دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2021.310182.2565

چکیده

دادرسی در حقوق کار با توجه به ماهیت اقتصادی-حقوقی آن، دارای اقتضائات مخصوص خود است، چراکه دخالت دولت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و همچنین آثار اقتصادی گستردۀ حقوق کار، لزوم طراحی نظام دادرسی در جهت رشد اقتصادی کشور و همچنین ادامۀ حیات هر دو گروه را ایجاب می‌کند. سازمان بین‌المللی کار هنجارها و قواعدی را در این زمینه بیان کرده است که می‌تواند هدایتگر کشورها در این زمینه باشد. مضافاً ضرورت دارد از تجارب کشورهای پیشرو در تنظیم روابط کارگری (از جمله آمریکا)، برای بهبود نظام دادرسی کار کشورمان استفاده شود. بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که از هنجارهای مطرح‌شده چگونه می‌توان در ارتقای نظام دادرسی کشورمان استفاده کرد. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی ابتدا تلاش کرده‌اند تا با احصای هنجارهای سازمان بین‌المللی کار در زمینۀ دادرسی کار (در سه حوزۀ استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف، اصول خاص دعاوی جمعی و اصول مربوط به نحوۀ مشارکت طرفین)، نحوۀ اجرای این هنجارها در دو کشور ایران و آمریکا بررسی کنند. در آمریکا دو فاکتور اول، به‌دلیل استفادۀ گسترده و متنوع از روش‌های جایگزین حل اختلاف و همچنین سازوکارهای رسیدگی به دعاوی جمعی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد که می‌تواند در حل ضعف‌های دادرسی کار ایران استفاده شود؛ اما این امر اجرای هنجار سوم (نحوۀ مشارکت طرفین) را در این کشور به‌درستی تضمین نکرده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mechanism for resolve labor disputes in the legal system of Iran and America; According to the standards of the International Labor Organization

نویسندگان [English]

 • Aminallah Paknejad 1
 • Vali Rostami 2

1 Ph.D. Student in Public Law, Department of Public and International Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam sadiq university, Tehran, Iran.

2 Professor of Public Law, Department of Public law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to its economic-legal nature, litigation in labor law has special requirements; Because the government in regulating labor-employer relations, as well as the broad economic effects on labor rights, requires the need to design a judicial system for economic growth and the survival of both groups. ILO has set norms and rules in this area that can guide countries. In addition, it is necessary to use preventive experiences in regulating labor relations (including the United States) to improve the judicial system in the country; but how we can make a use of them. The authors have started with a descriptive-analytical method and a comparative approach to enumerate the norms of the ILO in the field of labor litigation (in three areas of using alternative dispute resolution, specific principles of collective litigation and principles of mutual participation). How to implement these norms in Iran and the United States are examined. In the United States, special attention has been paid to the first two norms, that in Iran it is faces several weaknesses. The implementation of the third norm in Iran is also better than the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: American labor law
 • International Labor Organization
 • Iranian labor law
 • labor litigation
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. ابدی، سعیدرضا (1392). کار شایسته در ایران. چ اول. تهران: میزان.
 2. براتی‌نیا، محمود (1382). دیدگاه‌های نو در حقوق کار. چ اول. تهران: فکرسازان.
 3. پرو، روژه (1382). نهادهای قضایی در فرانسه. ترجمۀ شهرام ابراهیمی، عباس تدین، غلامحسن کوشکی. قم: سلسبیل.
 4. رسایی‌نیا، ناصر (1379) حقوق کار. چ اول. تهران: آوای نور.
 5. رستمی، ولی؛ آقایی طوق، مسلم و لطفی، حسن (1388). دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران. تهران: گرایش.
 6. عراقی، سید عزت‌الله (1394). حقوق کار. 2 جلد، تهران: سمت.
 7. عراقی، سیدعزت‌الله و رنجبران، امیرحسین (1391). تحول حقوق بین‌المللی کار. تهران: مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
 8. قبادی، حسین (1393). آیین دادرسی کار. چ دوم. تهران: جنگل، جاودانه.
 9. لایقمند، مجید (1390). حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چ اول. تهران: جاودانه، جنگل.
 10. هاشمی، سیدمحمد (1396). حقوق کار. تهران: میزان.
 11. همدانی، علی‌الله (ب-1381). آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار. چ دوم. تهران: مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.

 

ب) مقالات

 1. ابدی، سعیدرضا و آگاه، وحید (1389). نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحده. مجلۀ تحقیقات حقوقی، (52)، 196-198.
 2. باقری، محمود (1386). حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین‌المللی. فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، 37 (3)، 29-62.
 3. توسلی جهرمی، منوچهر (1380 و 1381). نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل اختلاف در مقررات جدید اتاق تجارت بین‌الملل. نشریه مرکز امور حقوق بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، (26و27)، 365-382.
 4. رستمی، ولی و آخوندی، فائزه (1396). تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران. جستارهای حقوق عمومی، (1)، 36-62.
 5. رستمی، ولی و اکبری، احسان (1399). جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 50 (1)، 79- 98.
 6. محمودی، جواد (1384 و 1385). تمایز صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضایی. دوفصلنامۀ تخصصی حقوق عمومی و حقوق بشر، سال (2و 3).
 7. مجتهدی، محمدرضا (1385). راهکارهای قانونی مقابله با اخراج کارگر در انگلستان و مقایسۀ آن در ایران. مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، (74)، 349-375.
 8. هادی، سولماز و حاجی‌پور، مرتضی (1395). بررسی شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف از منظر حقوق ایران و فقه امامیه. فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، 9 (1)، 87-110.
 9. هاشمی، سیدمحمد (1370). نگرشی بر قانون جدید کار جمهوری اسلامی ایران. مجلۀ تحقیقات حقوقی، (9).
 10. همدانی، علی‌الله (الف-1381).کلیات حقوق کار. کار و جامعه، (43)، 14-17.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Ballot, M. (1992). Labor Management Relations in a Changing Environment. New York: Wiley and Sons.
 4. Donovan, P., & Oumarou, M. (2013). Labour Dispute Systems: Guidelines for improved performance. Turin: International Training Centre of the International Labour Organization.
 5. Ebisui, M., Cooney, S., & Fenwick, C. (2016). Resolving individual labour disputes: a comparative overview. Geneva: International Labour Office.
 6. Eaton, Adrienne E., & Jeffrey H. Keefe (1999). Introduction and Overview. In, Employment Dispute Resolution and Worker Rights in the Changing Workplace. Adrienne E. Eaton and Jeffrey H. Keefe. Champaign, IL: Industrial Relations Research Association. 1–26.
 7. Elkouri, Frank, & Elkouri, Edna Asper (1985). How Arbitration Works. Washington D.C: Bureau of Nationnal Affairs.
 8. Estlund, C. (2014). Employment rights and workplace conflict: A governance perspective. in (eds): The Oxford handbook of conflict management in organizations. Roche, P. Teague and A. Colvin. Oxford: Oxford University Press. 53–78.
 9. Feuille, Peter (1999). Grievance Mediation. In Employment Dispute Resolution and Worker Rights in the Changing Workplace. Adrienne E. Eaton and Jeffrey H. Keefe. IL: Industrial Relations Research Association. 187–217.
 10. Foley, Kevin, & Cronin, Maedhbh (2015). Professional Conciliation in Collective Labour Disputes; A Practical Guide, ILO Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Eastern Europe. Budapest: ILO.
 11. International Labour Office, Governance and Tripartism Department (Governance) (2015). collective bargaining: a policy guide, conditions of work and equality department (workquality). Geneva: ILO.
 12. International Labour Office (2007). Collective Dispute Resolution – European and ILO Perspectives. Nicosia.
 13. International labour office (1980). conciliation and arbitration procedures in labour disputes; a comparative study. Geneva: ILO.
 14. Katz, H., Kochan, T., & Colvin, A. (2017). An introduction to U.S. collective bargaining and labor relations. New York: Cornell University Press
 15. Katz, H. C., Kochan, T. A., & Colvin, A. J.S (2015). Labor relations in a globalizing world. New York: Cornell University Press.
 16. Rules of The Game (2014). A brief introduction to international labour standards. Geneva: International Labour Organization.
 17. Weil, D. (2014). The fissured workplace: Why work became so bad for so many and what can be done to improve it. Cambridge: Harvard University Press.
 18. Wheeler, H. N., Brian S. K., & Douglas M. M. (2004). Workplace Justice Without Unions. Kalamazoo. MI: Upjohn Institute.

 

 1. B) Articles
 2. Bingham, L. B. (2004). Employment Dispute Resolution: The Case for Mediation. Conflict Resolution Quarterly, 22 (1–2) 145–174.
 3. Brown, C. (2012). comprative alternative dispute resoulotion for individual labor disputes in japan, china and the united stste. st. John’s law review, 86.
 4. Budd, W., & Colvin, A. J. S (2008). Improved Metrics for Workplace Dispute Resolution Procedures: Efficiency, Equity, and Voice. Industrial Relations, 47 (3).
 5. Colvin, A. J. S (2003). Institutional Pressures, Human Resource Strategies, and the Rise of Nonunion Dispute Resolution Procedures. Industrial and Labor Relations Review, 56 (3), 375–392.
 6. Colvin, A.(2012). American workplace dispute resolution in the individual rights era. International Journal of Human Resource Management, 23(3), 459–475.
 7. Compa, L. A. (2014). An overview of collective bargaining in the United States. Cornell University ILR School, available at DigitalCommons@ILR: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/912.
 8. Connors, K., & Bashore-Smith, B. (1991) Employment Dispute Resolution in the United States: An Overview. Canada-United States Law Journal, 17.
 9. Feuille, P., & Denise R. C. (1995). Looking Fair or Being Fair: Remedial Voice Procedures in Nonunion Workplaces. Journal of Management, 21(1), 27–42.
 10. Lewin, D (2005). Unionism and Employment Conflict Resolution: Rethinking Collective Voice and Its Consequences. Journal of Labor Research, 26 (2), 209–239.
 11. McCabe, D. M., & David Lewin (1992). Employee Voice: A Human Resource Management Perspective. California Management Review, 34 (3), 112–123.

 

 1. سایت
 2. https://www.fmcs.gov
 3. https://www.nlrb.gov