دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموختۀ دورۀ دک تری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‏الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2020.285025.2075

چکیده

یکی از اصول مهم تحقق دادرسی منصفانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ، مداخله و تأثیر ناروا در روند تصمیم ‏گیری‏ های قضایی است. تحقق استقلال قضایی مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوۀ قضاییه و نیز تضمین استقلال فردی قاضی است. در واقع مقامات سیاسی، اصحاب دعوا و مردم همواره به لحاظ حساسیت امر قضایی و تصمیم سرنوشت‏ ساز قاضی درصدد تأثیرگذاری بر تصمیم قاضی می ‏باشند. در مقالۀ حاضر به تبیین و بررسی چارچوب نظری استقلال قضایی و نحوه تضمین آن نظام حقوقی کانادا پرداخته و سپس نگاهی به نظام حقوقی ایران داشته ‏ایم. تحقیق حاضر نشان می‏ دهد نظام حقوقی ایران استقلال ساختاری قوۀ قضاییه را به‏ نحو مؤثری تضمین کرده است، اما در تضمین استقلال فردی قاضی با چالش ‏ها و کاستی ‏های جدی در مقایسه با حقوق کانادا روبه‏روست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Judicial Independence in the Canadian Legal System with a Comparative View of Iranian Law

نویسندگان [English]

 • Mohsen Amiri 1
 • Mohamadreza Vijeh 2

1 P. D. Candidate of Public Law, Department of Public & International Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Public & International Law, college of law and political science, Allame Tabatabi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the fundamental principles underlying the practice of fair trial and the rule of law is “judicial independence,” in the sense of the judge’s freedom from interference and undue influence in his judicial decision making. Operationalizing judicial independence is contingent upon guaranteeing the judiciary’s structural independence as well as the judge’s individual independence. In fact, owing to the significance of judicial affairs and judge’s determining decision, political authorities, trial parties and the public seek to exert influence on the judge’s decision. The present study sheds light on the theoretical and practical framework underlying the guarantee of the judiciary’s structural independence and judge’s individual independence in Canada’s legal system and then investigate in iran’s law. This investigation shows that iran’s legal system has made adequate provisions for guaranteeing structural independence but have failure in procedural independence with comparing Canada’s legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Canadian Legal System
 • judicial independence
 • judge
 • judiciary
 • imunity
 1. فارسی

الف)کتاب‏ها

 1. کاتوزیان، ناصر (1370). ضمان قهری: مسئولیت مدنی. چ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

2.کاتوزیان، ناصر (1378). مجموعه مقالات گامی به‏سوی عدالت. تهران: دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

 1. هاشمی، سید محمد (1386). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج 2، چ چهاردهم، تهران: میزان.
 2. جلیلوند، یحیی (1373). مسئولیت مدنی قضات و دولت در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا و انگلیس. تهران: یلدا.

 

ب)مقالات

 1. حبیب‏زاده، محمدجعفر (1389). استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعۀ تطبیقی. مجلۀ پژوهش‏های حقوق تطبیقی، 46.
 2. دهقانی، علی (1388). استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانونگذاری. مجلۀ پژوهش‏های حقوقی، ١٥.
 3. رجبی، عبدالله (1389). مسند قضا و استقلال قضایی. دوفصلنامۀ پژوهشنامۀ حقوق کیفری، 1.
 4. کریستوفر، لارکینز (1381). رابطۀ استقلال قضایی و مردمی شدن. مجلۀ راهبرد، 258.
 5. ویژه، محمدرضا (1389). نگرشی تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی. فصلنامۀ پژوهش‏های حقوق تطبیقی، 34.

 

ج) رساله‏ها

 1. رنجبران، قاسم (1391). تأثیر استقلال قضایی بر تحقق عدالت کیفری با تأکید بر حقوق ایران، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Di Federico,G. (2005). Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Europe (Bologna: IRSIG-CNR).
 4. Guarnieri, C. & Pederzoli, P. (2002). The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy (Oxford: Oxford University Press).
 5. L . Fridland٫ M. (1995). A place apart: judicial independence and judicial accountability in canada (ottawa: Canadian judicial council).
 6. Mandel, M. (1994). The charter of rights and the legalization of politics in canada, Toronto Thompson Educational publishing.
 7. Merryman, J., & Perez-Perdomo, R. (2007). The Civil Law Tradition (Stanford: Stanford University Press), 3d ed. And Bell, S. (2006). Judiciaries within Europe. A Comparative Review (Cambridge: Cambridge University Press)
 8. Russell٫ P. (1987). The judiciary in Canada: The Third Branch of Government٫ Mcgraw Hill Raerson٫ Toronto.
 9. Thomas, C. (2006). Review of Judicial Training and Education in Other Jurisdictions (London: Judicial Studies Board.
 10. Volcansek, M. & Others (1996). Judicial Misconduct: A Cross national Comparison, University Press of Florida.

 

 1. B) Articles
 2. Bobek٫ M. )2008). The Fortress of Judicial Independence and The mental transition of the central european judiciaries. European Public Law. 14. p.14
 3. Bridge, J. )2007). Constitutional Guarantees of Independence of the Judiciary. Electronic Journal of Comparative Law, 11.3 , 1-32
 4. Bryden, P. )2003). Legal principles Governing the Disqualification of judge. 82 Canadian Bar Review 555.
 5. C.Prefontaine (1998).D."Rule of Law and The Judicial Independence. World conference on the universal Declaration of human rights٫ Montreal.

13.Contarini et al. (1999). L'indépendance de la magistrature en France et en Italie. Revue juridique d'Île-de-France55٫. p.32

 1. Devlin, R. (2010). Reconstruting Judicial Ethics in Canada, McGeorge Law Review, 42 19-34
 2. Eltis٫ K., & Gelinas٫ G. (2008). Judicial Independence and the Politics of Depoliticization"٫ paper available at: ssrn.com/abstract=1366242.

16.Garoupa, N., & Gisburg, T. (2007). Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence.The American Journal of Comparative Law..57, 207

 1. Gelinas٫ F. (2007). Judicial Independence in Canada: A critical overview. available at: link. 28.W. Hogg٫ P.٫ constitutional law of canada ٫5ed٫ vol.1(Toronto: Thomson carswell).p.3springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-28299-7_14.pdf. 2010
 2. Guarnieri, C. Do judicial councils further Judicial Independence? Some lessons from Europe"٫ paper available at http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/13065042781.CARLO_GUARNIERI_Do_Judicial_Councils_further_Judicial_Independence__Some_Lessons_from_Europe__Paper_.pdf. 2011
 3. Ginsburg, T. (2009). Judicial appointment and judicial independence. papers series for U.S institute for peace . paper available at: http://ssrn.com.
 4. Knoff, R. (2008). The politics of reforming judicial appointment. University of New Brundwik Law Journal.
 5. Lecce,G., & Other(2002). Guidance For Promoting Judicial Independence and Impartiality., Technical Publication Series, Office of Democracy and Governance-Bureau For Democracy, Conflict, and Humanitarian Assistance.
 6. Lubet, S(1998). Judicial Discipline And Judicial Independence. Law and Contemporary Problems, 61( )3.
 7. M.Doedek, D. (2009). The Judicial Independence As a public Policy Instrument. paper available at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent. cgi?article=1125&context=clpe.
 8. Neodorf٫ L. (1998). The Judicial Independence: The judge As A Third party to the Dispute"٫ Faculty of law٫ Institute of comparative Law MacGill University. Montreal. Paper: Available at: ssrn.com/abstract=1597341.
 9. Sharman٫ J. (1996). Judicial ethics: independence٫ impartiality٫ integrity. Paper available at: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=991625.
 10. Sossin, L. (2008). Judicial Appointments Dememocratic Aspirations and culture of Accountability. University of New Brunswick Law Journal, paper available at: ssrn.com/abstract=1911270.
 11. Thomas, J. (1988). Judicial Ethics in Australia. Law & Contemporary Problems,Law Book Company.
 12. Woodhouse,D. (2007). The constitutional Reform Act 2005 Defending Judicial Independence., International Journal of Constitution Law .

 

 1. C) Cases
 2. Valente v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673 - R. v. Genereux, [1992] 1 S.C.R. 259- Ell v. Alberta, [2003] 1 S.C.R. 857- R. v. Lippé, [1991] 2 S.C.R. 114. The Provincial Judge Refrence[1997] 3 S.C.R