دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2021.316648.2681

چکیده

پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفادة بی‌رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق‌شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیرة غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش‌های زیست‌محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون‌هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع‌تر در اسناد اتحادیة اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئلة پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه‌شده برای تدوین معاهده‌ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف‌های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق ‌بین‌الملل ‌محیط ‌زیست و عرف بین‌المللی، از راهی ساده‌تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست‌ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت‌ها صحه گذاشته‌اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه‌ها، فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام‌آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The use of plastic products from the perspective of international environmental law

نویسندگان [English]

 • Aramesh Shahbazi 1
 • Fahimeh Heidari Torkabad 2

1 Associate Professor of International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 M.A in international law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Humans created plastic inorderto make their lives more convienient, however its indiscriminate consumption has turnedinto a menace to themselves. Simultaneous release of environment images drowned in plastic and trapped organisms, the entry of plastic into the foodchain and the detrimental effects on tourism and the economy with the rise of environmental movements; The effects of consideration to plastic and its prevention have been reflected in conventions suchas Marple, London,Basel and more comprehensively in EU documents. Regardless of the significance of these documents inaddressing the issue of plastics, by valuing the models provided for drafting anagreement on the particular matterof plastics and accepting structural and normative flaws,it shouldnot be forgotten that the internationalenvironmental law principles and custom in this field have simply responded to the requirement to limit and ban the production and consumption of plastic and its entryinto the environment and countries have confirmed these preventions in theirpolicies and national law. The role of raising public awareness in plastic replacement with education and the impact of the media, the activities of NGOs to introduce replacements and encouraging legal foundations to make obligatory regulations along the path of environmental liberation from plastic is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environment
 • International Environmental Law
 • Right to a Healthy Environment
 • Plastics
 • Pollution
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. پورهاشمی، سید عباس و ارغند، بهاره (1392). حقوق بین‌الملل محیط زیست. چ اول، تهران: دادگستر.
 2. سمیعی، علی؛ محسن‌زاده، احمدعلی و نادر، ساعد (1387). حقوق محیط زیست نظریه‌ها و رویه‌ها (مجموعه مقالات)، چ اول،تهران: خرسندی.

 

ب) مقالات

 1. آرش‌پور، علیرضا و موسوی، سید فضل‌الله (1394). جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 45(2).
 2. باطنی، فرناز و یزدانیان، علیرضا (1395). مسئولیت مدنی ناشی از حمل‌ونقل پسماندهای خطرناک در کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی مطالعات حقوقی، (1)8.
 3. پرنده‌مطلق، اعظم و پورهاشمی، سید عباس (1396). روش‌های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(2).
 4. پورهاشمی، عباس؛ طیبی، سبحان و نادری، شیما (1393). دادخواهی و مسئولیت بین‌المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب‌وهوایی. فصلنامة انسان و محیط زیست، 31.
 5. پورهاشمی، عباس؛ زارعی، سحر و خلعتبری، یلدا (1392). اصل همکاری در حقوق بین‌الملل محیط زیست. فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، 15(39).
 6. پورهاشمی، عباس؛ خلعتبری، یلدا؛ زارع، علی و هرمیداس باوند، داوود (1395). تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین‌الملل محیط زیست.فصلنامة علوم و تکنولوژی محیط زیست، 17.
 7. پیری‌دمق، مهدی و رزم‌پا، شبنم (1398). بهره‌برداری از منابع نامتعارف نفت و گاز در خلیج‌فارس در پرتو الزامات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون منطقه‌ای کویت. فصلنامة مطالعات حقوق انرژی، 5 (2).
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین (1386). نگاهی به اصل استفادة غیرزیانبار (پایدار) از سرزمین در حقوق بین‌الملل محیط زیست. فصلنامة عـلـوم محـیـطی، 4(4).
 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین و شفیق‌فرد، حسن (1395). توسعة پایدار و حق بر محیط زیست سالم: چشم‌انداز نسل‌های آینده. فصلنامة سیاست جهانی، 5(1).
 • سالاری، اسما و کدخدایی، عباسعلی (1396). احتیاط؛ اصل عرفی در اتحادیة اروپایی. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 47(3).
 • سربلوکی، محمدنبی و محمدی روشنده، جمشید (1382). کاربرد پلیمرها در پزشکی و درمان. نشریة شیمی و مهندسی شیمی ایران، 22(1).
 • شیخی، مهراسا؛ فروغی‌نیا، حسین و ولی‌پور، محمد (1396). الزامات قانونی قید قواعد زیست‌محیطی در قراردادهای نفتی. فصلنامة علمی- حقوقی قانون یار. 2(2).
 • عبدالهی، محسن و معرفی، سعیده (1389). اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین‌الملل محیط زیست. فصلنامة پژوهشی حقوق، 29.
 1. علیزاده، مسعود؛ یوسف‌زاده، سید محمود و باقری، فرهاد (1398). نظام مسئولیت محیط زیستی در اتحادیة اروپایی با تأکید بر دستورالعمل سال 2004. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 49(3).

 

ج) پایان‌نامه‌ها

 1. طحان‌پور، سمانه (1389). جرم‌انگاری ­تخریبمحیط زیست در حقوق بین‌الملل. دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه علامه طباطبایی. 
 2. عامری نسب، سمیرا (1397). مقایسة الگوی میکروبیوم میکروپلاستیک و تخمین گونه‌های باکتریایی تجزیه‌کنندة پلاستیک. پژوهشکدة زیست‌فناوری صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Book
 3. Dumbili, E., Henderson, L. (2020).  The challenge of plastic pollution in Nigeria. Letcher Trevor M., Plastic Waste and Recycling: Environmental Impact, Societal Issues, Prevention and Solutions . London, Elsevier

 

 1. B) Articles
 2. Halden, U.R. & North, J.E. (2013). Plastics And Environmental Health: The Road Reviews on Environmental Health . 28(1).
 3. Jirí Jaromír Klemes, P. J., Raymond, T., Yee Van Fan (2020). Minimising The Present And Future Plastic Waste, Energy And Environmental Footprints Related To Covid-19. Renewable and Sustainable Energy Reviews,
 4. Kariuki Njuguna, J. (2018). The Efficacy Of The Ban On Use Of Plastic Bags In Kenya. Journal of CMSD, 2.
 5. Ludwig Kräme. (2020). Come On, Let’s Make A Plan_Towards An Eu environmental Action Programme. ERA Forum, 20.
 6. Md Yusuf Mazila, Rohana Kamaruddin. (2012). Selangor government’s No plastic bag day Campaign:Motivation And Acceptance Level. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 42. Available on sciencedirect.com
 7. Ramsay, J. (2007). Consulting Environmental Protection And Heritage Council review of the NEPC Act was undertaken. annual report .available on https://www.nepc.gov.au/resource/ephc-archive-corporate-publications.

 

 

 1. C) Documents
 2. Communication From The Commission To The European Parliament,The Council,The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions AEuropean Strategy For Plastics In A Circular Economy Swd(2018)
 3. DIRECTIVE (EU) 2019/904 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment (2019)
 4. Eu Action Plan For The Circular Economy, (Com2015). Final Report From The Commission To The European Parliament,The Council,The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions On The Implementation Of The Circular Economy Action Plan.(2017,May)
 5. Report From The Commission To The European Parliament,The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions On The Implementation Of The Circular Economy Action Plan Swd(2019,Jun)

 

 1. D) Website
 2. breakfreefromplastic.org.Last visited 22 Jul.2020
 3. europa.eu.int/comm/dgs/environment/directory.htm.Last visited 25 June.2020
 4. eea.eu.int/ Last visited 31March.2020
 5. europarl.eu.int/committees/envi_home.htm .Last visited 12 Aug.2020
 6. rethinkplasticalliance.eu Last visited 8April.2020
 7. ciel.org/about-us/our-mission/ Last visited 12 Aug.2020
 8. ciel.org/issue/plastic-global-law-policy/ Toward An International Legally Binding Agreement On Plastics And Plastic Pollution Last visited 11May.2020
 9. euromontana.org/en/new-eu-circular-economy-action-plan-what-changes Last visited 29May.2020
 10. crimsoneducation.org Last visited 17June2020
 11. greenpeace.org/africa/en/blogs Last visited 17June2020
 12. org/asias-battle-against-plastic-waste Last visited 25 June.2020
 13. eastasiaforum.org/2020/01/27/thailand-takes-action-on-plasticLast visited 11Oct.2020
 14. jdsupra.com/legalnews/growing-global-movement-to-restrict-98834 Last visited 12Des.2020
 15. clearbluesea.org Last visited 12Des.2020
 16. Globalcitizen.Org/En/Content/Plastic-Bans-Around-The-World/
 17. https://www.weforum.org/agenda/2018/01/Britain-to-end-plastic-waste-in-25-years Last visited 14Mar.2021
 18. https://wrap.org.uk/taking-action/plastic-packaging/the-uk-plastics-pact Last visited 14Mar.2021
 19. https://www.gruener-punkt.de/de Last visited 1May.2021
 20. https://www.ncsl.org/research/environment-and-natural-resources/plastic-bag-legislation Last visited 4May.2021
 21. https://www.unep.org/news-and-stories/story/latin-america-and-caribbean-bids-good-bye-plastic-bags Last visited 23Apr.2021
 22. http://opiniojuris.org/2020/09/25/symposium-exploring-the-crime-of-ecocide-accountability-for-environmental-destruction-ecocide-in-national-and-international-law-part-ii-the-way-forward/ Last visited 23Apr.2021
 23. https://good-with-money.com/ Top 10 Countries Doing The Most To Tackle Plastic Pollution. Last visited 23 apr 2021