دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2022.345271.3121

چکیده

حسن‌نیت در حقوق عمومی دارای پنج کارکرد تکلیفی، توجیهی، تفسیری، تحدیدی و حمایتی است. مصادیق کاربست حسن‌نیت را می‏توان در عملکرد حاکمیت یا شهروندان و نیز در حوزه‏های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر به تفکیک پی گرفت. حسن‌نیت در عملکرد حاکمیت دارای سه کارکرد تکلیفی، توجیهی و تفسیری است؛ اما در عملکرد شهروندان دارای دو کارکرد تحدیدی و حمایتی است که برای هر کدام مصادیقی از قوانین و رویة قضایی در نظام‏های حقوقی مختلف قابل ذکر است. یافته‏های مذکور در راستای مسئلة اصلی این پژوهش قابل ارزیابی است که به‌دنبال تمایزبخشی میان کارکردهای گوناگون حسن‌نیت در حوزة حقوق عمومی و پاسخگویی به این پرسش است که چه کارکردها و کاربردهایی را برای این مفهوم در حقوق عمومی می‏توان برشمرد؟ اگرچه برای استنباط کارکردهای مذکور در حقوق عمومی، می‏توان به بعضی قوانین و رویه‏های قضایی موجود اشاره کرد، این امکان وجود دارد که با توجه بیشتر به مفهوم حسن‌نیت در قالب یکی از اصول کلی حقوقی، استناد به آن در رویة قضایی و دکترین حقوقی گسترش یابد و بدین‌ترتیب بتوان جامعه‏ای دموکراتیک مبتنی بر اعتماد و صداقت تشکیل داد و آن را حقی برای شهروندان تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Functions of Good Faith in Public Law

نویسندگان [English]

  • Ali Velaei 1
  • Mohammad Jalali 2

1 PhD Student in Public Law at Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, Iran

2 Assistant Professor in Public Law at Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Functions of good faith in public law can be classified into five categories: Obligatory, Justificatory, Interpretive, Restrictive, and Protective. These functions can be seen in the performance of the state or citizens, as well as in the fields of constitutional law, administrative law, or human rights separately. Obligatory, justificatory, and interpretive functions are particularly dedicated to the performance of the state; while in the performance of citizens, we often face restrictive and protective functions. In this article, we are seeking to explain and distinguish between various functions of good faith in public law scope and illustrate the appropriate application of this concept through statutory and judicial examples from different legal systems. Although the abovementioned functions of good faith in public law have been raised to some extent in the existing statutory laws and judicial precedents, it is necessary for good faith to improve and be considered as one of the general principles of law by legal doctrine and also be extended and recognized as the right of citizens to facilitate the establishment of a democratic society based on trust and honesty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Function
  • Good Faith
  • Honesty
  • Mistake
  • Public Law
  • Trust