دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

3 گروه الهیات و معارف، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

10.22059/jplsq.2022.337044.2992

چکیده

امروزه جهان پیش‌روی ما، به مقررات حاکم بر شرکت‌های فراملی وابسته است و این شرکت‌ها به یکی از دغدغه‌های اساسی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. روش‌های استانداردسازی سنتی یا قاعده‌گذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکت‌های فراملی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بین‌الملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکت‌ها ملاحظه می‌شود. در پی فعالیت این شرکت‌ها، این سؤال مطرح می‌شود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ به‌نظر می‌رسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولت‌ها را شاید بتوان از مهم‌ترین علل افزایش قدرت و به‌تبع آن نقش شرکت‌های فراملی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سطوح داخلی و بین‌المللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی به‌صورت خودکار رعایت می‌شوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض می‌شوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقی‌اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های فراملی به‌عنوان هدف اصلی و بررسی چالش‌های موجود در این زمینه پرداخته می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal standardization of the activities of transnational companies and its effects on the process of globalization and attracting foreign investors

نویسندگان [English]

 • Mina Ghodrati Rad 1
 • Ali porghasab amiri 2
 • Ahmadreza Behniafar 3

1 PhD Student, Department of Public Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

2 Department of International Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

3 Department of Theology and Education, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

چکیده [English]

Today, the world before us depends on the rules governing transnational corporations, and transnational corporations have become one of the main concerns at the national and international levels. The method of traditional standards does not meet the requirements of traditional standards in all countries and does not have the guarantee of proper implementation. Internal and even existing regulations in companies are considered. Following the activities of these companies, the question arises as to what is the obligation to comply with legal laws or violate these laws and standards? It seems that globalization and structural changes in the performance of governments can be considered as one of the most important reasons for increasing power and, consequently, the role of transnational corporations and attracting foreign investment at the domestic and international levels. Legal ethics are automatically observed, and in others, legal standards are violated, so they need to establish legal order and standardization. In this article, using the descriptive-analytical method, the objectives of foreign investment by transnational companies as the main goal and the challenges in this field are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development of International Relations
 • Globalization
 • Foreign Investment
 • Transnational Corporations
 • Developing Countries
 • Legal Order
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 • بهکیش، محمدمهدی (1395). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران: نی.
 • دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت (1384). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌المللی. تهران: قومس.
 • رادریگز، چارل (1380). مدیریت در عرصة بین‌المللی. شمس‌السادات زاهدی و حسن دانایی‌فر، تهران: صفار و اشراقی.
 • زهی، نقی و علی‌پور، علیرضا؛ غفارپور، داوود (1386). سرمایه‌گذاری و روش‌های تأمین منابع مالی خارجی، آذربایجان شرقی: سازمان دارایی معاونت اقتصادی.
 • کائتورا، فیلیپ. آر. و گراهام، جان. ال (1390). بازاریابی بین الملل. هاشم نیکومرام و محمدعلی عبدالوند، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 • لاجوردی، عرفان (1390). حقوق شرکت‌های فراملی. تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. بیگی، محمد، باقرزاده، محمدرضا و قلی‌پور کنعانی، یوسف (1400). دستیابی به توسعه پایدار در سطح بین‌المللی با تأکید بر بعد زیست‌محیطی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه. فصلنامة علوم و تکنولوژی محیط زیست، 23، 1-17.
 2. صالحی مازندرانی، محمد و ذاکری‌نیا، حانیه (1392). شخصیت حقوقی شرکت‌های چندملیتی و آثار آن. فصلنامة حقوق تطبیقی (نامة مفید)، (97)، 145-160.
 3. ضیایی، سید یاسر (1395). شرکت‌های فراملی و حقوق بین الملل محیط زیست. فصلنامة حقوق ملل، 22، 119-124.
 4. قاسمی، سامان (1383). روش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی پروژه. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، 1-38.
 5. کاظمی، بابک (1384). نقدی بر شرکت‌های چندملیتی. فصلنامة اقتصاد انرژی، 79 و80، 19-23.
 6. لطفیان، محمدحسین (1391). شرکت‌های چندملیتی و محدودیت‌های حقوق بشری. فصلنامة تحقیقات حقوقی، 60، 551-618.
 7. محمودی، هادی و صدیقیان کاشانی، منصوره (1395). تعهدات حقوق بشر و شرکت‌های فراملی با تأکید بر رویکرد شورای حقوق بشر. فصلنامة مطالعات حقوق تطبیقی، 9، 829-849.

 

ج) پایان‌نامه‌ها

 1. انصاری، هانیه (1395). نقش شرکت‌های فراملی در شکل‌گیری حقوق تجارت بین‌الملل. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.
 2. بزرگی، اختر (1395). مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانة شرکت‌های چندملیتی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Axtmann, R. (2001). Liberal Democracy into Twenty-First century. Manchester university press.
 4. P. (2020). The Political Economy of Growth. USA, Monthly Review Press, 1st Edition.
 5. Hopkins, M. (2012). Corporate Social Responsibility and International Development: Is Business the Solution?. Earthscan, London.Sterling, VA.
 6. Jennifer A, Z. (2009). Multinationals and Corporate Social Responsibility: Limitations and Opportunities in International Law. New York: Cambridge University Press.
 7. Larison, Th. & Skidmore, D. (2016). International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth in a Globalizing World, New York.
 8. Muchlinski, Peter (2021). Multinational Enterprises and the Law, Third Edition, New York, Oxford University press.
 9. Rudolf, D., & Christoph, S. (2008). Principles of International Investment Law, For a discussion on the economic importance of TNCs, the Universe of the Largest Transnational Corporations, New York, Oxford University Press.
 10. Stubbs, R. (2005). Political Economy and the changing global order. by Stubs and Geoffry Undrhill, Third Edition, New York.
 11. Vernon, R. (2011). Storm over the Multinationals: The Real Issues. USA, Harvard University Press.

 

 1. B) Articles
 2. Barnal, R. (2000). Global and Small Developing countries, the imperative for repositioning. Globalization: A Calculus of Inequality, Ian Randle Publishers, 88-127.
 3. Clapham, A. (2006). Thinking responsibly about the subject of subjects. In Human Rights Obligations of Non-State Actors. Oxford university press, XV/1, 1-67.
 4. Davarnejad, L. (2008). Strengthening the social Dimension of International Investment Agreements by Integrating Codes of Conduct for Multinational Enterprises. In Global Forum, Vol. 7.
 5. Hyman, R. (1995). Industrial Relations in Europe: Theory and Practice. European Journal of Industrial Relations, 1, 17-46.
 6. Ian, M R., & B. Noakes, David. (2001). Piercing the Corporate Veil in Australia. Company and Securities Law Journal, 19, 250-271.
 7. Jeffrey A, H. (2017). Globalization and Multinational Corporations. in Phil Harris and Craig S. Fleisher, eds. The Sage Handbook of International Corporate and Public Affairs, USA, 18, 412-428.
 8. Jose G SISON, A (2018). ''Virtue Ethics and NATURAL Law Responses to Human Rights Quandaries in Business'', Business and Human Rights Journal, Cambridge University Press, Vol.3, PP.211-232.
 9. Kordos. & Vojtovic. S (2016). “Transnational corporations in the global world economic environment”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.230, PP.150-158.
 10. Miles, K. (2007). Transforming Foreign Investment: Globalization: The Environment, And A Climate of Controversy. Macquarie Law journal, 7, 81-105.
 11. Peterson, L. E. (2004). 'Bilateral Investment Treaties and Development Policy-Making. International Institute for Sustainable Development, 1-46.
 12. Razmi, M. J., Shahraki, S., & Kolaei, M. R. (2011). A Study of the Relationship between Trade and Economic Growth Using the Good Governance Index. Quarterly Journal of Business Research, 59, 137-162.
 13. Ssenyonjo, M. (2009). Non-State Actors and Economic, Social and Cultural Rights. Economic, Social and Cultural Rights in Action, Jurisprudence of the African Commission, Oxford, 358-397.
 14. Sullivan, D. (1994). Measuring The Degree of Internationalization of a Firm. Journal of Business Studies, 25, 325-342.
 15. Kamga w., Guy leopold (2000). political Risk and Foreign Direct invenstment. University of Konstanz, 1-78.
 16. Werhane, P. (2015). Corporate Moral Agency and the Responsibility to Respect Human Rights in the UN Guiding Principles: Do Corporations Have Moral Rights?. Cambridge University Press, 1, 5-20.
 17. Whitaker, J., Ekman, P., & Thompson, S. (2017). How Multinational Corporations Use Information Technology to Manage Global Operations. Journal of Computer Information Systems, 57, 1-22.

 

 1. C) Documents
 2. OECD (2008). Guidelines for multinationals enterprises.
 3. Statement of the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights on Globalisation and Economic, Social and Cultural Rights adopted on 1988.
 4. UN Human Rights Council and some efforts to oblige businesses to comply with human rights, Iranian Association for United Nations Studies.
 5. UNCTAD (2005). United Nations Conference on Trade and Development.

 

 1. D) Teases
 2. Espinoza, S. (2014). Should International Human Rights Law Be Extended to Apply to Multinational Corporations and Othrt Business Entities. Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Political Science, University College London (UCL,) Department of Political Science.