دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف ‏آباد، نجف ‏آباد، ایران

10.22059/jplsq.2020.305081.2487

چکیده

پاندمی کرونا، اعم از آنکه در آزمایشگاه ‏های بیولوژیک با اهداف راهبردی طراحی شده یا به ‏نحو طبیعی منتشر شده باشد، زنگ هشداری در زمینه تهدیدات بیولوژیک است. پیشرفت گسترده علوم بیولوژیک و امکان دستکاری‏ های ژنتیکی، فاجعة بالقوه نسل‏ کشی و نسل آزاری را یادآور شده و تهدیدات فزاینده تروریسم، نگرانی را تشدید می‏کند. بنابراین اراده ‏ای راسخ ‏تر از پیش در راستای تقویت‏ تعهدات اعضای جامعه جهانی برای محو سلاح ‏های بیولوژیک و عوامل بالقوه آن ضروری است. عمده ‏ترین تعهدات نظام منع سلاح‏ های بیولوژیک در کنوانسیون منع سلاح ‏های بیولوژیک ۱۹۷۲ طرح شده است، لیکن به ‏طور ویژه، فقدان پیش‏بینی نهاد نظارتی، نبود تضمینات کافی و مستقل به ‏منظور پایش موارد نقض تعهدات، خارج بودن ناقضان از گستره اعضا و ... تأثیر کارکرد آن را خدشه‏ دار و مبهم ساخته است. شناسه‏ دار کردن دانشمندان زیستی، تدوین کردارنامه ‏ها و محدودسازی زمینه های دسترسی تروریست از راهبردهایی است که صرفاً در سند چندجانبه و جامع جدیدی با پیش‏بینی نهاد مستقل بین‏ المللی ناظر و تضمینات کافی امکان‏ پذیر می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Functional Challenges Facing the Prohibition of Biological Weapons

نویسندگان [English]

 • Farzane Poorsaid 1
 • Mahmoud Jalali 2
 • Masoud Raei 3

1 PhD in International Law, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Law Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Law Faculty, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Iran

چکیده [English]

The outbreak of the Covid-19 pandemic, whether naturaly or designed in biological laboratories with strategic goals, is an alarm bell in regard to biological threats. Extensive development of biological sciences and the possibility of genetic manipulations remind us of the possibility of genocide and generational abuse, and the increasing threats of bio-terrorism intensify this concern. This demonstrates the necessity  to strengthen the universal efforts for the destruction of biological weapons and their agents. The main obligations under the biological weapons prohibition system are outlined in the 1972 Convention on Prevention of Biological Weapons (BWC). But the lack of oversight by the monitoring body, as well as the lack of sufficient and independent guarantees to monitor violations of obligations, have made the effect of its function impaired and ambiguous. Identifying biological scientists, compiling codes of conduct and limiting terrorists access are among the strategies that can be made possible only in a new multilateral and comprehensive instrumentt which includes provision of an independent international monitoring body and sufficient guarantees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • supervisory challenge
 • biological weapons
 • BWC
 • supervisory body
 1. فارسی

الف) کتاب‏ها

 1. 1. بیگ‏زاده، ابراهیم (1389). حقوق سازمان‏های بین‏المللی. تهران: مجد.
 2. ساعد، نادر(1389). حقوق خلع سلاح و حاکمیت دولت‏ها. تهران: خرسندی.

 

ب) مقالات

 1. جلالی، محمود و پورسعید، فرزانه (1399). ظهور عوامل غیردولتی تروریستی: تعهدات بین‏المللی و چالش‏افزایی نظارت بر منع سلاح‏های کشتار جمعی. مجلة علمی پژوهشی مطالعات حقوقی، 12(1)، 35-74.
 2. ساعد، نادر (1386). حاکمیت دولت‏ها و سازوکارهای بین‏المللی بازرسی در امور خلع سلاح‏ها. پژوهشنامة روابط بین‏الملل، شمارة ویژه، 50-11.
 3. ساعد، نادر (1384). تأملی بر اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات در آیینه تحولات بین‏المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات. مجلة حقوقی نشریة دفتر خدمات حقوقی بین‏الملل جمهوری اسلامی ایران، 32، 94-53.
 4. سرمست، بهرام (1388). بازیگران، جنگ‏افزارها و سرچشمة تهدیدات امنیت بین‏المللی. فصلنامة تخصصی علوم سیاسی، 8، 233-193.
 5. سواری، حسن و پیری، حیدر (1391). منافع ملی حیات دولت‏ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات. فصلنامة روابط خارجی، 243-286 .
 6. سیف، سمیرا (1386). کنوانسیون سلاح‏های بیولوژیک فقدان راستی آزمایی. پژوهش‏نامة خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1، 73-96.
 7. میرزایی، سید احمد (1390). تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینة دیپلماسی کنترل تسلیحات بیولوژیک. سیاست دفاعی، 19(75)، 73-102.
 8. ولی‏زاده، علی (1390). بررسی و تحلیل راه‏های تقویت کنوانسیون بیولوژیک. سیاست دفاعی، 19(75)، 193-214.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Articles
 3. Blix, H. (2016). UN Security Council vs. Weapons of Mass Destruction. Nordic journal of international law, 85, 147-161.
 4. Cvetovski, Sergej and Vanco Kenkov (2013). New Perspective on Protection Against Possible Use of Biological Weapons. Institute of Security, defense and peace, Security dialogues, 427-447.
 5. Evans, N. (2019). Models of scientific and technological review for the Biological and Toxin Weapons Convention. The Nonproliferation Review, 26, 351-366.
 6. Manish, (2016). The BWC Review: Issues and Challenges. Institute for Defense and Analyses, 9, 1-4.
 7. Meng, B. (2017). The Historical Significance of the Biological Weapons Convention (BWC)). Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3067204.
 8. Ouagrham-Gormley, Sonia Ben (2013). Dissuading Biological Weapons Proliferation. Journal Contemporary Security Policy, 34, 473-500.
 9. Revill, J. (2017). Muddling Through’ in the Biological and Toxin Weapons Convention. Int Polit, 55, 386–401.
 10. Schneider, J. (2014). The BWC’s Prohibition of Biological Weapons: Reality or Rhetoric?. Journal of Biosecurity, Biosafety and Biodefense Law, 5, 177–197.
 11. Sossai, Mirko (2014). Contribution of National Implementation Approaches to Enhance Compliance with the Biological Weapons Convention. Department of Law, University of Rome), vol. 3.
 12. Sutton, V. (2015). Emerging Biotechnologies and the 1972 Biological Weapons Convention: Can it Keep Up with the Biotechnology Revolution?. Texas A&M Law Scholarship, 2, 695-718.
 13. Thiermann H., Kehe K., & Zoller L. (2020). Chemical and Biological Weapons and Their Regulation (eds) Regulatory Toxicology. Springer, 34, 473-500.

 

 1. B) Documents
 2. Convention on the prohibition of the development, Production, 10 April 1972.

The secretary – General’s Mechanism for Investigation of Alleged Use of Chemical, Bacteriological (Biological) or Toxin Weapons, UNODA Report, UNODA, May 2015.

 

 1. C) Internet sites
 2. Gousi , Christina ,“ Preventing non-state Actors from gaining Access to Weapons of Mass, Deutsche Schuler Athen Model United Nations, 2017, https://www.dsamun.gr/preparation/234 -disarmament-and-international-security-committee-preventing-non-state-actors-from-gaining-access-to-weapons-of-mass-destruction/file