دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22059/jplsq.2023.349648.3194

چکیده

حقوق بشر بنا به روایت غالب، در درون مدرنیته و بر اساس نظریه‌های سکولار فیلسوفان عصر روشنگری بنیان نهاده شده است. اما دیدگاه انتقادی اقلیتی وجود دارد که ریشۀ جنبش‌های نظری و سیاسی مدرن نظیر اومانیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که زیربنای فکری حقوق بشر را تشکیل می‌دهند، در الهیات و اخلاقیات مسیحی دنبال می‌کند. نیچه یکی از همین دسته فیلسوفان پیشرویی است که اصول اساسی نظام بین‌المللی حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی، آزادی، برابری و جهانشمولی را متأثر از ارزش‌های اخلاقی مسیحی به‌شمار می‌آورد که در اساس بازنمایی اخلاق بردگان در برابر اخلاق سروران است. این نظریه متمایز از غربی دانستن حقوق بشر از جانب نظریه‌پردازان نسبی‌گرایی فرهنگی و پست‌مدرن است، هرچند هر دو نظر به یک نتیجه منجر می‌شوند؛ به چالش کشیدن جهانشمولی حقوق بشر. مقالة حاضر با روش تحلیلی کتابخانه‌ای تلاش می‌کند با تمرکز بر آثار نیچه به بررسی سیر این جریان فکری بپردازد و به این مسئله پاسخی درخور دهد که جهانشمولی حقوق بشر چطور با ریشه‌های مسیحی خودش در تناقض است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Christian Origins of Human Rights: A Nietzschean Genealogy

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Aftab 1
 • Mohden Mohebi 2
 • Babak Abbaasi 3

1 PhD in International Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Law, Theology and Political science, Tehran. Iran

2 Assistant Professor of Philosophy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Law, Theology and Political science, Tehran. Iran

3 Assistant Professor of Philosophy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Law, Theology and Political science, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to the predominant narrative, the concept of human rights is founded within the context of modernity and based on the secular theories of the Enlightenment philosophers. However, there is a minority critical view that traces the roots of modern theoretical and political movements such as humanism, liberalism and socialism, which form the intellectual foundation of human rights, in Christian theology and ethics. Nietzsche is one of the pioneer philosophers who considers the basic principles of the international human rights system, including inherent dignity, freedom, equality and universality, to be influenced by Christian moral values which are based on the representation of the morality of slaves against the morality of masters. This theory is different from the westernization of human rights claimed by cultural relativism and postmodern theorists, although both opinions lead to the same result; Challenging the universality of human rights. The present article tries to investigate the course of this intellectual flow by focusing on the works of Nietzsche and to give an appropriate answer to the question of how the universality of human rights has a paradox with its Christian roots. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nietzsche
 • Human Rights
 • Morality
 • Christianity
 • Universality
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. اریکسون، تروند برگ (1390). نیچه و مدرنیته. ترجمۀ اردشیر اسفندیاری، تهران: پرسش.
 2. استرن، ج.پ (1373). نیچه. ترجمۀ عزت‌الله فولادوند. تهران: طرح نو.
 3. اشترواس، لئو (1398). حقوق طبیعی و تاریخ. ترجمۀ باقر پرهام، تهران: آگاه.
 4. اشمیت، کارل (1398). رمانتیسیسم سیاسی. ترجمۀ نیره توکلی، تهران: پارسه.
 5. بلخی، (مولانا) جلال‌الدین محمد (1389). مثنوی معنوی. به کوشش پرویز عباسی اردکانی، تهران: الهام.
 6. جهانبگلو، رامین (1381). موج چهارم. ترجمۀ منصور گودرزی، تهران: نی.
 7. حقیقی، شاهرخ (1399). گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، دریدا و لیوتار. تهران: آگه.
 8. دلوز، ژیل (1398). نیچه و فلسفه. ترجمة عادل مشایخی. تهران: نی.
 9. دوزیناس، کوستاس (1396). حقوق بشر و امپراطوری: فلسفۀ سیاسی جهان‌وطن‌گرایی. ترجمۀ علی صابری تولایی، تهران: ترجمان علوم انسانی.
 10. سیدفاطمی، سید محمدقاری (1395). حقوق بشر در جهان معاصر. ج 1، درآمدی بر مباحث نظری؛ مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع. تهران: نگاه معاصر.
 11. صانعی دره بیدی، منوچهر (1389). پیام نیچه. تهران: نقش و نگار.
 12. گلیپسی، مایکل آلن (1398). ریشه‌های الهیاتی مدرنیته. ترجمۀ زانیار ابراهیمی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی هنری پگاه روزگار نو.
 13. نراقی، آرش (1390). اخلاق حقوق بشر. تهران: نگاه معاصر.
 14. نیچه، فردریش (1398). چنین می‌گفت زرتشت. ترجمۀ قلی خیاط، تهران: نگاه.
 15. ویکس ریموند (1389). فلسفة حقوق: از حقوق طبیعی تا پسامدرنیسم. ترجمۀ فاطمه آبیار، تهران: رخ داد نو.
 16. هوشنگی، مجید (1398). امر قدسی و حکمت دیونیزوسی. تهران: نگاه معاصر.

 

ب) مقالات

 1. بهروزلک، غلامرضا (1381). روسو و دین مدنی. نامۀ مفید. 8(32)، 5-28.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Ansell-Pearson, K. (1994). The Perfect Nihilist: An Introduction to Nietzsche as Political Thinker. Cambridge University Press.
 4. Beiner, R. (1993). "Machiavelli, Hobbes, and Rousseau: on Civil Religion", in the Review of Politics, vol. 55, Fall 1993, No. 4.(Published online by Cambridge University Press: 05 August 2009)
 5. Derrida, J. (1979). Spurs: Nietzsche’s Styles. Translated by Barbara Harlow, University of Chicago Press.
 6. Jackson, R. (2007). Nietzsche and Islam. Routledge.
 7. Johnson M. G., & Symonides, J. (1998). The Universal Declaration of Human Rights: A History of its Creation and Implementation 1948-1998. Paris: UNESCO Publication.
 8. Kant, I. (1991). What is Enlightment, in Kant Political Writings. Edited by H. S. Reiss, Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Löwith, K. (1957). Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History. The University of Chicago Press.
 10. Moyn, S. (2015). Christian Human Rights. University of Pennsylvania Press.
 11. Nietzsche Friedrich. (2005). Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols. edited by Aaron Ridley & Judith Norman, translated by Judith Norman, Cambridge University Press.
 12. Nietzsche, F. (1996). Human, All Too Human: A Book for Free Spirits. translated by R.J. Hollingdale, Cambridge University Press, 1996.
 13. Nietzsche, F. (1998). Twilight of the Idols: or How to Philosophize with a Hammer. translated by Duncan Large, Oxford University Press.
 14. Nietzsche, F. (2001). the Gay Science. edited by Bernard Williams, translated by Josefine Nauckhoff & Adrian Del Caro, Cambridge University Press.
 15. Nietzsche, F. (2006). Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future. edited by Rolf-Peter Horstmann & Judith Norman, translated by Judith Norman, Cambridge University Press.
 16. Nietzsche, F. (2006). Thus Spoke Zarathustra. edited by Adrian Del Caro & Robert Pippin, translated by Adrian Del Caro, Cambridge University Press.
 17. Nietzsche, F. (2007). Ecce Homo: How One Becomes What One Is. translated by Duncan Large, Oxford University Press.
 18. Nietzsche, F. (2007). On the Genealogy of Morality. edited and introduced by Keith Ansell-Pearson, translated by Carol Diethe, Cambridge University Press.
 19. Robinson, D. (1999). Nietzsche and Postmodernism. Michigan: Totem Books.
 20. Rorty, R.(1998). "Human Rights, Rationality, and Sentimentality" in Truth and Progress: Philosophical Papers. Cambridge University Press.
 21. Rousseau, J. J. (2002). The Social Contract and the First and the Second Discourses. Edited and with an Introduction by Susan Dunn, Yale University Press.
 22. Russell, B. (1972). A History of Western Philosophy. New York: Simon & Schuster, Inc.
 23. Voegelin, Eric (1999). The Political Religions. University of Missouri Press.
 24. Winter, J., & Prost, A. (2013). René Cassin and Human Rights: From the Great War to the Universal Declaration. Cambridge University Press.