دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‏الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

عرف بین المللی، در کنار معاهده و اصول کلی حقوقی، یکی از منابع مهم حقوق و قواعد بین المللی است. از جمله دلایل اهمیت عرف این است که نانوشته و همواره پویاست. همین مزیت باعث شده است تا مراجعه به عرف افزایش یابد. حقوق بین الملل از دولتها درخواست می کند تا احکام موجود در عرف را در نظام حقوقی خود شناسایی و پیاده کنند. برای آنکه قاضی ملّی بتواند به عرف استناد کند لازم است تا جایگاه این منبع در ساختار تقنینی داخلی روشن شود. با توجه به اینکه عرف را نمی توان در مجالس قانونگذاری طرح و تصویب کرد، نقش محاکم دوچندان می شود. در این میان کنکاش در عملکرد کشورهایی که دارای نظام حقوقی کامن لا هستند نتایج مفیدی به ما خواهد داد. سوال اصلی این مقاله آن است که قضات در انگلستان چه جایگاهی برای عرف بین المللی قائل هستند و در چه مواضعی از آن استفاده می کنند. این تحقیق نشان می دهد که عرف بین الملل امکان بسیاری برای حضور و نقش آفرینی در نظام قضایی این کشور دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Customary International Law in England Judicial Precedent

نویسندگان [English]

 • Hamid Alhoei Nazari 1
 • Seyedmohsen Hekmatimoghaddam 2

1 Assistant Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Prof. Department of Law, Faculty of Law, Political Sciences and History, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Custom, along with treaties and general legal principles, is an important source of international law and regulations. One of the reasons for the importance of custom is that it is unwritten and always dynamic. This advantage has increased the reference to custom. International law requires governments to recognize and implement customary law in their legal system. In order for a national judge to be able to invoke custom, it is necessary to clarify the place of this source in the domestic legislative structure. Due to the fact that custom cannot be drafted and approved in the legislature, the role of the courts is doubled. In the meantime, researching the performance of countries with a common law system will yield useful results. The main question of this article is what place judges consider for custom and in which situations it is applied. This research shows that international custom has vast opportunities to be present and play a role in this country’s judicial system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • England- Separation of Powers
 • Domestic Law
 • Judicial Precedent
 • Custom
 • Immunity
 1. فارسی

الف) کتاب‏ها

 1. زرنشان، شهرام (1392). شکل‏گیری و شناسایی حقوق بین‏الملل عرفی. تهران: گنج دانش.
 2. شیروی، عبدالحسین (1392). حقوق تطبیقی. تهران: سمت.

 

ب) مقالات

 1. بایرز، مایکل (1997). دعوای پینوشه: معجونی از حقوق و سیاست. ترجمۀ محمدجواد میرفخرایی(1379). مجلۀ حقوقی، 18(25)، 85-125.
 2. برادلی و اِوینگ (2006). منابع ماهیت قانون اساسی انگلستان. ترجمۀ توکّل حبیبزاده (1385 و 1386). مجلۀ حقوق اساسی، 4(6 و 7)، 321-356.
 3. جهانگیری، نبی‏الله (1397). مصونیت دیپلماتیک از منظر فقه. نشریۀ معارف قرآن و عترت، 4(8)، 199-223.
 4. رضازاده، حسین و امین‏زاده، الهام (1398). مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 49(3)، 675-693.
 5. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1378). پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین‏الملل. پژوهش حقوق عمومی، 1(1)، 9-22.
 6. کدخدایی، عباسعلی و عابدینی، عبدالله (1394). مصونیت دولت و قاعدۀ آمره: استثنای در حال ظهور؟. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 45(1)، 35-62.
 7. سیداشرفی، میرمصطفی؛ محبی، محسن؛ هنجنی، سیدعلی و نیاورانی، صابر (1399). مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم خارجی در طرح کمیسیون حقوق بین‏الملل. فصلنامۀ دیدگاه‏های حقوق قضایی، 25(89)، 251-273.
 • منصوری، فرنگیس (1395). بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت‏ها به عنوان یک قاعده حقوق بین‏الملل عرفی. فصلنامه سیاست خارجی، 30(3)، 77-104.
 • موسی‏زاده، رضا و رضایی استخرویه، محمد (1394). تحول مفهوم مصونیت دیپلماتیک: ملاحظات امنیتی و حقوق بشری. نشریۀ امنیت‏پژوهی، 14(51)، 189-216.
 • نواری، علی (1390). مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو عملکرد دولت‏ها، رویۀ قضایی و دکترین. فصلنامۀ سیاست خارجی، 25(4)، 1053-1085.
 1. انگلیسی
 2. A) Book
 3. Bankas, E. (2005). The State Immunity Controversy in International Law. Heidelberg: Springer.
 4. Crawford, J. (2014). Chance, Order, Change: The Course of International Law, General Course on Public International Law. Leiden: Brill–Nijhoff.
 5. Fatima, Sh. (2005). Using International Law in Domestic Courts. Oxford: Hart Publishing.
 6. Gragl, P. (2018). Legal Monism: Law, Philosophy, and Politics. Oxford: Oxford University Press.
 7. Haljan, D. (2013). Separating Powers: International Law Before National Courts. The Hague: T.M.C. Asser Press.
 8. Lepard, B. (2010). Customary International Law: A New Theory with Practical Applications. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Schabas, W. (2021). The Customary International Law of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.
 10. Shaw, M. (2017). International Law. Cambridge: Cambridge University Press.
 11. Shelton, D. (2011). International Law and Domestic Legal Systems: Incorporation, Transformation, and Persuasion. Oxford: Oxford University Press.
 12. Sloss, D. (2009). The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Weill, Sh. (2014). The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law. Oxford: Oxford University Press.
 14. Youngs, R. (2014). English, French and German Comparative Law. London: Routledge.

 

 1. B) Article
 2. Baker, R. (2010). Customary International Law in the 21st Century: Old Challenges and New Debates. The European Journal of International Law. 21(1), 173-204.
 3. Benvenisti, E. (1993). Judicial Misgivings Regarding the Application of International Law: An Analysis of Attitudes of National Courts. European Journal of International Law. 4(2), 159-183.
 4. Brierley, J. (1935). International Law in England. Law Quarterly Journal. 51, 24-35.
 5. Capps, P. (2007). The Court as Gatekeeper: Customary International Law in English Courts. The Modern Law Review. 70(3), 458-483.
 6. Dugard, J. (1982). The Application of Customary International Law Affecting Human Rights by National Tribunals, American Society of International Law. 76, 245-251. (https://doi.org/10.1017/S0272503700030755)
 7. Fairweather, C. (1998). Obstacles to Enforcing International Human Rights Law in Domestic Courts. C. Davis Journal of International Law & Policy. 4(2), 119-146.
 8. Francioni, F. (2001). International Law as a Common Language for National Courts. Texas International Law Journal. 36(3), 587-598.
 9. Khalastchi, R. (1999). International Environmental Law in the Courts of the United Kingdom, Review of European, Comparative and International Environmental Law. 8(3), 301-308. (https://doi.org/10.1111/1467-9388.00214)
 10. Kirby, M. (2010). The Common Law and International Law: A Dynamic Contemporary Dialogue. Legal Studies. 30(1), 30-60. (https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.2009.00138.x)
 11. Okowa, Ph. (2010). Interpreting Constitutive Instruments of International Criminal Tribunals: Reflections on the Special Court for Sierra Leone. In Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on, Edited by Fitzmaurice M. & Okowa, Ph.. Leiden: Brill–Nijhoff. 333-356.
 12. Roberts, A. (2011). Comparative International Law? The Role of National Courts in Creating and Enforcing International Law. International and Comparative Law Quarterly. 60(1), 57-92. (https://doi.org/10.1017/S0020589310000679)
 13. Ryngaert, C. & Siccama D. (2018). Ascertaining Customary International Law: An Inquiry into the Methods Used by Domestic Courts. Netherland International Law Review. 65(1), 1-25. (DOI:10.1007/s40802-018-0104-y)
 14. Singh, R. (2005). The Use of International Law in The Domestic Courts of The United Kingdom. Northern Ireland Legal Quarterly. 56(2), 119-134.
 15. Thomas, K. R. (2006). The Changing Status of International Law in English Domestic Law. Netherlands International Law Review. 53(3), 371-398. (DOI:10.1017/S0165070X06003718)
 16. Trapp, K. (2014). The Interaction of the International Terrorism Suppression Regime and IHL in Domestic Criminal Prosecutions: The UK Experience. In Applying International Humanitarian Law in Judicial and Quasi- Judicial Bodies International and Domestic Aspects. Edited by Jinks, D., Maogoto, J., & Solomon, S.. The Hague: T.M.C. Asser Press., 165-181.
 17. Tzanakopoulos, A. (2011). Domestic Courts in International Law: The International Judicial Function of National Courts. Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review. 34(1), 133-168.
 18. Tzanakopoulos, A. (2016). The Influence of English Courts on the Development of International Law. In British Influences on International Law: 1915-2015. Edited by McCorquodale, R. & Gauci, J.. Leiden: Brill–Nijhoff. 9-27.
 19. Tzanakopoulos, A. & Tams, Ch. (2013). Domestic Courts as Agents of Development of International Law. Leiden Journal of International Law. 26(3), 531-540. (https://doi.org/10.1017/S0922156513000228)
 20. Wuerth, I. (2012). International Law in Domestic Courts and The Jurisdictional Immunities of The State Case. Melbourne Journal of International Law. 13, 819-837.

 

 1. C) Dissertation
 2. Amit, Roni (2004). Judges without Border: International Human Rights in Domestic Courts. Washington: University of Washington.

 

 1. D) Cases
 2. Al-Adsani v United Kingdom (2002) 34 EHRR 11. (United Kingdom)
 3. Al-Juffali v Estrada [2016] EWCA Civ 176. (United Kingdom)
 4. Benkharbouche v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2017] UKSC 62. (United Kingdom)
 5. Jones v Saudi Arabia [2006] UKHL 26. (United Kingdom)
 6. HRH Prince Abdul Aziz Bin Fahd Bin Abdul Aziz v Harb [2015] EWCA Civ 481. (United Kingdom)
 7. Keyu & Ors v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs & Anor [2015] UKSC 69. (United Kingdom)
 8. KL v R. [2014] EWCA Crim 1729. (United Kingdom)
 9. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012. (International Court of Justice)
 10. R (Abbasi) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2003] UKHRR 76. (United Kingdom)
 11. R (Faisal Attiyah Nassar Al-Saadoon, Khalaf Hussain Mufdhi) v The Secretary of State for Defence [2009] EWCA Civ 7. (United Kingdom)
 12. R v. Mohammed Gul [2012] EWCA Crim 280. (United Kingdom)
 13. R (European Roma Rights Centre) v Immigration Officer at Prague Airport [2004] UKHL 55 [2005] 2 WLR 1. (United Kingdom)
 14. (on the application of the Campaign for Nuclear Disarmament) v. Prime Minister and others [2002] EWHC 2777 (Admin., [2002] All ER (D) 245. (United Kingdom)
 15. Reyes v Al-Malki & Anor [2017] UKSC 61. (United Kingdom)
 16. Sultan of Pahang, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department [2011] EWCA Civ 616. (United Kingdom)
 17. The Freedom and Justice Party & Ors, R (On the Application Of) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs & Anor [2016] EWHC 2010 (Admin). (United Kingdom)
 18. The Freedom and Justice Party & Ors, R (On the Application Of) v The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs & Anor (Rev 2) [2018] EWCA Civ 1719. (United Kingdom)