد، موجب شهادت ایشان و همراهان شد و بلافاصله ایالات‌ متحدۀ آمریکا طی اعلامیه‌ای مسئولیت ارتکاب این اقدام را بر عهده گرفت. این مقاله به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا اقدام ایالات ‌متحده علیه سردار شهید سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد می‌تواند قتل فراقضایی در حقوق بین‌الملل تلقی شود؟ مقالۀ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه نائل می‌شود که ایالات متحده با اقدام به محرومیت خودسرانۀ حیات، بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمۀ عادلانه، علیه سردار سلیمانی و هیأت همراه، مرتکب قتل فراقضایی شده و علاوه‌بر نقض حقوق بشری این اشخاص، از ضوابط حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری نیز عدول کرده است. البته نباید فراموش کرد که سردار سلیمانی و هیأت همراه هرگز در دادگاهی صالح و با طی فرایند محاکمۀ عادلانه، مستحق مجازات اعدام تشخیص داده نشده بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Extrajudicial Killing in international Law: Case study of US Action in the Assassination of General Soleimani

نویسندگان [English]

 • Sayed Taha Mousavi Mirkalayee 1
 • Morteza Pouraziz 2

1 Former Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

2 MA. in International Law, Faculty of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

چکیده [English]

Extrajudicial killing in international law, is the use of intentional and lethal force by states, which is not justifiable under the rules of the right to life and can be carried out arbitrarily without legal authorization and without a fair trial. On January 3, 2020, a US drone strike killed General Qassem Soleimani and his entourage at Baghdad Airport, killing him and his entourage. The United States immediately took responsibility for the attack. This article seeks to answer the question of whether the United States' action against General Soleimani and his entourage at Baghdad airport could be considered extrajudicial killing in international law. The present article concludes descriptively-analytically that the United States has committed extrajudicial killing against General Soleimani and his entourage by arbitrarily depriving them of life, without legal authorization and without a fair trial. In addition to the violation of human rights of the individuals, US action also violated the rules of International humanitarian law and international criminal law. Of course, it should not be forgotten that General Soleimani and her entourage were never sentenced to death in a competent court and through a fair trial.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Extrajudicial killing
 • United States Action
 • General Soleimani
 • Right to Life
 • Fair Trial
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. جوزف، سارا؛ شولتز، جنی و کَسَن، ملیسا (1395). میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر. ترجمۀ سید قاسم زمانی، آرمین طلعت و همکاران، ج1، تهران: شهردانش.

 

ب) مقالات

 1. خالقی، ابوالفتح (1399). امکان‌سنجی تعقیب کیفری آمران ترور شهید سلیمانی. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 2، 25 - 62.
 2. زمانی، سید قاسم و برلیان، پوریا (1399). آمریکایی‌سازی حقوق بین‌الملل و چالش‌های فراروی جامعۀ بین‌المللی: ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 2، 91 - 122.
 3. سرتیپی، حسین و بردبار، احمدرضا و موسی‌زاده، محمد (1391). بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی. پژوهش حقوق عمومی، 38، 39 - 76.
 4. عزیزی، ستار (1399). قتل هدفمند از نگاه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ایالات متحدۀ آمریکا: مطالعۀ موردی ترور سردار سلیمانی. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 2، 123 - 150.
 5. فضائلی، مصطفی (1399). ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل توسل به زور. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 2، 151 - 188.
 6. نژندی‌منش، هیبت‌الله (1399). امکان‌سنجی حقوقی توصیف ترور سردار سلیمانی و دیگران به‌مثابۀ جنایت علیه بشریت. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 2، 245 - 275.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. A Schabas, W. (2015). The European Convention on Human Rights A Commentary. United States of America, Oxford University press.
 4. Henkin, L. (1981). The International Bill of Rights: the Covenant on Civil and Political Rights. New York, Columbia University Press.
 5. Melzer, N.(2008). Targeted Killing in International Law. New York United States of America, Oxford University Press.
 6. Nowak, Manfred (2005). UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. Germany, Kehl am Rhein: Engel.
 7. Shrawat, A. (2017). Extra-Judicial Killing and the Role of International Criminal Court. available at: https://ssrn.com/abstract=2938358 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2938358.

 

 1. B) Articles
 2. Askary, P. (2020). Taking Territory of a Third State Seriously: Beginning of IAC and the Strike Against Major General Soleimani (Part I). available at: http://opiniojuris.org/2020/01/24/taking-territory-of-a-third-state-seriously-beginning-of-iac-and-the-strike-against-major-general-soleimani-part-i/.
 3. Callamard, A. (2020). The Targeted Killing of General Soleimani: Its Lawfulness and Why It Matters. Just Security, available at: https://www.justsecurity.org/67949/the-targeted-killing-of-general-soleimani-its-lawfulness-and-why-it-matters/.
 4. Calhoun, L. (2003). The Strange Case of Summary Execution by Predator Drone. Peace Review, 15(2), 209–214.
 5. Dvir, B. (2020). In the terrorism fight, Trump has continued a key Obama policy. The Conversation Academic rigour, journalistic flair, available at: https://theconversation.com/in-the-terrorism-fight-trump-has-continued-a-key-obama-policy-129216.
 6. Gross, E. (2001). Thwarting Terrorist Acts by Attacking the Perpetrators or Their Commanders as an Act of Self-Defense: Human Rights versus the State's Duty to Protect Its Citizens. Temple International & Comparative Law Journal, 15, 195-246.
 7. Gurmendi, A. (2020). Raising Questions on Targeted Killings as First Strikes in IACs. available at: http://opiniojuris.org/2020/01/09/raising-questions-on-targeted-killings-as-first-strikes-in-iacs/.
 8. Gurmendi, A. (2020). The Soleimani Case and the Last Nail in the Lex Specialis Coffin. available at: http://opiniojuris.org/2020/01/13/the-soleimani-case-and-the-last-nail-in-the-lex-specialis-coffin/#respond.
 9. Janik, R. (2020). Soleimani and Targeted Killings of Enemy Combatants – Part I: Revisiting the “First Shot”-Theory. available at: http://opiniojuris.org/2020/01/20/ soleimani-and-targeted-killings-of-enemy-combatants-part-i-revisiting-the-first-shot-theory/.
 10. J. Aceves, W. (2018). When Death Becomes Murder: A Primer on Extrajudicial Killing. California Western School of Law, 117-183.
 11. Kretzmer, D. (2005). Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence?. The European Journal of International Law, 16(2), 171–212.
 12. Schueller, A.(2020). Tools to Violate International Law: Armed Drones in Germany and the Government’s Legal Position. available at: http://opiniojuris.org/2020/05/22/tools-to-violate-international-law-armed-drones-in-germany-and-the-governments-legal-position/.
 13. Stoyanova, V. (2018). Causation between State Omission and Harm within the Framework of Positive Obligations Under the ECHR”, Human Rights Law Review, 18(2), 309-346.

 

 1. C) International instruments
 2. American Convention on Human Rights, Adopted at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights, San José, Costa Rica, 22 November 1969.
 3. Amnesty International, Israel and the Occupied Territories-state Assassination and other Unlawful Killings, 2001.
 4. Charter of the International Military Tribunal, Nuremberg, Signed in London on 8 August 1945.
 5. Charter of the International Military Tribunal for The Far Eest, Tokyo, Signed on January 19th, 1946.
 6. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Signed on 9 December 1948.
 7. Commission on Human Rights, Question of the Violation of Human Rights in the Occupied Arab Territories, including Palestine, Report of the human rights inquiry commission, (E/CN.4/2001/121), 16 Mar. 2001.
 8. Human Rights Committee, General comment No. 36 on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, 30 October 2018.
 9. Human Rights Committee, Umetaliev and Tashtanbekova v. Kyrgyzstan, Comm. 1275/2004, 30 October 2008.
 10. Human Rights Council, Agnès Callamard, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Human Rights Council in Forty-fourth session, A/HRC/44/38, 2020.
 11. I. C.J. Advisory Opinion, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996.
 12. International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976.
 13. Inter-American Court of Human Rights, Case of the Caracazo v. Venezuela, Judgment of 11 November 1999.
 14. Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions (adopted by the UN Economic and Social Council on 24 May 1989 in resolution 1989/65 and endorsed by the UN General Assembly on 15 December 1989 in resolution 44/162)
 15. Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967, 59th session, (E/CN.4/2003/30) 17 Dec. 2002.
 16. Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), Signed on 17 July 1998 and entery into force on 1 July 2002.
 17. Statute of the International Criminal Tribunal for the (former Yugoslavia), Signed on 25 May 1993.
 18. Statute of the International Tribunal for (RWANDA), Adopted by Security Council resolution 955 (1994) of 8 November 1994.
 19. Statement of the UN Secretary General, Statement attributable to the Spokesman for the Secretary General on the Middle East, New York, 10 June 2003, available at http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=387.
 20. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI), adopted in Cairo, Egypt, on 5 August 1990.
 21. UN. General Assembly (A/68/382), Extrajudicial, summary or arbitrary executions, 13 Sept 2013.
 22. UN. (S/2020/13), Letter dated 3 January 2020 from the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council.
 23. Universal Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948.
 24. UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Fact Sheet No. 11, October 1997.

 

 1. D) Internet Sites
 2. E. Lee, Carol and Kube, Courtney, Trump authorized Soleimani's killing 7 months ago, with conditions, Available at: https://www.google.com/amp/s/www.nbcnews.com /news/amp/ncna1113271, Visited at: 10 january 2021.
 3. Hassan Alizadeh Schilser, Comprehensive analysis of the assassination of Martyr Qassem Soleimani from the perspective of international law, Available at: http://irdiplomacy.ir/fa/news/1988674/, Visited at: 3 january 2021.
 4. Islamic Republic News Agency, What was the last mission of Sardar Soleimani?, Available at: https://www.irna.ir/news/83660777/, Visited at: 4 january 2021.
 5. Islamic Republic News Agency, Attack on the Iranian consulate in Najaf, Available at: https://www.irna.ir/subject/83572406, Visited at: 1 October 2020.
 6. Ministry of Foreign Affairs, State Department Spokesman: In the recent events in Iraq, we are facing a kind of American insolence with insults to the Iraqi people, light projections and repeated calculations, Available at: https://mfa.gov.ir/portal/newsview /570596., Visited at: 5 July 2020.
 7. The Iran Primer, Trump Threatens Iran on Iraq, Available at: https://iranprimer.usip.org/index.php/blog/2020/apr/01/trump-threatens-iran-iraq, Visited at: 2 February 2021.
 8. Twitter.com, @realDonaldTrump, Happy New year, 31 December, 2019.
 9. US Department of Defense, Statement by the Department of Defense, Available at: https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2049534/statement-by-the-department-of defense, Visited at: 3 February 2021.