دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه گیلان. گیلان، ایران

2 استاد روابط بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه گیلان. گیلان، ایران

10.22059/jplsq.2022.337740.3010

چکیده

اگرچه دولت‌ها برای مداخله در امور کشورهای دیگر بدون تصویب و مجوز شورای امنیت محدودیت دارند، ولی آنها از حقوق و قوانین بین‌المللی به انحای مختلف برای توجیه مداخلات یکجانبۀ خود در امور داخلی یکدیگر استفاده می‌کنند. این در حالی است که قوانین عرفی بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد به‌طور کلی استفاده از زور را در روابط بین‌الملل منع می‌کنند. بدین‌ترتیب پرسش اصلی پژوهش این است که بازیگران خارجی برای مداخله در بحران سوریه از چه هنجارها و قوانین بین‌المللی استفاده می‌کنند؟ فرضیۀ پژوهش حاضر این است که مخالفان نظام سیاسی سوریه از جمله آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای و بین‌المللی آن، با هدف تجهیز مخالفان رژیم سیاسی سوریه و از سویی تضعیف این رژیم و نیز مهار و فروپاشی جبهۀ مقاومت با محوریت ایران در منطقه، با ادعای برقراری صلح و امنیت بین‌المللی و گاهی اوقات با دلایل بشردوستانه به مداخله در بحران سوریه پرداختند؛ این در حالی است که دو کشور ایران و روسیه بر اساس اصل دعوت و به درخواست دولت قانونی سوریه وارد منازعۀ سوریه شدند و هرگز قصد توسعه‌طلبی ارضی و تسلط بر منطقه را نداشته‌اند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating and evaluating the intervention of foreign actors in the Syrian crisis based on international norms and laws

نویسندگان [English]

 • Hamid Dorj 1
 • Reza Simbar 2

1 PhD student of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, Gilan University. Gilan, Iran

2 Professor of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, Gilan University. Gilan, Iran

چکیده [English]

Although governments are restricted from interfering in the affairs of other countries without the approval of the Security Council; But they use international law in various ways to justify their unilateral interference in each other's internal affairs. However, customary international law and the UN Charter generally prohibit the use of force in international relations. Thus, the main question of the research is what norms and international laws do foreign actors use to justify their intervention in the Syrian crisis? The hypothesis of the present study is that the opponents of the Syrian political system, including; The United States and its regional and international allies, with the aim of equipping the opposition of the Syrian political regime and weakening the regime, as well as controlling and dismantling the Iranian-centered resistance front in the region, claiming international peace and security and sometimes with reasons. Humanitarian intervention in the Syrian crisis; Meanwhile, Iran and Russia entered the Syrian conflict on the principle of invitation and at the request of the legitimate Syrian government, and never intended to pursue territorial expansion and dominate the region. Qualitative analysis method has been used to analyze the research data.

کلیدواژه‌ها [English]

 • principle of non-intervention
 • Syrian crisis
 • doctrine of responsibility to protect
 • humanitarian intervention
 • UN Charter
 1. فارسی

- مقالات

 1. 1. احمدی‌نژاد، مریم؛ متاجی، محسن و امین‌الرعایا، یاسر (1395). تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بین‌الملل. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 46(4)، 873-906.
 2. 2. آقامحمدی، ابراهیم؛ و عبداللهی سیدمحمدعلی و اسلامی گیلانی محمدصادق (1397). مداخلۀ بشردوستانه در حقوق بین‌الملل با تأکید بر مداخلۀ نظامی ناتو در کوزوو. فصلنامۀ مطالعات تاریخی جنگ، 2(5)، 1-20.
 3. 3. اکبری لالیمی، مرتضی (1395). اجرای حق تعیین سرنوشت، تقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت‌ها. مجلۀ حقوقی دادگستری، 80 (96)، 59-77.
 4. 4. بهمنی قاچار، محمدعلی (1391). بررسی حقوقی مداخلات خارجی در سوریه. فصلنامۀ مطالعات راهبردی جهان اسلام، 13(50)، 105-120.
 5. 5. پارسامهر، محمدعلی و سید علی میرموسوی (1399). حل‌وفصل مسئلۀ اقلیت‌ها در پرتو رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 50(1)، 373-399.
 6. 6. پروین، خیراله و فقفوری بلندی، محمدصادق (1391). اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملت‌ها: مطالعۀ موردی سوریه. فصلنامۀ مطالعات حقوق بشر اسلامی، 1(2)، 37-70.
 7. 7. جاوید، محمدجواد و محمدی، عقیل (1395). ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی) ج.آ.آ(در حقوق بین‌الملل معاصر. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 46(1)، 71-89.
 8. 8. درج، حمید و مسعودنیا، حسین (1398). تجزیه‌وتحلیل رویکرد و منافع سه کشور ایران، ترکیه و عربستان در قبال تحولات سوریه. فصلنامۀ پژوهش‌های جغرافیای سیاسی، 4(15)، 105-132.
 9. 9. رفیعی بصیری، مرتضی؛ جاودانی‌مقدم، مهدی و کیانی، داود (1400). بازخوانی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین‌الملل نوین (مطالعۀ موردی: بحران سوریه). فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی، 18(70)، 223-243.
 10. 10. زرگر، افشین و سلیمی، لیلا (1396). روسیه و مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری در قفقاز: دستاوردها و ناکامی‌ها 2015-2001. دوماهنامۀ پژوهش در هنر و علوم انسانی، 2(6)، 107-120.
 11. 11. سجادپور، سیدمحمدکاظم و باغبان کندری، سعید (1397). بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران سوریه (2011 تا 2017). فصلنامۀ سیاست خارجی، 32(2)، 5-38.
 12. 12. سید صالحی، معصومه و جعفری طاهری، حسین (1400). بررسی مفهوم تجاوز در اسناد و رویۀ قضایی بین‌المللی با تأکید بر حملۀ ترکیه به سوریه. فصلنامۀ مطالعات حقوق، 6(15)، 323-340.
 13. 13. علی‌محمدی، شیوا (1396). بررسی مشروعیت حضور نظامی ایران در مخاصمۀ مسلحانۀ سوریه در پرتو اصول حقوق بین‌الملل. فصلنامۀ مطالعات راهبردی جهان اسلام، 18(70)، 161-189.
 14. 14. غلامعلی‌پور، علی و ایلخانی‌پور، علی (1396). تبعات سیاسی و امنیتی نظریۀ مسئولیت حمایت در کشور سوریه. فصلنامۀ جستارهای سیاسی، 8(4)، 131-150.
 15. 15. قاسمی، غلامعلی (1395). چالش‌های اصل عدم مداخله و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل. فصلنامۀ آفاق امنیت، 9(33)، 143-172.
 16. 16. قنبری، پریچهر و فرهادی بابادی، حسین (1400). بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین‌الملل. فصلنامۀ پژوهش‌های حقوقی، 20،(46)، 283-302.
 17. 17. کدخدایی، عباسعلی؛ سرگران، ناصر و عبیدینی، مریم (1396). واکاوی اصل عدم بی‌تفاوتی در رویکرد اتحادیۀ آفریقایی. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 47(1)، 75-9.5
 18. 18. کرم‌زاده، سیامک و علیزاده، مسعود (1399). مداخلۀ روسیه در بحران سوریه و اصل منع مداخله در جنگ‌های داخلی. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 50(1)، 99-115.
 19. 19. مبینی، احمدرضا؛ مبینی، جواد و عسکری، پوریا (1399). قاعدۀ منع توسل به زور و حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال‌های 2014 تا 2018. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 50(1)، 311-332.
 20. 20. موسوی میرکلائی، سید طه (1398). فراتر از حقوق بین‌الملل: توسل خودسرانه به زور در سوریه. فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، 24(85)، 169-200.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Badsey, S., & Latawski, P. (2004). Britain, NATO and the Lessons of the Balkan Conflicts, 1991 -1999, taylor & francis e-library, 1-213
 4. Balanche, F. (2018). Sectarianism in Syria’s Civil War. Washington Institute for Near East Policy, 1-157
 5. citlioglu, E. (2020). A Turkish Perspective on Syria, The Konrad-Adenauer-Stiftung, 1-36

 

 1. B) Articles
 2. Bannelier-Christakis, K. (2016). Military Interventions against ISIL in Iraq, Syria and Libya, and the Legal Basis of Consent. Leiden Journal of International Law, 29(3). 743-775.
 3. Barkin, J. S., & Cronin, B. (May 22, 2009). The state and the nation: changing norms and the rules of sovereignty in international relations. Quarterly Of International Organization, 48(1), 107–130.
 4. Deeks, A. (2012). Unwilling or Unable': Toward an Normative Framework for Extra-Territorial Self-Defense. Virginia Journal of International Law, 52(3), 483-550
 5. Hoenselaar, K. (2020). Humanitarian Intervention in Syria?. Tilburg Law School, 1-53.
 6. Humud, Carla E. (2018). Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response, Congressional Research Service, 1-33.
 7. Lynch, Marc And Deen Freelon And Sean Aday(2014). Syria in the Arab Spring: The integration of Syria’s conflict with the Arab uprisings, 2011–2013. Journal Of Research and Politics, 1(3), 1-7.
 8. Lanovoy, V. (2017). The Use of Force by Non-State Actors and the Limits of Attribution of Conduct. The European Journal of International Law, 28(2), 563–585
 9. Mohamed, S. (2010). Restructuring the Debate on Unauthorized Humanitarian Intervention. Quarterly of North Carolina Law Review, 88(4), 1276-1332.
 10. Ogunnowo, O. E., & Chidozie, F. (2020). International Law and Humanitarian Intervention in the Syrian Civil War: The Role of the United States. Journal Of SAGE, 5(8), 1-11.
 11. Reyes Parra, P. D. (2021). Self-Defence against Non-State Actors: Possibility or reality?. Journal of Revista Facultad de Jurisprudencia, 8(9), 151-176.
 12. Scharf, Michael P. (2013). Customary International Law in Times of Fundamental Change: Recognizing Grotian Moments, Cambridge University Press, 1-242.
 13. Scharf, Michael P. (2016). How the War Against ISIS Changed International Law. Case Western Reserve Journalof International Law, 6(47), 1-55.
 14. Scharf, M. P. (2023). Power Shift: The Return of the Uniting for Peace Resolution. Case Western Reserve Journalof International Law, 55(68), 1-36.
 15. Scharf, M. P., Sterio, M., & Williams, P. R. (2020). The Syrian Conflict’s Impact on International Law, Cambridge University Press, 1-244.
 16. Shiryaev, Y. (2015). The Right of Self-Defence under Article 51 of the UN Charter against the Islamic State in Iraq and the Levant. Berliner Wissenschafts-Verlag, 90(3/4), 245-282.
 17. Simpson, M., Adam R. G., Christopher A. Mouton & John P. Godges (2022). Road to Damascus: The Russian Air Campaign in Syria, 2015 to 2018, Rand Corporation, 1-104.
 18. Williams, Paul R., J. Trevor Ulbrick And Jonathan Worboys (2012). Preventing Mass Atrocity Crimes: The Responsibility to Protect and the Syria Crisis, Case Western Reserve Journal of International Law, 45(1 /2), 472-503.

 

 1. C) Websites
 2. Bonsey, N. (January 24, 2017). What's at Stake in the Syrian Peace Talks in Astana?. International Crisis Group, Available at: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/what-stake-syrian-peace-talks-astana
 3. Dehghanpisheh, B. (December 21, 2105). Iranian casualties rise in Syria as Revolutionary Guards ramp up role. Ruters, https://jp.reuters.com/article/mideast-crisis-syria-iran-guards-idUKKBN0U50MB20151222
 4. Hakimi, Monica(Apr 15, 2018). The Attack on Syria and the Contemporary Jus ad Bellum. EJIL Talk, https://www.ejiltalk.org/the-attack-on-syria-and-the-contemporary-jus-ad-bellum
 5. Kingsley, P. (2019). Who Are the Kurds, and Why Is Turkey Attacking Them in Syria?. The New York Times,https://www.nytimes.com/2019/10/14/world/middleeast/the-kurds-facts-history.html
 6. Monaghan, C. (June 30, 2017). In Yemen and other conflict zones, hospitals remain a target. The Lancet, Available at: http://globalhealth.thelancet.com/2017/06/30/ yemen-and-other-conflict-zones-hospitals-remain-target.
 7. Pizzi, Michael (September 24, 2014). Despite questions over legality of US strikes in Syria, world stays quiet. Al-Jazeera, Available at: http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/24/legality-strikessyria.html
 8. Schmitt, M. (2014). Legitimacy versus Legality Redux: Arming the Syrian Rebels. journal of National Security law and Policy, 7(4), 139-159.