دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران.

2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2022.344419.3103

چکیده

دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به تمامی اموری که طرفین دعوا به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به‌موجب منشور ملل متحد یا به‌موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی ‌شده است، صلاحیت رسیدگی دارد. اصولاً نظریات مشورتی از قدرت الزام برای ارگان‌های بین‌المللی یا نهادهای درخواست‌کننده برای هر دولت به‌طور مطلق، برخوردار نیست. اما اساسنامة سازمان‌های بین‌المللی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی ممکن است برای نظریات مشورتی درخواست‌شده قدرت الزام تعیین کنند و به نظریات مشورتی قدرت الزام بخشند. آرای ترافعی از ضمانت اجرای تصریح‌شده در بند 2 مادۀ 94 منشور ملل متحد برخوردار بوده و نظریات مشورتی نیز از طریق تصریح در معاهدات بین‌المللی، اساسنامه سازمان‌های بین‌المللی و از طریق اعمال آیین دادرسی ترافعی، و نقش ارگان‌های درخواست‌کننده در الزام‌آور کردن آنها به‌عنوان یک قاعدة کلی مورد احترام تابعان حقوق بین‌الملل هستند. آرای ترافعی و نظریات مشورتی دو قلمرو کاملاً متفاوت و مستقل ندارند، بلکه شباهت‌ها و افتراقات فراوانی دارند. در این پژوهش با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و استفاده از اسناد دیوان بین‌المللی دادگستری، کارکرد متقابل آرای ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری و نقش آنها در روند توسعۀ حقوق بین‌الملل مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Interactive Function of Judgments and Advisory Opinions of International Court of Justice

نویسندگان [English]

 • Meisam Norouzi 1
 • Pouya Berelian 2

1 Assistant Prof in public of international law, Department of law, Faculty of humanities, Bu-Ali Sina university, Hamadan, Iran

2 Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

International Court of Justice (ICJ) has jurisdiction over all affairs involving two parties bringing their case to the Court and over particular cases anticipated by the United Nations Charter or current treaties and agreements. Essentially, advisory opinions are not binding on international organs and institutions requesting on behalf of each government. Nonetheless, statutes of international organizations or conventions may stipulate that advisory opinions shall be binding. Section 2 of Article 94 of the UN Charter specifies Judgments. Advisory opinions have a binding character similar to treaties, statutes, and charter interpretations, through adversarial proceedings, the role of requesting organs, or customary rules. However, rather than two separate and independent islands, Judgments and advisory opinions have many commonalities and differences. The present Research draws on library and online material and international court of justice documents to scrutinize the Interactive Function of Judgments and advisory opinions of the ICJ and their role in the evolution of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Judgments
 • Development of International Law
 • International Court of Justice
 • Permanent Court of International Justice
 • advisory opinions
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. خاور، محمد (1343). صلاحیت دیوان لاهه. تهران: چاپخانة بانک بازرگانی ایرانیان.
 2. صلح‌چی محمد‌علی و نژندی‌منش، هیبت‌الله (1387). حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی. تهران: میزان.
 3. میر‌عباسی، سیدباقر و سادات‌میدانی، سیدحسین (1387). دادرسی‌های بین‌المللی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل. تهران: جنگل.
 4. میرعباسی، سیدباقر (1382). حقوق بین‌الملل عمومی. ج2، تهران: میزان.
 5. والاس، ربکا (1382). حقوق بین‌الملل عمومی. ترجمۀ سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: شهر دانش.

 

ب) مقالات

 1. البرزی، مسعود (1383). نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای. مجلة حقوقی، 31، 5-87.

DOI: 10.22066/CILAMAG.2004.18001

 1. حبیبی، همایون و شاملو، سوده (1393). نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعۀ حقوق بین‌الملل. فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، 41، 71-114.
 2. زمانی، سید قاسم و شاملو، سوده (1391). نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه و عمل. فصلنامۀ تحقیقات حقوقی بین‌المللی، 16، 40-96.
 3. مقامی، امیر (1395). امکان تأثیر دیوان بین‌المللی دادگستری بر جهانی ‌شدن حقوق. موجود در:

bayanbox.ir/id/2284399125669879036?download

 1. مجموعه مقالات همایش: «نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعۀ حقوق بین‌الملل»، گردآورنده: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، تاریخ انتشار 19 اردیبهشت 1389.
 2. نجفی اسفاد، مرتضی و هادی، مهدی (1384). ضمانت اجرای آرای دیوان بین‌المللی دادگستری. مجلة نامة حقوقی، 2، 25-48.

 

ج) پایان‌نامه‌ها

12.عیسائی، شمس‌الله (1375). حدود تأثیر یا دامنۀ شمول نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. به راهنمایی محمدرضا ضیائی بیگدلی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، تاریخ دفاع 1375.

 

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Aljaghoub, M. M. (2006). The Advisory Function of the International Court of Justice 1946−2005. Berlin: Springer.
 4. Ameransinghe, C. f. (2009). Jurisdiction of international tribunals, kluwer law international. Leiden: Brill.
 5. Bedjaoui CF; M. (1996-97). The forum prorogatum before the international court of justice; the resources of an institution or the hidden face of counsensualism. ICJ year book. New York: United Nations Publications.
 6. Bennouna, M. (2014). The International Court of Justice: Bestriding Past and Present. Leiden: Brill.
 7. Cassese, A. (2001). International Law. Oxford: Oxford University Press.
 8. Devaney, J. G. (2014). The Law and Practice of fact-finding before The international Court of Justice. PhD Thesis, Supervisor: Martin Scheinin. Florance: European University Institute.
 9. Hudson, m. (1972). The permanent court of international justice 1920-1942. New Yourk: Arno press.
 10. Kolb, R. (2013). The International Court of Justice. Oxford: Hart Publishing.
 11. Lauterpacht, H. (1958). The Development of International Law by the International Court. London: Stevens and Sons.
 12. Lissitzyn, O. J. (1951). The International Court of Justice: Its Role in the Maintenance of International Peace and Security. New York: Carnegie Endowment for International Peace.
 13. Mcintyre, j. (2019).The Judicial Function. Springer. Berlin: Springer.
 14. Pratap, D. (1972). The advisory jurisdiction of the ICJ. Oxford: Clarendon press.
 15. Quintana, J. J. (2015). Litigation at The international Court of Justice. Boston: Martinus Nijhoof.
 16. Rosenne, S. (1985). The law and practice of the I.C.J. Dordrecht : M. Nijhoff.
 17. Rosenne, S. (1995).The World Court: What It Is and How It Works. London: Martinus Nijhoff Publishers.
 18. Sameh, M. (2003). The Role of the International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of the United Nations. Leiden: Martinus Nijhoff.
 19. Schwebel, S. M. (1994). Justice in International Law. Cambridge: Cambridge University Press.
 20. Shabati, R. (2006). The Law and Practice of The International Court. Boston: Martinus Nijhoof.
 21. Simaa, B. (1995). The Charter of the United nations, A Commentary. Oxford :Oxford University press.
 22. United Nations Conferences on Trade and Development,dispute settlement. General Topic. New York: United Nations Publications.
 23. Year Book of the I.C.J. 1991-2, NO 46. New York: United Nations Publications.
 24. Zimmermann, A., & Tams, C. J. (2012). The statute of the international court of justice (a commentary). Oxford: Oxford university press.

 

 1. B) Articles
 2. Bogdandy, A. v. (2006). Constitutionalism in International Law: Comment on a Proposal from Germany. Harvard International Law Journal, 47, 223-242.
 3. Gowlland-Debbas, V. (1994). The Relationship between the International Court of Justice and the Security Council in the Light of the Lockerbie Case. American Journal of International Law, 88(4), 643-677. DOI:10.2307/2204134
 4. Greenwood, C. (2011). The Role of the ICJ in the Global Community. Lecture at University of California, available at: https://www.academia.edu/18095895/The_Role_of_the_ICJ_in_the_Global_Community(last visited:May2022) & University of California Journal of International Law and Policy, Vol. 17, 233-251.
 5. Greenwood, C. (2014). Judicial Integrity and the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice. In Enhancing the Rule of Law through the International Court of Justice. edited by Giorgio Gaja and Jenny Grote Stoutenburg. Leiden:Brill, 63-74.
 6. Janis, Mark W. (1992). The International Court. In: International Courts For the Twenty-First Century. edited by Janis, Mark W.. Dordrecht; Boston; London: Martinus Nijhoff Publishers, 13-42.
 7. Jones, H. (2012). Whay Comply? An Analysis of Trends in Compliance with Judgment of the International Court of Justice Since Nicaragua. Chi-kent International and Comparative Law, Vol.12, 57-98.
 8. Kawano, M. (2014). Decisions of the International Court of Justice on Disputes Concerning Internal Law. In Enhancing the Rule of Law through the International Court of Justice. edited byGiorgio Gaja and Jenny Grote Stoutenburg. Leiden:Brill, 119-138.
 9. Llamzon, A. P. (2008). Jurisdiction and Compliance in Recent Decisions of the International Court of Justice. European Journal of International Law, 815–852. DOI: 10.1093/ejil/chm047
 10. Martenczuk, B. (1999). The Security Council, the International Court of Justice and Judicial Review: What Lessons from Lockerbie?. European Journal of International Law, 10(3) 517-547.
 11. Medina, C. (2013). The Role of International Tribunals: Law-Making or Creative Interpretation?. In The Oxford Handbook of International Human Rights LaW. edited by Dinah Shelton. Oxford University Press, 649-669.
 12. Nadiaye,Tafsir Malick(2018). Admissibility before the International Courts and Tribunals. Journal of Law and Judicial System. 1(2), 21-48. DOI: 10.22259/2637-5893.0102003.
 13. O’Connell, M. E. (1990). The Prospects for Enforcing Monetary Judgments of the International Court of Justice: A Study of Nicaragua’s Judgment against the United States. Virginia Journal of International Law, 30, 891-940.
 14. Oellers - Frahm, K. (1995). International Court of Justice. In: Encyclopedia of Public International Law. edited by Bernhardt, R. North-Holland: Elsevier, 2, 501-519.
 15. Pomerance, M. (1973). The admission of judges ad hoc in Advisory proceedings: some reflections in the ligwt of the Namibia case. Citation: American Journal of International Law, 67(3), 446-464.
 16. Reisman, M. (1969).The Enforcement of International Judgments. American Journal of International Law, 63, 8-14.
 17. Rylatt, J. W. (2013). Provisional Measures and the Authority of the International Court of Justice: Sovereignty vs. Efficiency. Leeds Journal of Law & Criminology, 1(1), 45-68.
 18. Sabahi, B. (2004). The ICJ’s Authority to Invalidate the Security Council’s Decisions under Chapter VII: Legal Romanticism or the Rule of Law?. New York International Law Review, 17, 1– 52.
 19. Sloan, F. B. (1950). Advisory Jurisdiction of the Internation Court of Justice. Follow this and additional works, California Law Review, 38, 830-859.
 20. Tanzi, A. (1995). Problems of Enforcement of Decisions of the ICJ and the Law of United Nations. European Journal of International Law, 6, 539–572.

 

 1. C) Advisory Opinions and Judgments of ICJ
 2. International Court of Justice (15 Dec.1949), Corfu Channel Case.
 3. International Court of Justice (30 March 1950), Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, Advisory Opinion.
 4. International Court of Justice (23 Oct.1956),Judgments of the Administrative Tribunal of the ILO upon complaints made against the UNESCO, Advisory Opinion.
 5. International Court of Justice (8 June 1960), Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, Advisory Opinion.
 6. International Court of Justice (21 Dec.1962),South West Africa (Liberia v. South Africa).
 7. International Court of Justice (2Dec 1963), Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom).
 8. International Court of Justice (5 Feb.1970), Barcelona Traction Case.
 9. International Court of Justice (11 Jun.1970), Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa).
 10. International Court of Justice (16Oct.1975), Western Sahara Case.
 11. International Court of Justice (8 July 1996), Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion.
 12. International Court of Justice (9 July 2004), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion.
 13. International Court of Justice (20 July 2004), Application for Review of Judgment No. 273 of the United Nations Administrative Tribunal.
 14. International Court of Justice (26 Feb.2007) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro).

 

 1. D) Documents
 2. Charter of the United Nations.
 3. Statute of The International Court of Justice.
 4. The International Court of Justice: Rules of Court.

 

 1. E) Websites
 2. http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=678(Last Visited: Feb.2022)
 3. http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2(Last Visited: Feb.2022)